18 Σεπτεμβρίου 2023

Απαγορεύονται οι προσλήψεις σε Δήμους και Περιφέρειες λόγω εκλογών

 

Ενόψει των ∆ηµοτικών και Περιφερειακών Εκλογών, που θα διεξαχθούν στη χώρα µας, αρχικώς την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 (και 15 Οκτωβρίου εφόσον απαιτηθούν επαναληπτικές εκλογές) για το χρονικό διάστηµα του ενός (1) µηνός που προηγείται της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, ήτοι την 1η Ιανουαρίου 2024 απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν στον διορισµό ή την πρόσληψη, καθώς και στην οποιαδήποτε µεταβολή

Φορείς που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή είναι οι εξής :

Οι ΟΤΑ α΄ Βαθµού (∆ήµοι, Ιδρύµατα, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Σύνδεσµοι των ΟΤΑ α΄ βαθµού)

 Οι ΟΤΑ β΄ Βαθµού (Περιφέρειες και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου αυτών)
 Τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου των ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθµού (επιχειρήσεις πάσης φύσεως, Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης κ.α.),
 Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ)
 Η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε)
 Οι Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων (ΠΕ∆)

Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει µόνο για το προσωπικό των προαναφερόµενων φορέων και όχι για το προσωπικό του ∆ηµοσίου, των νπδδ και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα.

Οποιαδήποτε διαδικασία πρόσληψης, διορισµού ή υπηρεσιακής µεταβολής που είχε ήδη κινηθεί πριν τις 8/9/2023, διακόπτεται, δηλαδή αναστέλλεται προσωρινά και συνεχίζεται αµέσως µετά την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων.

∆ιευκρινίζεται ότι η απαγόρευση της έκδοσης πράξεων σχετικών µε διορισµό ή πρόσληψη, καθώς και µε οποιαδήποτε µεταβολή, αναφερόµενη στην υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού πάσης φύσεως, δεν αφορά µόνο στις τελικές πράξεις, αλλά και σε όλες τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες (συµπεριλαµβανοµένων και των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 51 του ν.4622/2019, όπως ισχύει), εφόσον αυτές είναι κατά νόµο αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση της τελικής πράξης.
Κατά συνέπεια, ιδίως:

 δεν δηµοσιεύονται προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού (π.χ. θέσεων δικηγόρων)

 δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπικού

 δεν υπογράφονται ούτε δηµοσιεύονται πράξεις διορισµού ή µετατάξεων

 δεν υπογράφονται πράξεις αποσπάσεων ή ανανεώσεων αποσπάσεων

 δεν εκδίδονται προκηρύξεις για την επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων

 δεν πραγµατοποιούνται συνεδριάσεις των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων, των Συµβουλίων Επιλογής Προϊσταµένων, καθώς και των, κατά περίπτωση, Ειδικών Υπηρεσιακών Συµβουλίων για θέµατα που εµπίπτουν στην εν λόγω αναστολή.