7 Απριλίου 2023

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΄΄ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΑΜΟΥ΄΄ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Λ.Τ. ΣΑΜΟΥ» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου : ΄΄ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΑΜΟΥ ΄΄,
προϋπολογισμού: 1.577.000,00€ ( χωρίς ΦΠΑ ), σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη -
προϋπολογισμό του έργου, στα πλαίσια του άρθρου 18 του Ν. 2971/2001.
2. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας περί αποφυγής ατυχημάτων,
προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
3. Να ληφθεί ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα κατά την εκτέλεση των εργασιών
αποκατάστασης του σκάμματος σε σχέση με το υπόλοιπο οδόστρωμα, προκειμένου να
διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ομοιομορφία, η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία του
συνόλου του οδοστρώματος.

4. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου θα αναλάβει την ευθύνη συντήρησης / επισκευής
. /όλων των υποδομών εντός χερσαίας ζώνης, όπως φρεάτια εκκίνησης-επίσκεψης,
αντλιοστάσια και γενικότερα κατασκευές υπέργειες, υπόγειες και επί του οδοστρώματος
που εξυπηρετούν τη λειτουργία του ανωτέρω έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11 / 2023.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.