20 Σεπτεμβρίου 2022

Η μελέτη αναβάθμισης κτιριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου στην Οικονομική Επιτροπή δαπάνη 418.380.38 ευρώ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ

Θέμα 1ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, ανάθεσης, και σχεδίου
σύμβασης, για παροχή υπηρεσιών συντήρησης - υποστήριξης λογισμικού, για τις
ανάγκες του ΚΤΕΟ Σάμου, συνολικού ύψους 9374,40€.
Εισηγητής: Τμήμα ΚΤΕΟ ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Πανούσος (22733 52211)

Θέμα 2ο: Έγκριση εγγράφων σύμβασης και διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για
την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ¨ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ¨
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ¨ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ¨» NUTS : EL412 Εκτιμώμενης αξίας
418.380,38 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), η οποία χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ κωδικό ΟΠΣ
5154653 από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)Θέμα 3ο: Έγκριση διάθεσης εξειδικευμένης πίστωσης για την κάλυψη των
μετακινήσεων και της διαμονής σαράντα-εφτά (47) συμμετεχόντων στο Πανελλήνιο
Συνέδριο «Γυναίκα Υγεία Μακροζωία», που θα πραγματοποιηθεί στον συνεδριακό χώρο
του Επικούρειου Πολιτιστικού Κέντρου Σάμου» στις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου
2022, ύψους 29.845,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σάμου, κ. Βασίλειος Πανουράκης (22733 50401)

Θέμα 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, για
την εκτέλεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΟΥ – ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΡΒΟΥ)».
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σάμου, κ. Βασίλειος Πανουράκης (22733 50401)

Θέμα 5ο: Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου
για την στέγαση των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας που έχουν έδρα
την πόλη του Αγίου Κηρύκου και έγκριση των όρων της No 3/2022 Διακήρυξης και της
Περίληψης της
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Σειτανίδης (22733
50422
Θέμα 6ο: Έγκριση συνέχισης της μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των
Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Σάμου καθώς και της Διεύθυνσης
Β/θμιας Εκπαίδευσης Σάμου που έχουν έδρα την πόλη της Σάμου
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Σειτανίδης (22733
50422)
Θέμα 7ο: Έγκριση πινάκων παράτασης εκτέλεσης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Σάμου και Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας για το σχολικό έτος 2022-2023.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Σειτανίδης (22733
50422)
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 632823c370128e28a852de61 στις 19/09/22 11:27
Θέμα 8ο: Έγκριση πινάκων κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων ΥΕ, για την
πρόσληψη λοιπού εργατοτεχνικού προσωπικού, του προγράμματος δακοκτονίας έτους
2022
Εισηγητής: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Σάμου, κ. Γεώργιος
Κατσικογιάννης