13 Μαΐου 2024

Πόσο νόμιμα είναι τα τιμολόγια που υπογράφει ο πρόεδρος του λιμενικού ταμείου Σάμου Βαγγέλης Τσεσμελής;

 

Εδώ και καιρό είναι γνωστό ότι το Λιμενικό Ταμείο Σάμου δεν έχει οικονομική υπηρεσία μα αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις ,γραφειοκρατικές αγκυλώσεις ,και να μην λειτουργεί εύρυθμα η οικονομική υπηρεσία του  λιμενικού ταμείου το οποίο είναι ένα Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου

  Μέχρι σήμερα τόσο  η προηγούμενη δημοτική αρχή Στάντζου αλλά και η σημερινή του Παπαγεωργίου δεν ΄έχουν καμία διάθεση να διορθώσουν την κατάσταση ώστε το Λιμενικό Ταμείο να αποκτήσει οικονομική υπηρεσία .

Εμείς σήμερα  προτείνουμε στην διοίκηση να εξετάσει  και να λάβει  υπόψη τα άρθρα :

1.Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ.
2. Το άρθρο 4 & 23 της 11389/93Υ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ)
3. Τις παραγρ. 12 & 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/95.
4. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 27319/18-7-02 Κ.Υ.Α. των υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.& Α. και
Ανάπτυξης, καθώς και των, Π1/7445/22-1-02 και Π1/7446/14-1-02 αποφάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, περί ορισμού και τροποποίησης των χρηματικών ποσών των
άρθρων 23 της 11389/93 Υ.Α. και του Ν. 2286/95.

Αφού λοιπόν εξεταστούν τα παραπάνω η διοίκηση  να αποφασίσει  την απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη λογιστή  τη παροχή λογιστικών υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία του διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
τήρηση φορολογικών βιβλίων, υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α.,
συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών, του ΦΜΥ, της Δήλωσης Φόρου
Νομικών Προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη
δήλωση υποχρεούται να υποβάλλει το Λιμενικό Ταμείο στο ΤΑΧΙS, για την χρήση 

Αυτό εφαρμόζουν αρκετά Λιμενικά Ταμείο αλλιώς σε διαφορετική περίπτωση θα αναρωτιόμαστε πόσο νόμιμα είναι τα τιμολόγια που υπογράφει ο πρόεδρος του Βαγγέλης Τσεσμελής;