15 Σεπτεμβρίου 2023

Ἡ Εὐρώπη ἀρνεῖται βοήθεια στήν Ἑλλάδα γιά τήν Θεσσαλία! ΕΠΙ ΤΑ ΧΕΙΡΩ ἀναθεώρησε τίς προβλέψεις της γιά τήν δυναμική τῆς οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἡ Κομμισσιόν στίς θερινές προβλέψεις της, πρός τίς ἐαρινές προβλέψεις πού εἶχαν δημοσιευθεῖ τόν Μάιο.

Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ἔδωσε στήν δημοσιότητα οἰκονομικές προβλέψεις μόνο γιά τίς ἕξι μεγαλύτερες οἰκονομίες τῆς ΕΕ (Γερμανία, Ἱσπανία, Γαλλία, Ἰταλία, Ὁλλανδία καί Πολωνία).


 Μεταξύ τῶν χωρῶν αὐτῶν, τήν μεγαλύτερη οἰκονομική ἀνάπτυξη προβλέπεται νά καταγράψει ἡ Ἱσπανία, μέ 2,2% τό 2023 καί 1,9% τό 2024. Ὡστόσο, γιά τήν μεγαλύτερη οἰκονομία τῆς ΕΕ, τήν Γερμανία, προβλέπεται τό 2023 οἰκονομική ὕφεσις στό -0,4% καί τό 2024 προβλέπεται ἀνάπτυξις στό 1,1%. Ὁ πληθωρισμός στήν Γερμανία προβλέπεται νά φτάσει τό 6,4% τό 2023 καί νά μειωθεῖ στό 2,8% τό 2024. Παρ’ ὅτι ἡ Εὐρωζώνη ἀπέφυγε μιά ὕφεση μετά τήν ρωσσική εἰσβολή στήν Οὐκρανία, ἐξακολουθεῖ νά ἐπιβαρύνεται ἀπό τίς ὑψηλές τιμές τῆς ἐνέργειας, τήν αὔξηση τοῦ κόστους δανεισμοῦ καί τήν μειωμένη ζήτηση σέ ἐξαγωγικές ἀγορές ὅπως ἡ Κίνα, σημειώνουν διεθνεῖς ἀναλυτές.

Πάντως ὁ ἐπίτροπος Οἰκονομικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΕ Πάολο Τζεντιλόνι σέ δηλώσεις του ἔδωσε ἰδιαίτερη ἔμφαση στούς κινδύνους πού σχετίζονται μέ τήν κλιματική ἀλλαγή, καθώς μποροῦν νά ἐπηρεάσουν τήν οἰκονομική κατάσταση στήν ἤπειρο ἐν γένει. Ταυτοχρόνως μέ ἀφορμή τήν πρόσθετη βοήθεια πού θά ζητήσει ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις, ὁ Τζεντιλόνι ἀνέφερε πώς ἡ Κομμισσιόν ἀνταπεκρίθη σέ πολλές περιπτώσεις κλιματικῶν φαινομένων καί καταστροφῶν φέτος, καί ὡς ἐκ τούτου οἱ διαθέσιμοι πόροι γιά τό 2023 θά εἶναι περιορισμένοι, ἀλλά θά αὐξηθοῦν τό 2024.

Συμφώνως πρός τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, τῆς προβλέπεται ἀνάπτυξις οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης κατά 0,8% τό 2023 (ἀπό 1,1% στίς ἐαρινές προβλέψεις) καί 1,3% τό 2024 (ἀπό 1,6%). Γιά τήν ΕΕ προβλέπεται ἀνάπτυξις 0,8% τό 2023 (ἀπό 1%) καί 1,4% τό 2024 (ἀπό 1,7%).

Στήν Εὐρωζώνη, ὁ πληθωρισμός προβλέπεται νά εἶναι 5,6% τό 2023 (ἔναντι 5,8%) καί 2,9% τό 2024 (ἔναντι 2,8%). Στήν ΕΕ ὁ πληθωρισμός τοῦ ἐναρμονισμένου δείκτου τιμῶν καταναλωτοῦ (ΕνΔΤΚ) προβλέπεται πλέον νά φθάσει στό 6,5% τό 2023 (ἔναντι 6,7% τήν ἄνοιξη) καί στό 3,2% τό 2024 (ἔναντι 3,1%).

Ὁ συνεχιζόμενος ἐπιθετικός πόλεμος τῆς Ρωσσίας κατά τῆς Οὐκρανίας καί οἱ εὐρύτερες γεωπολιτικές ἐντάσεις συνεχίζουν νά ἐνέχουν κινδύνους καί νά παραμένουν πηγή ἀβεβαιότητος. Ἐπί πλέον, ἡ νομισματική σύσφιγξις μπορεῖ νά ἐπιβαρύνει τήν οἰκονομική δραστηριότητα περισσότερο ἀπό τό ἀναμενόμενο, ἀλλά θά μποροῦσε ἐπίσης νά ὁδηγήσει σέ ταχύτερη μείωση τοῦ πληθωρισμοῦ, κάτι πού θά ἐπιτάχυνε τήν ἀποκατάσταση τῶν πραγματικῶν εἰσοδημάτων. Ἀντιθέτως, οἱ πιέσεις στίς τιμές θά μποροῦσαν νά ἀποδειχθοῦν πιό ἐπίμονες. «Οἱ αὐξανόμενοι κλιματικοί κίνδυνοι, πού ἀπεικονίζονται ἀπό τίς ἀκραῖες καιρικές συνθῆκες καί τίς ἄνευ προηγουμένου δασικές πυρκαγιές καί πλημμύρες τό καλοκαίρι, ἐπηρεάζουν ἐπίσης τίς προοπτικές» τονίζει ἡ Ἐπιτροπή.

ΠΗΓΗ ΕΣΤΙΑ