16 Μαΐου 2023

Εκλογές 2023: Ετσι θα μεταδοθούν τα αποτελέσματα – εγκύκλιος του ΥΠΕΣ Στη δημοσιότητα έδωσε το υπουργείο Εσωτερικών την εγκύκλιο που καθορίζει πώς ακριβώς θα μεταδοθούν τα αποτελέσματα των εκλογών το βράδυ της 21ης Μαΐου.

Λίγες ημέρες μετά την εγκύκλιο για τη διαδικασία της ψηφοφορίας, το ΥΠΕΣ επισημαίνει ότι για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 94Α του π.δ. 26/2012 (Α’57), όπως προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4648/2019 (Α’205). Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του εν λόγω άρθρου, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 40940/09.05.2023 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση λεπτομερειών για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών έτους 2023» (Β’3087).

Υπενθυμίζεται ότι φέτος τα αποτελέσματα των εκλογών θα μεταδοθούν σε χρόνο-«εξπρές», νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Εκλογές 2023: Η εγκύκλιος για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων
Στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 τα αποτελέσματα θα μεταδοθούν απ’ όλα τα εκλογικά τμήματα απευθείας στο υπουργείο Εσωτερικών, με χρήση των συσκευών ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT). Παράλληλα θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή στους δήμους και μέσω των δήμων, με τη χρήση του Υποσυστήματος Μετάδοσης Εκλογικών Αποτελεσμάτων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ 2.0, στις Περιφερειακές Ενότητες, οι οποίες θα τα μεταδίδουν τηλεφωνικά στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Με την παρούσα, καθορίζεται η διαδικασία που θα εφαρμοσθεί και παρέχονται οδηγίες για τις ακολουθητέες ενέργειες στα διάφορα στάδια συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών κομμάτων ή συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων ή μεμονωμένων υποψηφίων καθώς και υπέρ υποψηφίων.

Όπου αναφέρεται παρακάτω «Περιφερειακή Ενότητα», για τον Νομό Αττικής νοείται η Περιφέρεια Αττικής.

A. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα καταχωρίζονται σε κάθε εκλογικό τμήμα από τον δικαστικό αντιπρόσωπο α) στα έντυπα μετάδοσης αποτελεσμάτων και

β) στη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT) Η καταχώριση γίνεται σε δύο στάδια:

1ο στάδιο: Καταχώριση αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών
Ο δικαστικός αντιπρόσωπος καταχωρίζει το αποτέλεσμα υπέρ συνδυασμών στο τριπλότυπο έντυπο μετάδοσης αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών. Ειδικότερα, καταχωρίζει:

α) τον συνολικό αριθμό των εκλογέων που είναι εγγεγραμμένοι στο εκλογικό τμήμα β) το συνολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν

γ) τον αριθμό των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα δ) τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων

ε) τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων και

στ) τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν κάθε συνδυασμός.

Στη συνέχεια, καταχωρίζει το αποτέλεσμα στη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT) και το μεταδίδει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εάν διαπιστωθεί κατά την καταχώριση στη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT) οποιοδήποτε λάθος, θα πρέπει να διορθωθεί το τριπλότυπο έντυπο μετάδοσης.

Κατόπιν, παραδίδει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του δήμου (αγγελιοφόρο) πριν από την έναρξη καταμέτρησης των σταυρών υπέρ των υποψηφίων το ένα αντίγραφο του εντύπου μετάδοσης αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών.

Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του δήμου παραδίδει στο οικείο δημοτικό κατάστημα τα έντυπα μετάδοσης αποτελεσμάτων, όπου αρμόδιος υπάλληλος τα ψηφιοποιεί (σκανάρει σε μορφή pdf με ελάχιστη ανάλυση 200dpi ασπρόμαυρο ή κλίμακα του γκρι χωρίς το μέγεθος του αρχείου να υπερβαίνει το 1mb και ελέγχει εάν το ψηφιοποιημένο έντυπο είναι ευανάγνωστο), αποδίδει ως όνομα τον αριθμό του εκλογικού τμήματος που αφορά το σχετικό αποτέλεσμα, τα εισάγει στο αφιερωμένο Υποσύστημα Μετάδοσης Εκλογικών Αποτελεσμάτων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ 2.0 και το αποστέλλει στην Περιφερειακή Ενότητα και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Το πρωτότυπο έντυπο αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών παραδίδεται στο οικείο Πρωτοδικείο μέσα στον εκλογικό σάκο.

2ο στάδιο: Καταχώριση αποτελεσμάτων υπέρ υποψηφίων (σταυροί προτίμησης)

Ο δικαστικός αντιπρόσωπος καταμετρά τις ψήφους υπέρ υποψηφίων (σταυροί προτίμησης) και καταχωρίζει το αποτέλεσμα στο έντυπο μετάδοσης αποτελεσμάτων υπέρ υποψηφίων.

Στη συνέχεια, καταχωρίζει το αποτέλεσμα στη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT) και το μεταδίδει στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Το έντυπο μετάδοσης αποτελεσμάτων υπέρ υποψηφίων παραδίδεται στο οικείο Πρωτοδικείο μέσα στον εκλογικό σάκο.

Οι περιφέρειες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα υπέρ υποψηφίων από το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω διεπαφής που θα διατεθεί από το Υπουργείο.

Β. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

Προκειμένου για τα αμιγή εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, στα οποία θα ψηφίσουν εκλογείς που προέρχονται από διαφορετική εκλογική περιφέρεια από εκείνη στην οποία έχει συσταθεί το ειδικό εκλογικό τμήμα, τα υπέρ συνδυασμών αποτελέσματα θα μεταδοθούν επίσης από τους δικαστικούς αντιπροσώπους απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών μέσω SRT. Το ειδικό προτυπωμένο έντυπο παραδίδεται σε πιστοποιημένο αγγελιοφόρο του Δήμου και ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία ψηφιοποίησής του, προκειμένου να αποσταλεί μέσω αφιερωμένου Υποσυστήματος Μετάδοσης Εκλογικών Αποτελεσμάτων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ 2.0, στη βασικήεκλογικήπεριφέρειαστην οποία ανήκουν οι εκλογείς του τμήματος (άρθρο 96 παρ. 8β π.δ. 96/2012). Έτσι, το αποτέλεσμα από το αμιγές εκλογικό τμήμα που έχει συσταθεί, για παράδειγμα, στο Δήμο Αιγάλεω για τους ετεροδημότες της εκλογικής περιφέρειας Κορινθίας, θα αποσταλεί απευθείας με τον αντίστοιχο ρόλο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΕΤΕΡ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ που έχει λάβει ο υπάλληλος του Δήμου μέσω του συστήματος από τον Δήμο Αιγάλεω, στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.

Οι Περιφερειακές Ενότητες πρέπει να ανταλλάξουν με τους Δήμους, στους οποίους θα συσταθούν αμιγή εκλογικά τμήματα των ετεροδημοτών τους, πληροφορίες για τους αριθμούς τηλεφωνικής επικοινωνίας, ώστε να υπάρχει εποπτεία της διαδικασίας. Για την υποβοήθηση της επικοινωνίας μεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων, επισυνάπτεται κατάλογος με τις διαθέσιμες πληροφορίες των Περιφερειακών Ενοτήτων (αριθμοί τηλεφώνων και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), οι οποίες όμως πρέπει να επιβεβαιωθούν μεταξύ των υπηρεσιών.

Προκειμένου για τα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, στα οποία θα ψηφίσουν εκλογείς από διάφορες (περισσότερες της μίας) βασικές εκλογικές περιφέρειες:

α) Η Εφορευτική Επιτροπή του εκλογικού τμήματος αριθμεί και μονογράφει τους φακέλους χωρίς να τους ανοίξει (άρθρο 97 του π.δ. 26/2012). Στη συνέχεια, τοποθετεί τους φακέλους στον εκλογικό σάκο και τον παραδίδει στην Εφετειακή Επιτροπή έδρας της Εφετειακής Περιφέρειας.

β) Η διαλογή των ψηφοδελτίων και η εξαγωγή του αποτελέσματος της ψηφοφορίας διενεργείται από τη Γενική Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή και τις Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές.

γ) Εν συνεχεία, το αποτέλεσμα υπέρ συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων θα σταλεί στις οικείες Περιφερειακές Ενότητες από τη Γενική Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή κάθεΕφετείου, στο οποίο υπάγονται αυτές οι εκλογικές περιφέρειες. Το αποτέλεσμα κάθε Εφετείου θα σταλεί, αφού συγκεντρωθούν σε κάθε Εφετείο οι σάκοι όλων των μεικτών εκλογικών τμημάτων της περιφέρειάς του, γίνει η διαλογή των ψηφοδελτίων και εκδοθεί το τελικό αποτέλεσμα.

Οι πρόεδροι των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών ανακοινώνουν εγγράφως (έντυπο μετάδοσης), χωρίς καθυστέρηση στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη της αντίστοιχης βασικής εκλογικής περιφέρειας, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών (παρ. 4 του άρθρου 97 του π.δ. 26/2012). Επομένως, οι Περιφερειακές Ενότητες πρέπει να ανταλλάξουν με τα Εφετεία, από τα οποία θα περιμένουν αποτελέσματα, πληροφορίες για τη μεταξύ τους επικοινωνία (τηλεφωνικούς αριθμούς και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Για την υποβοήθηση της επικοινωνίας μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Εφετείων επισυνάπτεται κατάλογος με τις διαθέσιμες πληροφορίες (αριθμοί τηλεφώνων και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), οι οποίες όμως πρέπει να επιβεβαιωθούν από τις εν λόγω υπηρεσίες.

Γ. ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΔΑ: 6ΗΑΘ46ΜΤΛ6-ΣΕΥ Τα έντυπα μετάδοσης αποτελεσμάτων είναι κατάλληλα συμπληρωμένα (προτυπωμένα) με τα ονόματα των κομμάτων για κάθε εκλογική περιφέρεια. Το κάθε έντυπο, αφού συμπληρωθεί, υπογράφεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, θέτοντας και ολογράφως το ονοματεπώνυμό του και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής.

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αποστείλει τα ανωτέρω προτυπωμένα έντυπα στις Περιφερειακές Ενότητες, προκειμένου, να εφοδιαστούν οι εφορευτικές επιτροπές όλων των εκλογικών τμημάτων και όλοι οι Δήμοι του νομού τους με φροντίδα του οικείου Αντιπεριφερειάρχη.

Τα έντυπα για την καταχώριση των αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες αναφορές, οι οποίες πρέπει να συμπληρωθούν από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής κάθε εκλογικού τμήματος:

1.Εκλογική Περιφέρεια …………………………
– Δήμος ………………………………………..

1.Εκλογικό Τμήμα ……………………………….
2.Αριθμός εγγεγραμμένων εκλογέων στο τμήμα …………………………
3.Αριθμός εκλογέων που ψήφισαν ……………………………………
4.Αριθμός Άκυρων ……………………….. Λευκών και σύνολο άκυρων και λευκών
ψηφοδελτίων …………………

1.Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων………..
2.Αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός κόμματος ή συνασπισμός συνεργαζομένων κομμάτων και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι.

Το έντυπο που θα χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση του αποτελέσματος υπέρ υποψηφίων, είναι προτυπωμένο με τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους τους και πρέπει να συμπληρωθεί από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής κάθε εκλογικού τμήματος και ειδικότερα οπωσδήποτε με τα παρακάτω:

Εκλογικό τμήμα
Δήμος
Αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε υποψήφιος συνδυασμού.

Δ. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το αποτέλεσμα κάθε εκλογικού τμήματος υπέρ συνδυασμών, μόλις περιέλθει στην Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού, μεταδίδεται χωρίς καθυστέρηση τηλεφωνικάστο Υπουργείο Εσωτερικών, με βάση τη χρονική σειρά άφιξής του.

Δεν μεταδίδονται τηλεφωνικά στο Υπουργείο από τις Περιφερειακές Ενότητες αποτελέσματα σταυρών υπέρ υποψηφίων.

Οι αριθμοί κλήσης των τηλεφωνικών συνδέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τα εκλογικά τμήματα, τα αποτελέσματα των οποίων θα μεταδίδονται από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, θα σας γνωστοποιηθούν έγκαιρα με νεότερο έγγραφο του Υπουργείου.

Τα στοιχεία που περιέχει κάθε προτυπωμένο έντυπο, μετά την τηλεφωνική μετάδοση του περιεχομένου του στο Υπουργείο Εσωτερικών, καταχωρίζονται στον πίνακα εκλογικών τμημάτωντηςΠεριφερειακήςΕνότητας, που έχει αποσταλεί από το Υπουργείο Εσωτερικών στις Περιφερειακές Ενότητες, ώστε να ελέγχεται από τα αρμόδια συνεργεία της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, αν έχουν ληφθεί τα αποτελέσματα από όλα τα εκλογικά τμήματα του νομού.

Όμοιος πίνακας με τα αποτελέσματα κατά συνδυασμούς κομμάτων και συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων καθώς και μεμονωμένων υποψηφίων, ανά εκλογικό τμήμα, της περιφέρειάς τους,

ΑΔΑ: 6ΗΑΘ46ΜΤΛ6-ΣΕΥ καταρτίζεται και από τα αρμόδια Πρωτοδικεία, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 98 του π.δ. 26/2012, και αποστέλλεται αμέσως στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣυνεργείαυπαλλήλωνσεκάθεΠεριφερειακήΕνότητατηςέδραςτουνομού
Για την ταχύτερη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, πρέπει σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού να υπάρχουν τα παρακάτω συνεργεία υπαλλήλων:

α) Συνεργείο τεχνικής υποστήριξης υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών

Το συνεργείο είναι υπεύθυνο για την τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άμεση αποκατάσταση οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος προκύψει, προκειμένου να µην εμποδιστεί η ομαλή ροή της µετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Στο συνεργείο συμμετέχουν υποχρεωτικά και τα ορισμένα µέλη του Δικτύου Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας του Εθνικού Εκλογικού Δικτύου της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

β) Συνεργείο παραλαβής αποτελεσμάτων

Το συνεργείο αναλαμβάνει την παραλαβή και προώθηση στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη, των αποτελεσμάτων που φτάνουν στην Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΙΡΙΔΑ. Ακολούθως, το αποτέλεσμα προωθείται στο συνεργείο διακίνησης.

γ) Συνεργείο διακίνησης και διόρθωσης

Το συνεργείο αναλαμβάνει τη διακίνηση των αποτελεσμάτων από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη στα συνεργεία μετάδοσης.

Στην περίπτωση που τα στοιχεία του αποτελέσματος περιέχουν λάθη και χρειάζεται να γίνει παραβολή με το πρακτικό Νο2, οι υπάλληλοι του συνεργείου αναλαμβάνουν τον έλεγχο και τη διόρθωσή τους. Οι υπάλληλοι διακίνησης είναι εφοδιασμένοι με κατάλογο των εκλογικών τμημάτων που έχει αναλάβει κάθε συνεργείο μετάδοσης, ώστε να διακινούν και να παραδίδουν σε αυτό σωστά τα αποτελέσματα που τους αφορούν.

δ) Συνεργείο μετάδοσης

Το συνεργείο αποτελείται από υπαλλήλους, οι οποίοι είναι χρεωμένοι με τα εκλογικά τμήματα των οποίων τα αποτελέσματα θα μεταδώσει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αφού μεταδώσουν τα αποτελέσματα, κατόπιν τα αρχειοθετούν.

ε) Συνεργείο παραλαβής και ταξινόμησης πρακτικών Νο 2

Το συνεργείο παραλαμβάνει και ταξινομεί το πρακτικό Νο 2 που περιέχεται στα βιβλία πράξεων εφορευτικής επιτροπής, συνεργάζεται δε στενά με το συνεργείο διακίνησης.

Υπάλληλοι Ο.Τ.Α. υπεύθυνοι για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων
ΑΔΑ: 6ΗΑΘ46ΜΤΛ6-ΣΕΥ Κάθε Δήμαρχος θα ορίσει υπαλλήλους του Δήμου (διαπιστευμένοι αγγελιοφόροι), οι οποίοι την ημέρα των εκλογών θα τεθούν στη διάθεση των δικαστικών αντιπροσώπων, ως υπεύθυνοι για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων συγκεκριμένου εκλογικού τμήματος στον οικείο Δήμο/Δημοτική Ενότητα.

Οι ίδιοι υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι και για τη μεταφορά στον οικείο Δήμο του Πρακτικού με αριθ. 2. Επισημαίνεται ότι οι ορισθέντες υπάλληλοι των Δήμων (διαπιστευμένοι αγγελιαφόροι) οφείλουν να μεταφέρουν, χωρίς καμία καθυστέρηση και με το ταχύτερο δυνατό μέσο, τα αποτελέσματα στο Δήμο/Δημοτική Ενότητα.

Μετά τον ορισμό των αγγελιοφόρων, που θα γίνει με τη συνεργασία Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων, πρέπει οι Δήμαρχοι να γνωστοποιήσουν τα ονόματα και το εκλογικό τμήμα στο οποίο διατίθεται ο καθένας υπάλληλος τους, στις Περιφερειακές Ενότητες. Ακολούθως, οι Περιφερειακές Ενότητες θα γνωστοποιήσουν στους δικαστικούς αντιπροσώπους με ειδικό έγγραφο, που θα σταλεί μαζί με το εκλογικό υλικό σε κάθε εκλογικό τμήμα, τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτών.

Όπου υπάρχει αδυναμία κάλυψης με υπαλλήλους των Δήμων, πρέπει να γίνει επικοινωνία της δημοτικής αρχής με την αρμόδια αστυνομική αρχή, ώστε να καλυφθούν όλα τα εκλογικά τμήματα του νομού.

Λειτουργία καταστημάτων Δήμων

Σε κάθε Δήμο θα υπάρχει υπάλληλος, ο οποίος θα αναλάβει χρέη συντονιστή των υπαλλήλων για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων και χρέη επαφής με την Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού.

ΤακαταστήματατωνΔήμωνθαπαραμείνουνανοιχτάέωςκαιτηνολοκλήρωσητηςμετάδοσηςτωναποτελεσμάτωναπόόλα ταεκλογικάτμήματα της περιοχής τους.

Για τον καλύτερο συντονισμό και έλεγχο της ροής των αποτελεσμάτων, πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε σε κάθε κτίριο που στεγάζει εκλογικά τμήματα να υπάρχει τηλέφωνο, με το οποίο να είναι δυνατή η επικοινωνία του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του νομού με τους δικαστικούς αντιπροσώπους, μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, πρέπει να ορισθεί υπάλληλος που θα απαντά στο συγκεκριμένο τηλέφωνο, κατά τις παραπάνω ώρες, δηλαδή από το κλείσιμο της κάλπης έως την ολοκλήρωση της μετάδοσης των αποτελεσμάτων από όλα τα εκλογικά τμήματα του κτιρίου.

Συσκέψεις Περιφερειακής Ενότητας έδρας νομού – Δήμων
Για την υλοποίηση των ανωτέρω, καθώς επίσης για την αντιμετώπιση όλων των πιθανών προβλημάτων, πρέπει άμεσα να γίνει σύσκεψη των Περιφερειακών Ενοτήτων με τους Δήμους της περιοχής τους. Με την κινητοποίηση όλων των φορέων που λαμβάνουν μέρος στην εκλογική διαδικασία, επιδιώκεται η άρτια και αποτελεσματική διοργάνωση της όλης διαδικασίας.

Δοκιµή Αναμετάδοσης

Σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τις εκλογές, θα πραγματοποιηθούν δοκιμές μετάδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων, από τους Δήμους προς τις Περιφερειακές Ενότητες και το Υπουργείο Εσωτερικών και από τις Περιφερειακές Ενότητες στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η λειτουργία του Εθνικού ∆ικτύου Εκλογών. Για το λόγο αυτό, πρέπει να υπάρξει σχετική συνεργασία µε όλους τους Δήμους της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες που υποστηρίζουν το ∆ίκτυο ∆ηµοσίου Τοµέα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν προβλήματα που ίσως προκύψουν.

ΑΔΑ: 6ΗΑΘ46ΜΤΛ6-ΣΕΥ Σε ενδεχόµενο εµφάνισης οποιουδήποτε προβλήµατος στo Εθνικό Τηλεπικοινωνιακό ∆ίκτυο ή στις Υποδοµές Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Φορέων σας, το οποίο εµποδίζει τη µετάδοση του εκλογικού αποτελέσµατος και το οποίο δεν µπορεί να λυθεί µε ίδια µέσα, παρακαλούµε να επικοινωνείτε άµεσα µε τους Συντονιστές του Εθνικού Εκλογικού ∆ικτύου του Υπουργείου Εσωτερικών (Τμήμα Κυβερνοασφάλειας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών τηλεφωνικό κέντρο 213 136 1999 – email: cybesecurity@ypes.gr), προκειµένου να ενηµερωθούν οι αρµόδιες υπηρεσίες, για την άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος.

Το Τμήμα Κυβερνοασφάλειας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει διαθεσιμότητα 24Χ7.

Επικοινωνία με τους Δήμους

Το βράδυ των εκλογών, η Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού θα επικοινωνεί με συγκεκριμένο υπάλληλο – συντονιστή του κάθε Δήμου, ώστε να ενημερώνεται και να επιλύονται τυχόν προβλήματα. Οι εκπρόσωποι των Δήμων και των Περιφερειακών Ενοτήτων στο Δίκτυο Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας του Εθνικού Δικτύου Εκλογών (τηλεφωνικό κέντρο 213 136 1999 – email: cybesecurity@ypes.gr), θα επικοινωνούν με τους Συντονιστές του Εθνικού Εκλογικού Δικτύου και θα αναφέρουν οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή περιστατικό ασφάλειας εμποδίζει την ομαλή μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Οι Αντιπεριφερειάρχες της έδρας κάθε νομού, οφείλουν να παρακολουθήσουν προσωπικά τη λήψη των αποτελεσμάτων και την άμεση μετάδοσή τους από τις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας του νομού στο Υπουργείο Εσωτερικών και να ενημερώσουν τους Δήμους της περιφέρειάς τους σχετικά με τα θέματα που τους αφορούν.

Μετάδοση στο Υπουργείο Εσωτερικών κατά προτεραιότητα
Καθίσταται σαφές ότι, αμέσως μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων από τα εκλογικά τμήματα, αυτά μεταδίδονται αμελλητίστο Υπουργείο Εσωτερικών (με τη διαδικασία των παραγράφων Α, Β, και Δ) και σε κάθε περίπτωση έπεται τυχόν προώθησή τους σε τοπικά ή ευρύτερης εμβέλειας τηλεοπτικά ή και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης.

Η μετάδοση των αποτελεσμάτων, που είναι αποκλειστική ευθύνη των γραφείων των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, αποτελεί κατ’ εξοχήν αρμοδιότητα του κεντρικού φορέα, που είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.

Επί του θέματος της μετάδοσης των αποτελεσμάτων, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 40940/09.05.2023 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση λεπτομερειών για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών έτους 2023» (Β΄3087), σύμφωνα με την οποία, δεν επιτρέπεται οι Περιφερειακές Ενότητες να ανακοινώνουν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, εκλογικά αποτελέσματα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιστοχώρους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εάν δεν έχει προηγηθεί η μετάδοσή τους από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι μπορούν, για ενημέρωση των ιστοσελίδων τους και γενικότερα των ενδιαφερομένων, να λαμβάνουν τα αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών και υπέρ υποψηφίων από το Υπουργείο Εσωτερικών, για τα εκλογικά τμήματα εντός και εκτός Ελληνικής Επικράτειας.

Για τον λόγο αυτόν εφιστούμε και πάλι την προσοχή των αρμόδιων φορέων για την ταχύτατη συγκέντρωση και διαβίβαση των αποτελεσμάτων στο Υπουργείο Εσωτερικών, απ’ όπου θα γίνεται η πανελλαδική μετάδοσή τους για την ενημέρωση των πολιτών όλης της χώρας.

ΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Τα Πρωτοδικεία της Χώρας, στα οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να αποστείλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών το συντομότερο δυνατόν, ένα αντίγραφο του συμπληρωμένου πίνακα αποτελεσμάτων ψηφοφορίας υπέρ συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων, που θα συνταχθεί από αυτά καθώς και το περιεχόμενο των ίδιων πινάκων σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

Οι Περιφερειακές Ενότητες, μέσω των Δήμων θα πρέπει να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων του νομού, για την εφαρμογή όσων διαλαμβάνονται σε αυτήν.