26 Σεπτεμβρίου 2023

Οι δεσμεύσεις μας για το ρόλο των Προέδρων των κοινοτήτων και των τοπικών συμβουλίων

 Τα τελευταία χρόνια απαξιώθηκε  ο ρόλος των Προέδρων και των τοπικών συμβουλίων και φτάσαμε στο σημείο να μην έχουν ενεργό ρόλο διοίκησης οι Πρόεδροι των κοινοτήτων, να μη λαμβάνεται υπόψη η γνώμη τους και να απαξιώνεται ο θεσμός τους. Επιπρόσθετα, υποβαθμίστηκε ο ρόλος ύπαρξης και λειτουργίας των τοπικών συμβουλίων, τα οποία χρόνο με τον χρόνο άρχισαν να υπολειτουργούν.
 
Για να αναβαθμιστεί ο ρόλος τους και ο κάθε πολίτης να επιθυμεί να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά, ανακοινώνουμε τις ακόλουθες δεσμεύσεις:
Πρόσκληση όλων των Προέδρων σε κάθε δημοτικό συμβούλιο, όπου θα μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε θέμα.
Ετήσια ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, όπου οι Πρόεδροι θα ενημερώνουν το σώμα για τις ελλείψεις και τις προτάσεις για την κοινότητά τους.
Θέσπιση-ορισμός υπευθύνου Αντιδημάρχου διεκπεραίωσης των ζητημάτων των κοινοτήτων και συνεργασίας με τους Προέδρους αυτών. Ο συγκεκριμένος Αντιδήμαρχος είναι υποχρεωμένος να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των τοπικών συμβουλίων της κοινότητας ή να έρχεται σε επαφή με τον Πρόεδρο της κοινότητας, αν δεν υφίσταται τοπικό συμβούλιο. 
Μηνιαία υποχρεωτική σύγκλιση του τοπικού συμβουλίου. Στην δημόσια αυτή συνεδρίαση θα ενημερώνονται και οι κάτοικοι της περιοχής, ώστε να μπορούν να παραστούν. Εκτός τον Αντιδήμαρχο των κοινοτήτων, θα καλείται και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι, ώστε δυνητικά να παρευρίσκονται και αυτοί.
Για κάθε απόφαση τοπικού συμβουλίου ή απόφαση Προέδρου, όταν δεν υφίσταται συμβούλιο, θα δίνεται απάντηση από τον Αντιδήμαρχο κοινοτήτων, σχετικά με την υλοποίησή της ή τον προγραμματισμό εργασιών της, υποχρεωτικά εντός ενός μήνα, όπως ορίζει η νομοθεσία.
Θέσπιση προκαθορισμένων, υποχρεωτικών, μηνιαίων ωρών Δημάρχου και Αντιδημάρχου κοινοτήτων. Στις συναντήσεις αυτές κάθε Πρόεδρος θα μπορεί να ενημερώνει τον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο για θέματα σχετικά με την κοινότητά του ή τον ευρύτερο προγραμματισμό του Δήμου.
Αποστολή σε κάθε κοινότητα, εντός ενός μηνός από την διεξαγωγή κάθε δημοτικού συμβουλίου, όλων των αποφάσεων που πάρθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο, ώστε το τοπικό συμβούλιο ή ο Πρόεδρος να είναι ενημερωμένος γι’ αυτές. 
Πλήρης ενεργοποίηση της πάγιας προκαταβολής, ώστε η κοινότητα και ο Πρόεδρός της να κινούνται χρηματοδοτικά ευέλικτα και να καλύπτουν τακτικά έξοδα της καθημερινότητας αλλά και έκτακτες καταστάσεις. 
Ανατροπή… το πρόγραμμά μας… δημιουργία για το μέλλον!