20 Απριλίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ


Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την
24η του μηνός Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα
και ώρα έναρξης 18:30 στην αίθουσα
συνεδριάσεων του (πλατεία Πυθαγόρα) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης.


1. Χαρακτηρισμός αρδευτικών περιοχών και αρδευτικής περιόδου 2023.
 Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες η πρόσκαιρες ανάγκες (πυροπροστασία).
 Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών.
3. Παράταση του προγράμματος επιχορήγηση για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-67.
 Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών.
4. Υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων 55-67.
 Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών.
5. Αναμόρφωση (1Η) προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικ. Έτους
 2023 Δήμου Ανατολικής Σάμου.
 Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή - Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.
6. Καθορισμός ανταλλάγματος αιγιαλού και παραλίας ετών 2023-2025.
 Εισηγητής Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος – Οικονομική Επιτροπή.
7. Έγκριση παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε όμορες επιχειρήσεις για
τα έτη 2023-2025.
 Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.
8. Παραχωρούμενοι χώροι απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας κατόπιν δημοπρασίας για
τα έτη 2023-2025.
 Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
9. Αποκατάσταση και βελτίωση της οδικής σύνδεσης και πρόσβασης στην πόλη της Σάμου
των περιοχών Αγίου Κων/νου, Αγίου Αθανασίου – Δήμα, Προφήτη Ηλία.
 Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
10. Χορήγηση παράτασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ».
 Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
11.Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. 1ης ΣΣ και 2ου Πρωτοκόλλου ΝΤ του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ».
 Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών
12. Έγκριση χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ».
 Εισηγητής: Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος
13. Εισήγηση για την έγκριση υπογραφής σύμβασης με την Α.Ε. «Ελληνική Εταιρεία
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.».
 Εισηγητής: Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 643fd6cece2fb304eb6cd813 στις 19/04/23 14:56
3
14. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ – ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ»
 Εισηγητής: Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος
15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΑΜΟΥ».
 Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών
16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 ΖΗΜΙΩΝ».
 Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
17. Έγκριση εξόδων ταφής απόρων πολιτών.
 Εισηγητής Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος