4 Μαρτίου 2023

Ἡ «κατάθεσις» τοῦ σταθμάρχου
 Ἡ «Ἑστία» ἀποκαλύπτει – Τό χαλασμένο ταμπλώ κυκλοφορίας τραίνων καί τό μονίμως κόκκινο φανάρι στήν ἔξοδο τῆς Λάρισας – Τό προφορικό τηλεγράφημα μέσῳ ἀσυρμάτου στόν μηχανοδηγό, οἱ βλάβες ἠλεκτρικοῦ ρεύματος στόν σταθμό καί ἡ τραγική ἔλλειψις προσωπικοῦ

ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ τῆς κύριας ἀνακρίσεως καί σέ ἄλλα πρόσωπα πέραν τοῦ σταθμάρχου ζήτησε χθές, μέ ἔγγραφό του, πρός τό ἁρμόδιο Τμῆμα Πρωτοδικῶν Λαρίσης, ὁ Εἰσαγγελεύς Ἐφετῶν Ἀπόστολος Τζαμαλῆς, στόν ὁποῖο ἔχει ἀνατεθεῖ ἡ ὑπόθεσις τοῦ τραγικοῦ δυστυχήματος τῶν Τεμπῶν.

Σύμφωνα μέ πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», ὁ εἰσαγγελεύς ζητεῖ μέ τό ἔγγραφό του πού διεβιβάσθη χθές στούς Πρωτοδίκες τῆς εἰσαγγελίας μετά καί τήν ὁδηγία τοῦ εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Ἰσίδωρου Ντογιάκου, τήν ἐπέκταση τῆς διώξεως πού ἠσκήθη ἐναντίον τοῦ σταθμάρχου Βασιλείου Σ. –ἐκτός ἀπό τόν συλληφθέντα– καί σέ πρόσωπα τοῦ νόμου 4632/19 πού ἀνήκουν σέ ὀργανισμούς τοῦ Δημοσίου, πού ἔχουν τήν εὐθύνη τῶν τραίνων καί τήν λειτουργία τοῦ δικτύου, καί ἦταν «ἐντεταλμένοι» νά διασφαλίζουν τήν λειτουργία τους ἔναντι κάθε κινδύνου.

Ἀρκεῖ οἱ πράξεις τους ἤ οἱ παραλείψεις τους νά συνδέονται μέ τήν τραγωδία τοῦ δυστυχήματος τῶν Τεμπῶν. Μέ τήν παραγγελία αὐτή ὁ κύριος Τζαμαλῆς, σέ ἐφαρμογή τῆς ὁδηγίας Ντογιάκου (ὁ ὁποῖος ζήτησε νά ἐντοπισθοῦν ὅλοι οἱ ὑπεύθυνοι ὅποιοι καί ἄν εἶναι μέ ἀνάκριση ἐξπρέςς), στέκεται εἰς τό ὕψος τῶν περιστάσεων καί παίρνει ὡς φαίνεται ἀποστάσεις ἀπό τήν δήλωση τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖος θεώρησε ὡς «κυρίως ὑπεύθυνο» τόν σταθμάρχη, ὁ ὁποῖος, ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία» ἀπό ἀστυνομικές πηγές, εἶχε τό θάρρος νά ζητήσει συγγνώμη στήν ἄτυπη-συνομιλία «κατάθεση» (καί ὄχι ἐπίσημη κατάθεση) πού εἶχε μαζί τους, γιά ὅ,τι τοῦ ἀναλογεῖ.

Εἰς τί συνίσταται ὁ νόμος 4632/19 (ΦΕΚ Α, 24-2-2019) πού φέρει τήν ὑπογραφή τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Μεταφορῶν Κώστα Καραμανλῆ; Πρόκειται γιά τήν ἐνσωμάτωση τῶν κοινοτικῶν ὁδηγιῶν 2016/797, 2016/798 καί 2016/2370, καί στό πέμπτο κεφάλαιο, ἄρθρο 72, προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες γιά τήν διερεύνηση ἀτυχημάτων καί συμβάντων. Θεωρεῖται βέβαιο μετά ταῦτα ὅτι ἡ ποινική δίωξις θά ἐπεκταθεῖ εἰς τό μέτρον πού θά κρίνει ἡ δικαιοσύνη καί σέ κρατικούς ἀξιωματούχους τοῦ ΟΣΕ, τῆς ΕΡΓΟΣΕ, τῆς Hellenic Train, ἐνῷ θά κληθοῦν γιά καταθέσεις ἐκπρόσωποι τῆς Ρυθμιστικῆς Ἀρχῆς Σιδηροδρόμων, συνδικαλιστικοί φορεῖς, πραγματογνώμονες καί ἄλλοι.

Κάποιοι στό πολιτικό σύστημα εἶχαν τήν ἄποψη, ὅτι πρέπει νά προφυλακισθεῖ ἄμεσα ὁ σταθμάρχης γιά νά ὑπάρξει ἐξιλαστήριο θῦμα πρός ἱκανοποίησιν τῆς κοινῆς γνώμης, ἀλλά, ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία» καί ἀπό δικαστικές πηγές τῶν Ἀθηνῶν, ἡ δικαιοσύνη θά ἀξιολογήσει τήν ἀπολογία του τό Σάββατο, τήν διάθεση συνεργασίας πού ἤδη ἐπιδεικνύει στήν ἔρευνα, τήν εἰλικρίνεια μέ τήν ὁποία ἔχει ἀναλάβει «μέρος τῆς εὐθύνης πού τοῦ ἀναλογεῖ», ὅπως δήλωσαν χθές οἱ συνήγοροί του, καί, ἀναλόγως, θά ἀποφασίσει. Ἀπό τήν ἄτυπη συνομιλία πού εἶχε μέ τίς ἀστυνομικές ἀρχές ὁ σταθμάρχης ἀλλά καί ἀπό πληροφορίες πηγῶν τῆς «Ἑστίας» στόν ΟΣΕ, προκύπτουν συγκλονιστικά στοιχεῖα.

Πού διαφοροποιοῦν τήν εἰκόνα. Ὅπως ὅτι: ἐκείνη τήν ἡμέρα ὁ σταθμάρχης ἦταν προγραμματισμένο νά διαχειρισθεῖ δύο δρομολόγια, ἀλλά λόγῳ βλάβης στό ἠλεκτρικό ρεῦμα καί διακοπῶν στά συστήματα ἐχρειάσθη νά χειρισθεῖ καί νά ρυθμίσει σέ πολύ μικρό χρονικό διάστημα τά δρομολόγια τριῶν ἤ τεσσάρων ἁμαξοστοιχιῶν! Καί μάλιστα ἐντελῶς μόνος, ἐνῷ οἱ ὀργανικές θέσεις γιά τό Σταθμαρχεῖο Λαρίσης εἶναι δύο!

– Σύμφωνα μέ πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», μολονότι ὑπῆρχε ταμπλώ ἀπό τό ὁποῖο θά μποροῦσε νά ἐποπτεύει ὁ σταθμάρχης τήν κίνηση τῶν τραίνων ἀπό τήν Λάρισα μέχρι τούς Νέους Πόρους, αὐτό ἦταν διαρκῶς χαλασμένο, καί δέν μποροῦσε νά τοῦ παράσχει τήν ἀναγκαία πληροφόρηση. Τό μόνο πού τοῦ προσέφερε τό συγκεκριμένο ταμπλώ ἦταν «ὁρατότητα» μέσα στόν σιδηρορομικό σταθμό τῆς Λαρίσης. Τά συστήματα τοῦ ταμπλώ ἦσαν χαλασμένα στήν περιοχή ὅπου συνέβη τό τραγικό συμβάν. Μέ τά κλειδιά τῶν γραμμῶν, ἐπίσης, ὑπῆρχαν συνεχῶς προβλήματα: Δέν ἄνοιγαν, δέν ἔκλειναν καί, πολλές φορές, τά προβλήματα ἐπελύοντο ἀπό τόν κλειδοῦχο μετά ἀπό ἐντολή τοῦ σταθμάρχου.

– Ἡ ἁμαξοστοιχία 62 ἔμεινε δύο λεπτά στόν σταθμό, καί ἀφοῦ ἀποβίβασε καί ἐπιβίβασε ὁ σταθμάρχης τούς ἐπιβάτες, ἔδωσε τό «πράσινο φῶς» γιά τήν συνέχεια τοῦ δρομολογίου της, ἀφοῦ στόν πίνακα ἔβλεπε ὅτι οἱ λυχνίες ἦταν στίς κύριες γραμμές χωρίς νά ἀναβοσβήνουν.

Ἔνδειξις, ὅτι τά συστήματα εἶχαν κλειδώσει ἀσφαλῶς. Ὁ σταθμάρχης ἐξήγησε στούς ἀστυνομικούς ὅτι λόγῳ φόρτου ἐργασίας (εἶχε πέσει ἕνα καλώδιο καί ὑπῆρχε διακοπή ρεύματος πού ἐπηρέαζε ἄλλες ἁμαξοστοιχίες ὅπως μία τοῦ προαστιακοῦ), ἔδωσε προφορικό τηλεγράφημα R-T μέσῳ ἀσυρμάτου στόν μηχανοδηγό, τό ὁποῖο βρέθηκε στά εἰσερχόμενα τοῦ βιβλίου τῆς ἁμαξοστοιχίας μέ τό ὁποῖο τόν ἐνημέρωνε ὅτι τό φωτόσημο ἐξόδου ἦταν κόκκινο καί ἔπρεπε νά τό ἀγνοήσει, γιατί ἦταν καιρό χαλασμένο καί δέν ἄναβε πράσινο! Τό συγκλονιστικό εἶναι, πώς ὁ μηχανοδηγός δέν ἀπέστειλε τηλεγράφημα ἐπιβεβαιώσεως στό σταθμαρχεῖο, ὅτι παρέλαβε τό προφορικό τηλεγράφημα R-T μέ τίς ὁδηγίες τοῦ σταθμάρχου! Ἄγνωστο γιά ποιό λόγο.

ΠΗΓΗ ΕΣΤΙΑ