18 Ιανουαρίου 2023

Νομοσχέδιο -Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση: Τι αλλάζει για αρμοδιότητες, κυβερνησιμότητα ΟΤΑ & «Βοήθεια στο Σπίτι»

 

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα.

Το ν/σ πέρασε με τις ψήφους της ΝΔ. Κατά του νομοσχεδίου, επί της αρχής, δήλωσαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ειδικότερα, υπέρ της τροπολογίας για την κυβερνησιμότητα στους δήμους δήλωσε η ΝΔ. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση δήλωσαν “παρών”, το ΜέΡΑ25 καταψήφισε. 

Ομόφωνα δεκτή έγινε η τροπολογία για τους εργαζόμενους του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”. Την τροπολογία για την διαδικασία καθορισμού του κατώτατου μισθού, για το έτος 2023, ψήφισε η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, η Ελληνική Λύση. Καταψήφισαν το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται τροπολογία του ΥΠΕΣ που «θεραπεύει» τον «νόμο Θεοδωρικάκου» για την κυβερνησιμότητα των ΟΤΑ, ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας δημιουργώντας μεγάλο ζήτημα στις αποφάσεις των επιτροπών των ΟΤΑ και σε όσους τις στελέχωναν.

Με βάση την τροπολογία, δρομολογείται η επιστροφή αρμοδιοτήτων από τις Οικονομικές Επιτροπές και τις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής προς τα Δημοτικά – Περιφερειακά Συμβούλια, επακακαθορίζονται αρμοδιότητες και διευκρινίζονται ζητήματα ως προς τη σύνθεσή τους.
Η τροπολογία ξεκαθαρίζει το «τοπίο» για το ποιες αποφάσεις πλέον θα λαμβάνονται από τις επιτροπές και ποιες από το δημοτικό-περιφερειακό συμβούλιο.

Επίσης στο νομοσχέδιο, εντάχθηκε τροπολογία με την οποία λύνεται το πρόβλημα των εργαζόμενων στο «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίοι είχαν μείνει εκτός των οριστικών πινάκων της προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ.

H τροπολογία είναι στο πνεύμα της ρύθμισης που είχε καταθέσει το Πανελλήνιο Συντονιστικό «Βοήθεια στο Σπίτι», και συμπεριλαμβάνει ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους που εργάζονταν στο Πρόγραμμα και είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη.

Οι μόνοι που μένουν εκτός είναι 162 εργαζόμενοι στο πρόγραμμα οι οποίοι δεν πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις προκειμένου να υποβάλουν την σχετική αίτηση συμμετοχής.

Σε ότι αφορά τη «Θέσπιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων κρατικής διοίκησης» προβλέπει την:

-Αξιολόγηση των αρμοδιοτήτων, λειτουργιών και ευθυνών των φορέων ανά τομέα πολιτικής

-Ορθή κατανομή των αρμοδιοτήτων κατά τρόπο απόλυτα σαφή και οριοθετημένο στα επιμέρους επίπεδα Διοίκησης (Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο).

Το Έργο θα υλοποιηθεί σε 4 φάσεις:

α) Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης – βέλτιστες πρακτικές

β) Καταγραφή αρμοδιοτήτων

γ) Καθορισμός νομοθετικού πλαισίου

δ) Ανάπτυξη πλατφόρμας και συστήματος παρακολούθησης αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων

Στα τεχνικά ζητήματα του νομοσχεδίου θα υπάρχει μια ομάδα που θα ονομάζεται ‘Εθνικό Συμβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης’ που θα εισηγείται στον υπουργό την απόφαση της και ο υπουργός, ή θα  αποδέχεται την πρόταση τους και θα την μεταφέρει σαν νομοθετική πρωτοβουλία στο υπουργικό συμβούλιο ή θα την απορρίπτει ή θα την μεταφέρει πάλι στο συμβούλιο για περισσότερη εξειδίκευση.

Στο Εθνικό Συμβούλιο θα μετέχουν:

α) Από τον  Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών ως Πρόεδρο,

β. τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, ,

γ. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,

δ. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης,

ε. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης,

στ. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,

ζ. έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,

η. έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας,

θ. ένα (1) εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετεί στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Εθνικό Σύστημα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης

Καθιερώνεται σύστημα σύμφωνα με το οποίο οι ασκούμενες δημόσιες πολιτικές, ταξινομούνται, σύμφωνα και με το Διεθνές Πρότυπο COFOG, καταγράφονται, κατηγοριοποιούνται, κατανέμονται και εποπτεύονται με σκοπό τη βελτιστοποίηση του συντονισμού, της διάδρασης και της συλλειτουργίας των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης.

Το Πρότυπο Διοικητικής Οργάνωσης και Λειτουργίας προβλέπει:

-θέσπιση ενιαίων κανόνων για την κατανομή αρμοδιοτήτων και για τη μεταφορά, μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα ανεξαρτήτως επιπέδου διακυβέρνησης,

-εξορθολογισμό και η βελτιστοποίηση του συντονισμού μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων του δημοσίου τομέα,

-ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης στη χώρα.

Στα επίπεδα διακυβέρνησης περιλαμβάνονται:

-Τα Υπουργεία (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ που εμπλέκονται με τα άλλα διοικητικά επίπεδα) συμπεριλαμβανομένων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

-Οι ΟΤΑ Β’ Βαθμού – Περιφέρειες,

-Οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού – Δήμοι.

Για την καταγραφή των αρμοδιοτήτων στα τρία επίπεδα διοίκησης υλοποιούνται τα κάτωθι βήματα:

-Αναγνώριση των δημόσιων πολιτικών, όπως αυτές καθορίζονται από την κατανομή των φορέων της κεντρικής διοίκησης και τα βασικά νομοθετήματα που τις διέπουν και τη συσχέτιση με τα υπόλοιπα επίπεδα διακυβέρνησης (συσχετισμός με την COFOG – Classification of the Functions of Government, αναγνωρισμένη από OECD, UN, EU).

-Ομαδοποίηση των δημόσιων πολιτικών σε Λειτουργικές Περιοχές (ΛΠ) και Λειτουργικούς Τομείς (ΛΤ)

-Εξειδίκευση ΛΠ, ΛΤ σε θεματικά αντικείμενα αρμοδιοτήτων

-Συσχέτιση ΛΠ, ΛΤ, θεματικών αντικειμένων αρμοδιοτήτων με το αντίστοιχο διοικητικό επίπεδο

-Συσχέτιση ΛΠ, ΛΤ, θεματικών αντικειμένων αρμοδιοτήτων με τις αρμοδιότητες του κάθε εμπλεκόμενου μέρους.

Η τοποθέτηση Βορίδη:
“Επειδή δημοσιεύθηκαν και δύο δημοσκοπήσεις σήμερα. Και όντως, αγάλι αγάλι έρχονται οι εκλογές, εγώ σας εύχομαι να συνεχίσετε έτσι ακριβώς, σε όλους. Η ευχή μου είναι να πηγαίνετε έτσι. Αύξηση της ΝΔ και στις δύο δημοσκοπήσεις, αύξηση της διαφοράς, μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, πτώση του ΠΑΣΟΚ με την αντιπολιτευτική γραμμή που έχει. Έχουμε ακόμα δύο μήνες. Νομίζω πηγαίνετε εξαιρετικά καλά και τα αποτελέσματα στις κάλπες όλοι θα τα περιμένουμε με αγωνία, εκείνο το ωραίο απόγευμα, που θα παρακολουθούμε τα exit polls στις τηλεοράσεις μας και είμαι βέβαιος ότι θα δώσουν τη σωστή κατεύθυνση που θα είναι η εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη, για μια ακόμη τετραετία”, σχολίασε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, λίγο προτού πέσει η αυλαία της συζήτησης.

Σε σχέση με τον Μηχανισμό της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι πλέον με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο, με τεκμηριωμένα στοιχεία, θα διαπιστώνονται οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και ότι ο μηχανισμός θα λειτουργεί σε μόνιμη και διαρκή βάση. Ανέφερε, επίσης, ότι τα πρώτα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθεί η Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση θα είναι οι αρμοδιότητες σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, η διαχείριση των υδάτων και οι σχέσεις, ανάμεσα στην αποκεντρωμένη και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. “Δεν θα περιμένουμε την πλήρη λειτουργία του συστήματος, προκειμένου να αρχίσουμε να εργαζόμαστε. Θα βελτιώσει πολύ την απόδοση του συστήματος της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης το πληροφοριακό σύστημα, εμείς όμως θα εργαστούμε στα τρία πεδία αυτά πεδία”, είπε ο κ. Βορίδης.

Ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στην τροπολογία για την κυβερνησιμότητα στους δήμους, κατ΄εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ. “Αν μετά από ένα μήνα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα κυβερνησιμότητας, τι πρέπει να κάνουμε; Να περιμένουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές; Και σε αυτό το διάστημα να γίνεται χάος στην τοπική αυτοδιοίκηση; Για να ακούσω τις πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν”, είπε ο υπουργός Εσωτερικών και ξεκαθάρισε: “Είμαι σε πλήρη συνεννόηση με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και είναι σε απόλυτη συνεννόηση με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος. Θα παρακολουθούμε, με κάθε λεπτομέρεια, το πώς εξελίσσεται αυτή η μεταφορά των αρμοδιοτήτων, που κάνουμε προς συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ. Αν διαπιστώσουμε δυσλειτουργίες, στην αποτελεσματική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σας το λέω από τώρα, θα τις ξαναμεταφέρω τις αρμοδιότητες στις Οικονομικές Επιτροπές και τις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής, σεβόμενος τη σκέψη του ΣτΕ: για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος”.

Είναι προφανές, επέμεινε ο υπουργός Εσωτερικών, ότι η κυβέρνηση δεν θα αφήσει να καταρρεύσει η τοπική αυτοδιοίκηση, επειδή “έκανε πειραματισμούς ο ΣΥΡΙΖΑ, με την απλή αναλογική”.

Σε σχέση με την τροπολογία για τους εργαζόμενους στο Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, ο Μάκης Βορίδης είπε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί μια δέσμευσή της, κατ΄εντολή του ίδιου του πρωθυπουργού, που ήθελε να ρυθμιστεί το ζήτημα με τον συγκεκριμένο τρόπο, προκειμένου να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας. Για τους 163 εργαζόμενους που μένουν εκτός της πρόνοιας της τροπολογίας, ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι πολλοί εξ αυτών δεν έχουν καθόλου τυπικά προσόντα, ορισμένοι δεν έχουν μόρια και επομένως ρύθμιση νομική που να μπορεί να καλύψει το συγκεκριμένο θέμα, δεν είναι ορατή.

Νίκος Κοκκινόπουλος

ΠΗΓΗ https://www.aftodioikisi.gr/