18 Ιανουαρίου 2023

Προσλήψεις 7 ατόμων στην ΕΦΑ Σάμου και Ικαρίας

 

Η ΕΦΑ Σάμου και Ικαρίας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1: «Διαμόρφωση-Ανάδειξη του Παλαιοχριστιανικού Κοιμητηρίου στη θέση “Γλυφάδα” Πυθαγορείου Σάμου», της πράξης «SUB. 1.14-Διαμόρφωση-Ανάδειξη του Παλαιοχριστιανικού Κοιμητηρίου στη θέση “Γλυφάδα” Πυθαγορείου Σάμου».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τασυνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο,  μέσω μηνύματος ηλεκτρονικούταχυδρομείου στη διεύθυνσηefasam@culture.gr,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε με άλλοεξουσιοδοτημένοαπόαυτούςπρόσωπο,εφόσονηεξουσιοδότησηφέρειτηνυπογραφήτουςθεωρημένηαπόδημόσιααρχή,είτεταχυδρομικάμεσυστημένηεπιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος, Πλατεία Δημαρχείου, ΤΚ  83100  –Σάμος, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας,υπόψιν κ.Εμμανουήλ Μητσού(τηλ.επικοινωνίας:  22730  23008), εντός προθεσμίας δέκα  (10)  ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ  (http://diavgeia.gov.gr)  και τουΥΠ.ΠΟ.Α.    (http://www.culture.gr)  και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας  (από 18-1-2023 έως 27-1-2023).