21 Δεκεμβρίου 2020

Ρωτάμε την Τοπική μας Εκκλησία να ενημερώσει το ποίμνιο της έδωσε τη σχετική έγκριση στο Πολεμικό Ναυτικό για να κοπούν τα πεύκα η δεν την έδωσε ;

Επιτρεπτές επεμβάσεις σε δάση, δασικές εκτάσεις και στις δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α` και β` της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979

Από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2020 κόβονται συνέχεια αιωνόβια πεύκα  στο Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής   μετά και από σχετική άδεια όπως μας λένε χωρίς όμως να την παρουσιάζουν αφού εδώ και αρκετές ημέρες(10 Δεκεμβρίου 2020) έχει κατατεθεί σχετική ερώτηση στη δασική υπηρεσία της Σάμου χωρίς να έχουμε λάβει και την απάντηση

Σύμφωνα με την νομοθεσία 

Δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε επέμβαση που συνεπάγεται μεταβολή του προορισμού των δασών και δασικών εκτάσεων, πλην όσων ορίζονται ως επιτρεπτές 

2. Κάθε επιτρεπτή, κατά τις διατάξεις του παρόντος, επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις αποτελεί εξαιρετικό μέτρο.

Επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις ως και σε δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 3 παράγραφος 5 εδάφιο ε΄ του παρόντος νόμου, όπως ισχύει, επιτρέπεται μετά από έγκριση. Η έγκριση αυτή χορηγείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της οικείας δασικής αρχής, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στη διάταξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ή στις διατάξεις των άρθρων 46 έως 61

Σε περίπτωση επέμβασης από τρίτους στις ιδιωτικού χαρακτήρα εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, απαιτείται και η έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.

3. Η έγκριση επέμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, εκδίδεται για συγκεκριμένη έκταση εμφαινομένη σε τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, εφαρμοζόμενης αναλόγως ως προς την έγκριση αυτή και της διάταξης της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Η ανωτέρω έγκριση χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι για τη συγκεκριμένη χρήση δεν είναι δυνατή η διάθεση δημοσίων εκτάσεων μη υπαγομένων στις προστατευτικές διατάξεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση που βεβαιώνεται από την αρμόδια αρχή ότι δεν είναι δυνατή η διάθεση των παραπάνω εκτάσεων, τότε εξετάζεται από την αρμόδια δασική υπηρεσία εάν μπορούν να διατεθούν δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, άλλως, διατίθενται δασικές εκτάσεις ή δάση


Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
 Σε περίπτωση επέμβασης από τρίτους στις ιδιωτικού χαρακτήρα εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, απαιτείται και η έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.

Αν και υπάρχουν αρκετές απόψεις περί της ιδιοκτησίας της Μονής στη Ζωοδόχο Πηγή ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλά δεν είναι της παρούσης να τις αναφέρουμε  ρωτάμε την Τοπική Εκκλησία να ενημερώσει τους πολίτες   ευθέως και χωρίς άλλες δικαιολογίες .....έδωσε τη σχετική έγκριση στο Πολεμικό Ναυτικό για να κοπούν τα πεύκα η δεν την έδωσε και άδεια έδωσε για αποψίλωση η για κοπή 200 περίπου αιωνοβίων πεύκων;