5 Απριλίου 2023

Πόσο νόμιμη είναι η τοποθέτηση Προϊσταμένου στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ανατολικής Σάμου;

 Σύμφωνα με το παρακάτω έγγραφο παρατηρήθηκε ότι στο άρθρο 26 (Προϊστάμενοι Υπηρεσιών) του υπό έγκριση Ο.Ε.Υ προβλέπεται η επιλογή προβλέπεται η επιλογή διεζευτικώς και αδιακρίτως υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ,ΤΕ,και σε περιπτώσεις ΔΕ) ως προϊσταμένων σε όλες τις διαλαμβανόμενες οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος καταργώντας το θεσπιζόμενο με το άρθρο 99 του ν.3584/2007 Α προβάδισμα κατηγοριών