18 Μαρτίου 2023

Χρέη σε δήμους: Τα «μυστικά» της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων

 

Την ευκαιρία να ρυθμίσουν σε πολλές μηνιαίες δόσεις και να κλείσουν οριστικά τις ανοιχτές υποθέσεις τους με τους δήμους έχουν χιλιάδες πολίτες.

Δημοτικά τέλη, πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη δημοτική αστυνομία, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και άλλα τέλη που έμειναν απλήρωτα στη σκιά της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 72 δόσεις.

Η ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων για χρέη στους δήμους, περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, και αφορά οφειλέτες οι οποίοι ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς τους δήμους πριν ξεσπάσει η ενεργειακή κρίση και συγκεκριμένα δεν είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ταμειακές υπηρεσίες των δήμων την 1η Νοεμβρίου 2021 και επιπλέον είχαν καταβάλει όλες τις μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεων των 100 δόσεων, έως την ημερομηνία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, εφόσον είχαν υπαχθεί σε αυτές.

Αναβίωση 100 δόσεων
Παράλληλα με την νέα ρύθμιση ανοίγει ξανά η πόρτα της παλαιάς ρύθμισης των 100 δόσεων με την οποία ρυθμίζονται χρέη προς του δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μετά την 1η Νοεμβρίου 2021 και έως την 1η Φεβρουαρίου 2023.

Νέα ρύθμιση 36 ή 72 δόσεων
1. Χρέη που ρυθμίζονται: Οφειλές προς δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου 2021 και έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 μπορούν να ρυθμιστούν είτε σε 36 δόσεις είτε σε έως 72 δόσεις.

2. Επιτόκιο: Οι δόσεις είναι έντοκες και το επιτόκιο για τις 36 δόσεις υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον 0,25% ετησίως. Για τις 72 δόσεις το επιτόκιο υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον 1,5% ετησίως.

3. Προϋποθέσεις: Για την ένταξη στη ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων θα πρέπει:

Ο οφειλέτης να μην είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ταμειακές υπηρεσίες των δήμων την 1η.11.2021 και επιπλέον να έχει καταβάλει όλες τις μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεων των 100 δόσεων, έως την ημερομηνία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, εφόσον είχε υπαχθεί σε αυτές.
Ο οφειλέτης να έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι την 31η.12.2022.
Ο οφειλέτης κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
4. Ελάχιστη δόση. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής δόσης ανέρχεται σε 30 ευρώ.

5. Οφέλη της ρύθμισης. Σε περίπτωση ένταξης στη νέα ρύθμιση ισχύουν όλα τα ευεργετήματα όπως η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας και η αναστολή της συνέχισης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί των οφειλών που ρυθμίζονται.

6. Οφειλές ενταγμένες στην πάγια ρύθμιση. Μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων και οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες κατά την 1η.2.2023 πάγιες ρυθμίσεις, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκλειστικά τέτοιες οφειλές.

7. Αρρύθμιστες οφειλές. Προκειμένου ο οφειλέτης να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων, αν έχει λοιπές αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής, υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της ένταξης, να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων κατά περίπτωση.

8. Εξαιρέσεις. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση όσες οφειλές δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή η ρύθμισή τους απαγορεύεται από άλλους νόμους.

9. Παλαιές ρυθμίσεις των 100 δόσεων που χάθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, δύνανται να αναβιώσουν με πληρωμή 2 δόσεων έως τις 31η Ιουλίου 2023, δηλαδή της τρέχουσας δόσης και μίας επιπλέον που αποσβένει παλαιές υποχρεώσεις με σειρά παλαιότητας.

10. Ποσά που έχουν καταβληθεί ως υπερείσπραξη αποσβένουν τις παλαιότερες δόσεις με σειρά παλαιότητας. Το ύψος εκάστης των ανεξόφλητων, μετά την επανένταξη και τη διενέργεια των αποσβέσεων του πρώτου εδαφίου, δόσεων της απολεσθείσας ρύθμισης με ημερομηνία λήξης πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης, διαμορφώνεται κατόπιν επιβάρυνσης της δόσης με τον τόκο εκπρόθεσμης καταβολής ο οποίος υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη ληξιπρόθεσμη έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης. Οι δόσεις καταβάλλονται, με σειρά παλαιότητας, μετά τις τυχόν υπολειπόμενες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης με ημερομηνία λήξης μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης.

10. Η αναβίωση πραγματοποιείται με όλα τα ευεργετήματα των ρυθμίσεων αυτών, όπως ισχύουν για κάθε ρύθμιση.

11. Προκειμένου να αναβιώσει η ρύθμιση των 100 δόσεων, αν ο οφειλέτης έχει λοιπές αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής, υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της αναβίωσης, να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων ή 48 δόσεων κατά περίπτωση.

12. Απώλεια πάγιας ρύθμισης. Αν ο οφειλέτης έχει απωλέσει την πάγια ρύθμιση στο παρελθόν, του δίδεται η δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση με τους όρους της δεύτερης ευκαιρίας, προς τον σκοπό αναβίωσης των ρυθμίσεων των 100 δόσεων και υπό τον όρο ότι ο οφειλέτης ρυθμίζει το σύνολο των οφειλών του.

13. Οι αιτήσεις. Οι αιτήσεις των οφειλετών για υπαγωγή στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων και για την αναβίωση των 100 δόσεων , υποβάλλονται προς τον δήμο μέχρι 30 Ιουνίου 2023. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του δήμου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ειδικής εφαρμογής του αρμόδιου δήμου ή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

Πηγή insider.gr