13 Νοεμβρίου 2023

Παραδέχτηκε η Εταιρεία με δελτίο τύπου ότι δεν υπάρχει συγκοινωνιακή μελέτη για την Χορήγηση Άδειας Τομής Οδοστρώματος για διέλευση αγωγών αποχέτευσης

 Οι υποχρεώσεις του Δήμου και της αναδόχου Εταιρείας αυτές είναι οι ενέργειες που θα έπρεπε να είχαν γίνει αλλά δεν έγιναν ...εκ των υστέρων μας ενημερώνει η τεχνική υπηρεσία και όχι ο Δήμος ότι εκπονείται στο συγκοινωνιακή μελέτη  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 


Έχοντας υπόψη:


Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Τον ισχύοντα Οργανισμό του Δήμου

Τον Ν.3669/2008, (ΦΕΚ 116/τ.Α/18-06-2008), περί «Κύρωσης της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει, με Τον Ν. 4412/2008, (ΦΕΚ 116/τ.Α/18-06-2008)

Τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) και ιδίως των άρθρων 9 & 47 αυτού.

Τις διατάξεις του Ν. 3481/2006 και ιδίως του άρθρου 7, παράγραφος 7 αυτού.

Τις διατάξεις του Ν. 3431/2006 και ιδίως του άρθρου 29 αυτού, ως και τις διατάξεις του Ν. 4070/2012.


Την 4422/Ε.Ο./30-08-2007 (ΦΕΚ 1787/Β΄/06-09-2007) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας «Καθορισμός των οδών του Δήμου Ανατολικής Σάμου που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ,ο δρόμος στη περιοχή Καλάμι είναι αρμοδιότητας της Περιφέρειας Σάμου

Τις διατάξεις του Ν. 3155/1955 (Α΄ 63).

Τις διατάξεις της παρ. 3, άρθρο 47 του 2696/99  όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/07 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»

Το άρθρο 15 περί τομών ή εκσκαφών οδοστρωμάτων Απόφαση Δ.Σ., περί έγκρισης κανονισμού παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων


Το άρθρο 20 του τεύχους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της παραπάνω εργολαβίας

Την  αίτηση της Εταιρείας ,  με την οποία ζητά άδεια τομής οδοστρώματος για εργασίες  επί οδών σε περιοχές του  στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, «

Συνημμένα στην αίτηση:


Χρονοδιάγραμμα του έργου.

Τυπική διατομή σκάμματος.

Έγκριση εκτέλεσης εργασιών από αρχαιολογία.


Τεχνική έκθεση άδειας τομής.

 Εγγυητικές  επιστολές εκάστη και συνολικού ποσού.

Η μελέτη του έργου

Και επειδή :


Α. Ο Δήμος αποτελεί τον αρμόδιο φορέα, ο οποίος έχει υπό την δικαιοδοσία του τις οδούς εντός των διοικητικών του ορίων, και μεταξύ αυτών τα τμήματα  των παραπάνω οδών, και  έχων υπό το πλαίσιο αυτό την εξουσία και την αρμοδιότητα για τη χορήγηση των προβλεπόμενων από το νόμο αδειών για την εκτέλεση εργασιών επ’ αυτών.
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ


 Άδεια τομής μέχρι π.χ 01-10-2025 δηλαδή μέχρι την λήξη ισχύος της κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής για τμήματα του ζητούμενου έργου, η οποία μετά την ως άνω ημερομηνία λήγει και η εταιρεία θα πρέπει να αιτηθεί νέα άδεια τομής με την ίδια εγγυητική. 


1 Αντικείμενο


Η Αδειούχος έχει το δικαίωμα να προβεί με βάση τα οριζόμενα στο παρόν στην εκτέλεση εργασιών εκσκαφής και αποκατάστασης, στα πλαίσια του έργου , σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, για τα κάτωθι:


α. Τομή και πλήρη αποκατάσταση οδοστρώματος επί οδών της .. 

Η παραπάνω τομή θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την τυπική διατομή σκάμματος του έργου και της τεχνικής περιγραφής, που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία, ενώ επιπροσθέτως, μετά την εκτέλεση της τομής και την εγκατάσταση του Δικτύου, ο Αδειούχος υποχρεούται να προβεί με δική του μέριμνα και δαπάνες στην αποκατάσταση του σημείου του οδοστρώματος, όπου εκτελέστηκε η τομή σύμφωνα με τους όρους, που τίθενται παρακάτω. Ο αδειούχος είναι υποχρεωμένος να κάνει τμηματική αποκατάσταση , ώστε να µη μένει χάνδακας –τομή ανοικτή για µμεγάλο χρονικό διάστημα, για το οποίο παράλληλα θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας


Χρονική ισχύς της Άδειας Τομής

  Η άδεια αυτή ισχύει μέχρι π.χ 01-10-2025 δηλαδή μέχρι την λήξη ισχύος της κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής και μετά από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα ανανεωθεί από το Δήμο με νέα απόφαση αδειοδότησης, (χωρίς προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών πλήν νέας εγγυητικής) που θα αφορά το ίδιο έργου,  σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τα λοιπά στοιχεία που υπεβλήθησαν.

. Σιωπηρή παράταση της χρονικής ισχύος της χορηγούμενης άδειας τομής δεν επιτρέπεται. Πριν την λήξη της αδείας ο Αδειούχος θα ζητήσει εγγράφως και εγκαίρως νέα άδεια τομής.


 Οι τομές θα γίνονται τμηματικά στους δρόμους και θα αποκαθίστανται άμεσα . Σε περίπτωση που λάβει χώρα υπέρβαση της οποιασδήποτε τομής με υπαιτιότητα του αδειούχου πέραν εύλογου χρόνου αποκατάστασης, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει με δικά της συνεργεία στην αποκατάσταση της τομής σε βάρος του Αδειούχου και να καταλογίζει στον τελευταίο τη σχετική δαπάνη, η οποία θα εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 47 παρ. 3 του Ν.2696/1999 και το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3481/2006. Επίσης, στην περίπτωση αυτή καταπίπτει η εις χείρας της Υπηρεσίας εγγυητική επιστολή του Αδειούχου.


 Ο Αδειούχος είναι υπεύθυνος για την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και αυτοκινήτων και την μη παρακώλησή τους .

Η Υπηρεσία µμπορεί να απαιτήσει συμπληρωματικά μέτρα σήμανσης που θα είναι υποχρεωτικά και άμεσα εφαρμόσιμα γι’ αυτόν που εκτελεί τις εργασίες τομής.  Για κάθε ατύχημά που η αιτία θα είναι οι υπόψη εργασίες, η ποινική , αστική κλπ, ευθύνες βαρύνουν µονομερώς τον ανάδοχο.


 Οι εργασίες , η έναρξη και ο ανάλογος χρονικός προγραµµατισµός θα γίνουνσύμφωνα µε το υπογεγραµµένο χρονοδιάγραμμα έργου και όπως αυτό αναθεωρείται, µε απαραίτητη σύμφωνη γνώμη της οικείας Αστυνομικής αρχής. Σε περίπτωση που το χρονοδιάγραμμα χρειαστεί τροποποίηση για οποιονδήποτε λόγο , ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Τ.Υ. του Δήμου 

Όροι εκτέλεσης της τομής

 Ο Αδειούχος δηλώνει και εγγυάται, ότι η εταιρεία στην οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου,  διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία, καθώς και ότι κατέχει το προσωπικό και τον εξοπλισμό, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του Έργου και την εξασφάλιση των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών του.


Ο Αδειούχος υποχρεούται να εκτελεί προσηκόντως και κατά πλήρη εφαρμογή των κανόνων της οικείας τέχνης και επιστήμης το σύνολο των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση και ολοκλήρωση του Έργου, κατά απόλυτη τήρηση των οριζόμενων στην σύμβαση του έργου.


 Ο Αδειούχος υποχρεούται να τοποθετήσει τον αγωγό του Δικτύου του όπως προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου σε θέση που να επιτρέπει μελλοντικά την απρόσκοπτη κατασκευή αγωγών ομβρίων, φρεατίων υδροσυλλογής, κρασπέδων, ρείθρων, πεζοδρομίων και γενικά να επιτρέπει κάθε μελλοντική επέμβαση, συντήρηση, βελτίωση ή ανακαίνιση των οδών στις οποίες εγκαθιστά το δίκτυο του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση οι εργασίες του Αδειούχου δε θα παρεμβάλουν εμπόδια στην εκτέλεση μελλοντικών εργασιών οδοποιίας ή κατασκευής μελλοντικών έργων αποχέτευσης ομβρίων ως κ.λ.π. έργων βελτίωσης της οδού, στο χώρο εκτέλεσης του έργου. Σε περίπτωση που το δίκτυο το οποίο εγκαταστήσει ο αδειούχος εμποδίζει την εκτέλεση τέτοιων έργων, ο αδειούχος είναι υποχρεωμένος άμεσα, αφού κληθεί εγγράφως, να προχωρήσει σε εργασίες μετατόπισης του δικτύου του με δικές του εξολοκλήρου δαπάνες και χωρίς να δικαιούται καμία αποζημίωση για κανένα λόγο.


 Ο Αδειούχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε τμηματική αποκατάσταση της τομής σύμφωνα με την πρόοδο των σχετικών εργασιών, ώστε να μη μείνει ανοικτό όρυγμα για διάστημα που υπερβαίνει τις δέκα ημέρες από το πέρας των εργασιών επί των οικείων τμημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 εδ. α΄ του Ν. 3481/2006. Ειδικώς επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τομής σε καμία περίπτωση δε θα υπάρχει ανοικτό κατά μήκος όρυγμα μεγαλύτερο των πενήντα (50) μέτρων, εγκάρσιο μεγαλύτερο των τριών (3) μέτρων και θα εξασφαλιστεί με μέριμνα του Αδειούχου ασφαλής και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων. Επίσης, δε θα παραμένουν ανοικτά ορύγματα για την εκ των υστέρων κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης και κατά την διάρκεια κατασκευής τους (των φρεατίων επίσκεψης), κάθε μέρα μετά το πέρας των εργασιών, τα ανοικτά ορύγματα κατασκευής των φρεατίων θα καλύπτονται με σιδηρές λαμαρίνες πάχους τουλάχιστον δύο (2) εκατοστών εδραζόμενες σταθερά περιμετρικά του ορύγματος, τουλάχιστον πενήντα (50) εκατοστά. Επίσης, στις διασταυρώσεις με άλλες κάθετες οδούς δε θα παραμένει ανοικτό όρυγμα, αλλά αυτό θα καλύπτεται με σιδηρές λαμαρίνες, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω.


 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόθεση, των προϊόντων εκσκαφής επί της οδού ή σε παράπλευρους χώρους αυτής, αλλά ο Αδειούχος υπέχει την υποχρέωση να επιμελείται της φορτώσεως και της απορρίψεως αυτών σε επιτρεπόμενα προς τούτο μέρη ταυτόχρονα με την εκτέλεση της εκσκαφής. Επιτρέπεται η απόθεση μόνο για μικρό χρονικό διάστημα των απαιτούμενων προϊόντων που θα επαναεπιχωθούν στο όρυγμα.


 Ειδικά στην κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης του δικτύου θα πρέπει:


 Η ποιότητα του σκυροδέματος να είναι C 20/25 και ανώτερη.


 Στα καπάκια επίσκεψης των φρεατίων να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη δημιουργείται θόρυβος από την κυκλοφορία των οχημάτων, δηλαδή να αποφεύγεται το “κτύπημα” των καπακιών φρεατίων, άλλως αυτά θα αντικαθίστανται άμεσα.


 Για το συγκεκριμένο έργο ισχύουν όσα αναφέρονται στην σύμβαση , στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και στο ΣΑΥ-ΦΑΥ


Όροι αποκατάστασης της τομής

 Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Δικτύου του ο Αδειούχος υποχρεούται να προβεί στην επίχωση της τομής σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου. Η δε οδός θα αποκατασταθεί πλήρως στην προτέρα της μορφή, το δε πάχος του ασφαλτικού θα είναι ανάλογα του προϋπάρχοντος, μίας ή 2 ασφαλτικών στρώσεων κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m η κάθε μία για τις κύριες οδούς σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη


.Επίσης υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης των οδών στην περίπτωση που αυτές καταστραφούν λόγω των εργασιών τομής.


Η επιφάνεια της τομής, που θα προκύψει μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασής της, πρέπει να είναι απόλυτα προσαρμοσμένη υψομετρικά με το υπόλοιπο οδόστρωμα της οδού, το έρεισμα, το πεζοδρόμια κ.λ.π.. Εξυπακούεται, ότι ο Αδειούχος βαρύνεται, πέραν της αποκατάστασης της τομής, με την απομάκρυνση όλων των υλικών που θα έχουν απομείνει, την απόρριψή τους σε επιτρεπόμενους χώρους και θέσεις, τον καθαρισμό της οδού, των πεζοδρομίων, των ερεισμάτων και την αποκατάσταση της μορφής των οδών και των γύρω χώρων της στην πρότερή τους κατάσταση.


 Όλες οι εργασίες τμηματικής αποκατάστασης που προβλέπονται στους ανωτέρω όρους 4.1, 4.2, 4.3 πρέπει να ολοκληρωθούν από τον αδειούχο εντός προθεσμίας τριών μηνών από το πέρας των οικείων εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 εδ. α΄ του Ν. 3481/2006.


Πρόσθετες Υποχρεώσεις

 Οποιαδήποτε τομή ή εκσκαφή οδοστρώματος, ερείσματος, πεζόδρομου ή πεζοδρομίου εθνικής, επαρχιακής, δημοτικής ή κοινοτικής οδού, η οποία είναι απαραίτητη για την κατασκευή έργου, που εκτελείται από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, οργανισμό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, επιτρέπεται να γίνει μόνον ύστερα από άδεια της αρμόδιας για τη συντήρηση της οδού υπηρεσίας, η οποία θεωρείται πριν από την έναρξη των εργασιών από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή. Στην άδεια αυτή ορίζεται ο χρόνος μέσα στον οποίο θα ενεργείται η πλήρης αποκατάσταση της φθοράς του οδοστρώματος από την επιχείρηση ή το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου εκτελείται το έργο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συντήρησης των οδών υποχρεούνται, μετά την παρέλευση της προθεσμίας η οποία ορίζεται στην άδεια, να αποκαθιστούν τις γενόμενες φθορές και να καταλογίζουν τη σχετική δαπάνη σε βάρος του οργανισμού, της επιχείρησης ή του προσώπου που εκτελεί ή για λογαριασμό του οποίου εκτελείται το έργο, κατά τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Μετά την περάτωση του Έργου ο Αδειούχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία την τοιαύτη περάτωση, όπως επίσης να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία οριζοντιογραφία (σε κλίμακα 1:500), όπου θα σημειώνεται η ακριβής θέση της γραμμής του αγωγού που έχει κατασκευαστεί, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά εξαρτώμενη από σταθερά σημεία, νομίμως υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό. Επιπροσθέτως, θα αναφέρονται επί της οριζοντιογραφίας και όλα τα λοιπά δίκτυα και οι αντίστοιχες κατασκευές που συναντήθηκαν κατά την εκτέλεση του Έργου, θα σημειώνεται η ακριβής θέση τους και θα είναι και αυτά οριζοντιογραφικά και υψομετρικά εξαρτημένα από σταθερά σημεία.


Συντήρηση – Επισκευή Δικτύου

Η συντήρηση και η επισκευή του Δικτύου, το οποίο θα εγκαταστήσει ο Αδειούχος με βάση το παρόν, βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο και τον κύριο του έργου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες και με δική του ευθύνη να αποκαθιστά κάθε βλάβη η οποία θα παρουσιαστεί (καθιζήσεις, φθορά ασφαλτικών κ.λ.π.), αφού προηγουμένως αποκτήσει τη σχετική άδεια της Υπηρεσίας, η οποία θα τη χορηγεί στον Αδειούχο εντός της εύλογης ανά περίπτωση προθεσμίας, προκειμένου να πραγματοποιείται εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας η απαιτούμενη συντήρηση ή επισκευή.


Μέτρα Ασφαλείας


 Σε κάθε περίπτωση ο Αδειούχος υποχρεούται να λαμβάνει κατά την εκτέλεση του Έργου όλα τα μέτρα ασφάλειας, σχετικά με τους πεζούς και τα οχήματα, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όπως επίσης θα λαμβάνει και κάθε άλλο μέτρο ασφάλειας το οποίο θα υποδειχθεί είτε από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές είτε από την Υπηρεσία. Επίσης ο αδειούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης των όρων και προϋποθέσεων εκτέλεσης του έργου και εναπόθεσης των υλικών που προβλέπονται στο άρθρο 47 του Ν. 2696/1999.


 Σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου θα τοποθετηθούν με μέριμνα, ευθύνη κα έξοδα του Αδειούχου πρόσθετες πληροφοριακές, προειδοποιητικές κ.λ.π. πινακίδες οριζόντιας σήμανσης, όπως επίσης και κατάλληλα στηθαία περίφραξης του ορύγματος, φωτεινοί σηματοδότες, αναλάμποντα προειδοποιητικά σήματα κ.λ.π. και θα λαμβάνεται κάθε μέριμνα για την αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης ο αδειούχος υποχρεούται εκτός των άλλων να εφαρμόζει τα μέτρα ασφάλειας όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ( ΔΙΠΑΔ/οικ502/1.7.2003 – ΦΕΚ 946Β΄/9.7.2003)


 Ο Αδειούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάζει οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο ασφαλείας της κυκλοφορίας (οχημάτων και πεζών), το οποίο θα του υποδειχθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ή την Υπηρεσία.


 Κάθε πινακίδα σήμανσης, οριοδείκτης ή φωτεινός σηματοδότης, που θα υφίσταται ζημιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, θα αντικαθίσταται άμεσα με δαπάνες και ευθύνη του Αδειούχου.


Ευθύνη

 Ο Αδειούχος και ο κύριος του έργου είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε ζημιά, που θα προκύψει στους αγωγούς και τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. κ.λ.π., που θα συναντά κατά την εκτέλεση του Έργου, έστω και αν δεν είναι γνωστή η θέση τους.


 Ο Αδειούχος και ο κύριος του έργου είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνοι, ποινικώς και αστικώς, έναντι παντός τρίτου σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας προκληθεί κατά την εκτέλεση του Έργου. Για τον σκοπό αυτό ο Αδειούχος-ανάδοχος 

 Ο Αδειούχος και ο κύριος του έργου είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τήρηση των πάσης φύσεως υποχρεώσεών του, που απορρέουν από και κατά την εκτέλεση του Έργου, από την εργατική, την ασφαλιστική και την ανά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομοθεσία, έναντι του προσωπικού του, των προμηθευτών του, των υπεργολάβων, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και παντός τρίτου εν γένει, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της Υπηρεσίας.


 Ο Αδειούχος και ο κύριος του έργου για μία διετία είναι υποχρεωμένοι να αποκαθιστά με δικές του εξολοκλήρου δαπάνες οιαδήποτε ζημιά προκύψει επί του οδοστρώματος στα σημεία και την όδευση της τομής, άλλως θα είναι πλήρως και αποκλειστικά (ποινικά και αστικά) υπεύθυνος για οτιδήποτε προκύψει.


Εγγύηση

. Ως εγγύηση της καλής και προσήκουσας εκτέλεσης των υποχρεώσεών του βάσει του παρόντος ο Αδειούχος  του έργου με διακριτικό τίτλο 


 Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές, θα παραμείνουν στα χέρια της Υπηρεσίας καθ’ όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα εκτελείται το έργο , θα επιστραφούν δε μετά από αίτηση του Αδειούχου, μετά από τη διενέργεια σχετικής αυτοψίας, και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο αδειούχος έχει πλήρως και εμπροθέσμως εκπληρώσει όλες τις σχετικές υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την παρούσα απόφαση και την κείμενη νομοθεσία.


 Σε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης των ως άνω Εγγυητικών Επιστολών, ο Αδειούχος και ο κύριος του έργου υποχρεούνται αμελλητί, αναλόγως, να συμπληρώνει το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής ή να εκδίδει νέα προς αναπλήρωση της καταπεσούσης.


Παράβαση

 Η διαπίστωση από αρμόδια τεχνικά στελέχη της Υπηρεσίας πλημμελούς αποκατάστασης της τομής, ανεξάρτητα από τον χρόνο περάτωσης του Έργου και πάντως εντός του χρόνου ισχύος της ως άνω εγγυήσεως, θα συνεπάγεται τις προβλεπόμενες στην επόμενη παράγραφο κυρώσεις, ενώ η προσήκουσα αποκατάσταση θα γίνεται με μέριμνα της Υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω υπό το άρθρο 2.3.


 Οποιαδήποτε παράβαση των κειμένων διατάξεων και των περιλαμβανόμενων στο παρόν όρων, οποτεδήποτε διαπιστωθεί από την Υπηρεσία επιφέρει την ανάκληση της παρούσας άδειας, την αποβολή του Αδειούχου από τους χώρους εκτέλεσης του Έργου, την κατάπτωση της ως άνω εγγυητικής επιστολής και τη σε βάρος του επέλευση των εννόμων συνεπειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 παράγραφος 5 του Ν. 2696/1999, ασχέτως αν οι σχετικές εργασίες έχουν περαιωθεί ή όχι.


Λοιπές Άδειες

 Η παρούσα άδεια τομής δεν υποκαθιστά άλλες άδειες, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο Αδειούχος να λάβει από άλλους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς για την εκτέλεση των εργασιών, που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος. 


 Ο Αδειούχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών τομής να λάβει την προβλεπόμενη από την οικεία νομοθεσία άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Πριν από την έναρξη εργασιών εκσκαφής, η παρούσα άδεια τομής κοινοποιείται με υποχρέωση του αδειούχου στις παρακάτω υπηρεσίες:


 Δ/νση Τροχαίας 


Περιφερειακή Ενότητα 


Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου 

 Ο Δήμαρχος


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΧΝΗ Α.Ε.  
                                    

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Υπεύθυνος Έργου: Μπουχλής Μιχαήλ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΑΜΟΥ
Το έργο εκτελείται από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ανατολικής Σάμου και η Ανάδοχος εταιρεία είναι η «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.». 
Το έργο αντικατάστασης του κεντρικού καταθλιπτικού δικτύου μεταφοράς λυμάτων της πόλης της Σάμου πραγματοποιείται από το Αντλιοστάσιο της καθολικής εκκλησίας μέχρι τον κόμβο της περιμετρικής οδού προς Κότσικα, μέσω της λεωφόρου Καλλιστράτου.
Η υλοποίηση του θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:
Στάδιο 1: 
Από τον κόμβο έως το αντλιοστάσιο ΑΣ 0 που βρίσκεται στο δημόσιο πάρκινγκ πριν την διασταύρωση του νοσοκομείου: Μήκους 1.800 μέτρων περίπου 
Στάδιο 2: 
Από το ΑΣ 0 έως την καθολική εκκλησία: Μήκους 1.500 μέτρων 


Το πρώτο τμήμα βρίσκεται σε εξέλιξη από 29 Σεπτεμβρίου 2023 και έως σήμερα έχουν υλοποιηθεί 1.400 μέτρα.
Ο προγραμματισμός της εταιρείας είναι να ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο τις επόμενες ημέρες και με το νέο έτος κατόπιν συγκοινωνιακής μελέτης που εκπονείται, να ολοκληρώσει και το δεύτερο τμήμα.
Για την ΤΕΧΝΗ Α.Ε. 
Μπουχλής Ευστράτιος