21 Μαρτίου 2023

Το πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου ανατολικής Σάμου που αφορά την ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ – ΚΟΜΒΟ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ)», για ένταξη στο πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» στο ΥΠ.ΕΣ με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 (ΑΔΑ Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ).

Κανένα  από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής δεν γνωρίζει ότι το τμήμα του δρόμου από τα γήπεδα του τένις μέχρι τον κόμβο Μαλαγαρίου ότι είναι εθνική οδός και αρμοδιότητα επί της εθνικής οδού έχει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου;


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Αριθ. Απόφασης 254/2022

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14η /12-07-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Ανατολικής Σάμου (Δια Ζώσης).

Θέμα: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου

Ανατολικής Σάμου και Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου για

την υλοποίηση της πράξης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ

ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ – ΚΟΜΒΟ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ)», για ένταξη στο

πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» στο ΥΠ.ΕΣ με

χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0

(ΑΔΑ Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ).

Στη Σάμο σήμερα την 22η Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα

13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Ανατολικής, δια Ζώσης, ύστερα από την αριθ. 9186/18-7-2022 έγγραφη

πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο

75 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν.

4555/2018 και κατ’ εφαρμογή της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’

55/11- 03-2020) που κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-

2020)

Πριν την συνεδρίαση διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι

σε σύνολο επτά (7) μελών συμμετείχαν τα τέσσερα (4) μέλη :

Παρόντες

1. Διονυσίου Γεώργιος Πρόεδρος

2. Βαλκαμλής Βασίλειος Αντ/δρος

3. Μητσός Μιχαήλ Μέλος

4. Μαυρατζώτης Ελισσαίος μέλος

Απόντες

1.Καϊλά Δέσποινα μέλος

2.Τσερε Πυργιώτη Ζωή

1

3.Χατζηχριστοδούλου Χρήστος μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκα από τον υπάλληλο του Δήμου Καραδημητρίου

Κων/νο.


Ο Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της

συνεδρίασης και αναγγέλλοντας το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού που

αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ

:

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το

Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου.

ΣΧΕΤ: Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» στο

ΥΠ.ΕΣ με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό ταμείο

Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 (ΑΔΑ Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ)

ΣΥΝ: Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση, σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης με το

Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου με σκοπό την εξασφάλιση

χρηματοδότησης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΑ

ΤΕΝΝΙΣ – ΚΟΜΒΟ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ)», προϋπολογισμού 675.000,00€

μέσω του προγράμματος «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» στο

ΥΠ.ΕΣ με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό ταμείο Ανάκαμψης

Ελλάδα 2.0 (ΑΔΑ Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ).

Το οδικό τμήμα που αποτελεί προέκταση της παραλιακής οδού της Σάμου

από γήπεδα τένις μέχρι τον κόμβο Μαλαγαρίου κρίνεται ως ακατάλληλο

βάσει του λειτουργικού χαρακτήρα της οδού και των παρόδιων χρήσεων

της. Το αυξημένο πλάτος κυκλοφορίας ευνοεί την ανάπτυξη υψηλών

ταχυτήτων που αποτελεί την κύρια αιτία των οδικών τροχαίων

ατυχημάτων.

Καθώς το νησί της Σάμου αποτελεί τουριστικό προορισμό και κατά

συνέπεια αυξημένης κίνησης τους καλοκαιρινούς μήνες, σε μηχανοκίνητη

κυκλοφορία, πεζούς και ποδηλάτες η πρόταση στοχεύει στην επαναφορά

του επιπέδου οδικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες της οδού και όχι

την ασφάλιση της οδού αφού τα κυκλοφοριακά και γεωμετρικά μεγέθη

επιτρέπουν την εκ νέου διαμόρφωση της διατομής.

Η πρόταση διαμόρφωσης του οδικού τμήματος μεταξύ των γηπέδων τένις

και του κόμβου Μαλαγαρίου προκύπτει από την ανάλυση που

περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου

2

Σάμου (ΣΒΑΚ) που έχει εκπονηθεί στο παρελθόν αλλά και σε επίκαιρη

συγκοινωνιακή μελέτη που ανατέθηκε και εκπονήθηκε φέτος.

Τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα αποτελούν αδιαμφισβήτητα στοιχεία

για την αναγκαιότητα άμεσης παρέμβασης στο υφιστάμενο δίκτυο ώστε

να προληφθούν αντίστοιχα ατυχήματα στο εγγύς μέλλον.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω προτείνεται:

Η δημιουργία εσωτερικής νησίδας, πλάτους 1.50μ με χαμηλή φύτευση

ώστε να αποφεύγεται η παραμονή πεζών σε αυτή.

Η μηχανοκίνητη κυκλοφορία θα πραγματοποιείται σε λωρίδες πλάτους

4.00 μέτρων (συμπεριλαμβανομένων των ρείθρων), μια ανά κατεύθυνση

ώστε να είναι αδύνατη η ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων και ταυτόχρονα να

υπάρχει το διαθέσιμο πλάτος στάσης για έκτακτη ανάγκη χωρίς να

παρεμποδίζεται ολικώς η κυκλοφορία.

Προτείνεται επίσης η δημιουργία αμφίδρομου διαδρόμου ποδηλάτων

(cycle track) διαχωρισμένο από την υπόλοιπη κυκλοφορία με νησίδα

πλάτους 0.70μ. Ο διάδρομος θα έχει πλάτος 2.50 μέτρων

(συμπεριλαμβανομένων των ρείθρων) και θα είναι χωροθετημένος

παράλληλα με την κατεύθυνση κίνησης προς τον κόμβο Μαλαγαρίου.

Οι προτεινόμενες νησίδες θα διακόπτονται στις θέσεις όπου υπάρχουν

σχάρες απορροής των ομβρίων για την ομαλή αποχέτευση της οδού

χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο υδραυλικό δίκτυο.

Τέλος, προτείνεται ο καθορισμός χαμηλότερου ορίου ταχύτητας ίσο με

50χλμ ώρα συνοδευόμενο από την αντίστοιχη σήμανση.

Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική διατομή παρουσιάζεται στο επόμενο σχέδιο:

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1.Την παραπάνω εισήγηση .

3

2.Την παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του

άρθρου 3 του Ν.4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του

άρθρου 40 του Ν.4735/20.

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου

Ανατολικής Σάμου και Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου για την

υλοποίηση της πράξης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ –

ΚΟΜΒΟ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ)», για ένταξη στο πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» στο ΥΠ.ΕΣ με χρηματοδότηση από το

Ευρωπαϊκό ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 (ΑΔΑ Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ),

σύμφωνα με το παράρτημα.

Η απόφαση πήρε α/α 254/2022

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΥ (τα παρόντα μέλη)

ΤΥ

Σάμος 12-07-2022

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Διονυσίου Γεώργιος

Αντιδήμαρχος

Εσωτερική διανομή

Δ/νση Προγραμματισμού

Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών

Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

κ. Δήμαρχο

Εκτελεστική Επιτροπή

4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

μεταξύ

«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ»

και

«Δήμου Ανατολικής Σάμου»

για την υλοποίηση του Έργου :

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ

(ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΑ

ΤΕΝΝΙΣ – ΚΟΜΒΟ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ)»

5

ΣΑΜΟΣ, ....- …. - 2022

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Στη Σάμο, σήμερα την ………..……. του μηνός …………………………… του

έτους 2022 οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής

«Συμβαλλόμενοι»:

α) Του Ν.Π.Δ.Δ. «Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου», με

έδρα τη Σάμο, περιοχή Μαλαγαρίου, τ.κ. 83100, με Α.Φ.Μ.997966929

Δ.Ο.Υ. Σάμου, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την πρόεδρο ΖΩΗ

ΤΣΕΡΕ-ΠΥΡΓΙΩΤΗ βάσει της αριθμ. 68/2022 απόφασης Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Ανατολικής Σάμου και της 43/2022 απόφασης

Διοικητικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου περί ορισμού μελών

στο Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Λ.Τ. Σάμου καθώς και της αριθμ. 48/2022

απόφασης Δ.Λ.Τ. Σάμου ‘’Συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα’’, με ΑΦΜ

997966929 που θα αποκαλείται για λόγους συντομίας και μόνο ως

«Κύριος του Έργου»,

β) Του Δήμου Ανατολικής Σάμου, με έδρα επί της Οδού

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ τ.κ. 83-100, με Α.Φ.Μ. 997966689, Δ.Ο.Υ.

ΣΑΜΟΥ νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου

κ. Στάντζο Γεώργιο, και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής, χάριν

συντομίας, ως «Φορέας Υλοποίησης»,

έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω

διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Τις διατάξεις του N.2632/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού,

ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως

τροποποιήθηκε & συμπληρώθηκε με το N.3871/2010

«Δημοσιονομική Διαχείριση & Ευθύνη» και τις

αριθμ.2024709/601/0026/8 -4-1998 (ΦΕΚ Β/431) &

35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ Β/1291) Αποφάσεις του Υπουργού

Οικονομικών, κατ εφαρμογή του ν. 2362/1995.

2. Τις διατάξεις του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285Α΄/19-12-2001)

«Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο

25 αυτού.

3. Τις διατάξεις του N.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα

Διαύγεια & άλλες διατάξεις»

4. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010) άρθρου 100

§ 2 τ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τις

διατάξεις του άρθρου 8 παρ.9 και 10 του Ν.4071/12 ΦΕΚ 85 Α και

συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4257/14

6

ΦΕΚ 93 Α, του άρθρου 74 του Ν.4483/17 ΦΕΚ107 Α και του

άρθρου 179 του Ν. 4555/18 ΦΕΚ 133 Α.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του N.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α'/11-04-

2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και

την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»

.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26Α΄/31-1-2013)

«Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές

ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών …..

αρμοδιότητας των Περιφερειών».

7. Τις διατάξεις του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52Α΄/28-2-2013) «Κύρωση

του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

8. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120Α΄/29-5-2013) «Εθνικό

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες

διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄/28-6-2014) «Αρχές

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

10.Τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016) περί

«Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 44.

11. Την από 18/7/2022 μελέτη του Έργου του θέματος για την

κατασκευή ‘’ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ

ΣΑΜΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ –

ΚΟΜΒΟ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ)’’, προϋπολογισμού 675.000,00€

12.Την αριθμ. ………./2022 (ΑΔΑ:…………………………) απόφαση του Δ.Σ.

του Δ. Λιμενικού Ταμείου Σάμου, περί έγκρισης σχεδίου

προγραμματικής περί έγκρισης σύναψης και αποδοχής των όρων

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ανατολικής Σάμου

και του Δ. Λιμενικού Ταμείου Σάμου για την υλοποίηση του Έργου

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ

(ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ – ΚΟΜΒΟ

ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ)» και ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

13.Την αριθμ. ……./2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Ανατολικής Σάμου (ΑΔΑ : ……………………….…….), για την σύναψη

και την αποδοχή των όρων της παρούσας Προγραμματικής

Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ανατολικής Σάμου και του Δ.

Λιμενικού Ταμείου Σάμου για την υλοποίηση του έργου

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ

(ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ – ΚΟΜΒΟ

ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ)» ”ποσού 675.000,00€ και ορισμού μελών στην

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

7

14. Την αριθμ………………………………. σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν. και το

………………………………….. (ΑΔΑ ………………………..) έγγραφο

Υ.Ν.Α.Ν.Π. (βάση του άρθρου 25 του Ν.2971/2001 όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει), περί έγκρισης προγραμματικής

σύμβασης μεταξύ του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου και

του Δήμου Ανατολικής Σάμου υλοποίησης του Έργου

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ

(ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ – ΚΟΜΒΟ

ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ)»

15.Την αριθμ. ……………………. (ΑΔΑ:…………………) Απόφαση για ένταξη

στις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προγράμματος «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» στο ΥΠ.ΕΣ με χρηματοδότηση από το

Ευρωπαϊκό ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 (ΑΔΑ

………………………………………………..)

16.Την αριθμ. πρωτ. ........./.......-2022 Πράξη του Κλιμακίου του

Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 278.1 του Ν.3852/2010) ελέγχου

σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου

Ανατολικής Σάμου και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου

για την υλοποίηση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ

ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ – ΚΟΜΒΟ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ)» ”ποσού

675.000,00€

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Περιεχόμενα

2. Προοίμιο – Σκοπός

3. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης

4. Στόχος και περιεχόμενο του έργου

5. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων

6. Τρόπος εκτέλεσης του έργου

7. Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα του

έργου

8. Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

9. Πόροι και Προϋπολογισμός του έργου

10. Διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης

11. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης

12. Ευθύνη Φορέα Υλοποίησης

13. Επίλυση Διαφορών

14. Ειδικοί Όροι

15. Αντισυμβατική συμπεριφορά – Ρήτρες

16. Τελικές Διατάξεις

17. Παράρτημα Ι

8

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΣΚΟΠΟΣ

Ο Κύριος του Έργου δια του επιτελικού μέλους του,

αποδέχεται την αναγκαιότητα υλοποίησης του Έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ

ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ – ΚΟΜΒΟ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ)», προϋπολογισμού

675.000,00€

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση του Έργου

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ – ΚΟΜΒΟ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ)»,

προϋπολογισμού 675.000,00€. Για το σκοπό αυτό και δεδομένου ότι

ο Κύριος του Έργου δε διαθέτει επαρκώς στελεχωμένη Τεχνική

Υπηρεσία και προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί επαρκώς

στο προς ανάθεση Έργο, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με τον

Δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο Φορέας Υλοποίησης προκειμένου να υλοποιηθεί το Έργο με

τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ

(ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ – ΚΟΜΒΟ

ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ)», προϋπολογισμού 675.000,00€, ενέκρινε

πίστωση συνολικού ποσού 675.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), με σκοπό

την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών που απαιτούνται.

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης αποτελεί η ανάθεση της

αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΑ

ΤΕΝΝΙΣ – ΚΟΜΒΟ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ)», προϋπολογισμού 675.000,00€ (με

ΦΠΑ), το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο»,

από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους

σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο

Φορέα Υλοποίησης, να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες :

1) Εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» στο ΥΠ.ΕΣ με χρηματοδότηση

από το Ευρωπαϊκό ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 (ΑΔΑ

Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ)

2) Σύνταξη της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης του

Έργου.

3) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου

σύμφωνα με την Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.

4) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

5) Διαχείριση και επίβλεψη της κατασκευής / μελέτης του Έργου.

9

6) Παρακολούθηση χρηματοροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος

του προϋπολογισμού του Έργου.

7) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική

παραλαβή.

8) Παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις εκτέλεσης δημοσίων

συμβάσεων και παροχής γενικών υπηρεσιών, δια των αρμοδίων

οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της

Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά

προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία περί δημοσίων έργων.

Οποιαδήποτε τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ως

προς το αντικείμενο θα πρέπει να αποστέλλεται εκ νέου για να λάβει

σχετική έγκριση από το ΥΝΑΝΠ.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η υλοποίηση του παρόντος Έργου έχει σαν στόχο τη

διαμόρφωση του οδικού τμήματος Γήπεδα Τένις – Κόμβο Μαλαγαρίου

με στόχο την οδική ασφάλεια

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου αναλαμβάνει:

 Να παρέχει κάθε τεχνική και διοικητική στήριξη για την καλύτερη

εφαρμογή των προβλεπόμενων ρυθμίσεων της παρούσης

Προγραμματικής Σύμβασης.

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή

Παρακολούθησης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της

παρούσας.

 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του.

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου αναλαμβάνει :

 Την ευθύνη υλοποίησης του Έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

στους

όρους της παρούσας σύμβασης.

 Την ευθύνη εξασφάλισης χρηματοδότησης του Έργου σύμφωνα με

τα προβλεπόμενα στους όρους της παρούσας σύμβασης.

 Να ενημερώνει την επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης για

την έναρξη και την πρόοδο των εργασιών.

 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την

εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου.

 Να καταρτίσει τα τεύχη δημοπράτησης του Έργου.

 Να διενεργήσει το διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών,

την κατακύρωση του διαγωνισμού και την υπογραφή των σχετικών

συμβάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

10

 Να παρακολουθεί και να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά την εκτέλεση

των εργασιών του έργου σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη.

 Να παρακολουθεί τις χρηματοροές και να εκτελεί τις αντίστοιχες

πληρωμές.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι μετά το πέρας ισχύος της

Προγραμματικής Σύμβασης, και την οριστική παραλαβή του Έργου, το

Έργο θα παραδοθεί στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου, που έχει

την ευθύνη λειτουργίας του.

ΑΡΘΡΟ 6

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο ανατίθεται και εκτελείται από το Δήμο Ανατολικής Σάμου

σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων.

2. Η μελέτη του Έργου έχει συνταχθεί από το μελετητικό γραφείο THE

ROAD ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, σύμφωνα με την από 12/4/2022 με

ΑΠ.4423 υπογραφείσα σύμβαση.

3. Η επίβλεψη και εποπτεία των κατασκευών γίνεται σύμφωνα με τη

νομοθεσία που διέπει το Φορέα υλοποίησης του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ ΣΕ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. «Κύριος του έργου» είναι το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Σάμου

2. «Φορέας υλοποίησης» είναι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου

3. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι η Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

του Δήμου Ανατολικής Σάμου, στελεχωμένη με το απαιτούμενο

επιστημονικό και λοιπό προσωπικό.

4. «Προϊσταμένη Αρχή» είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Ανατολικής Σάμου και η Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

Ανατολικής Σάμου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 & 6 του

Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ26 Α/31-01-2013), με τις αρμοδιότητες που

περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας Π.Σ.

5. «Τεχνικό Συμβούλιο» είναι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων

Βορείου Αιγαίου

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του

αντικειμένου της σύμβασης, συμφωνούν στη συγκρότηση της

Επιτροπής Παρακολούθησης, για την παρακολούθηση της εφαρμογής

της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, στα πλαίσια εφαρμογής του

άρθρου 100 παρ. 2.α. του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

11

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα

Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7-06-10) .

Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από

εκπροσώπους από κάθε συμβαλλόμενο.

Οι εκπρόσωποι του Δήμου Ανατολικής Σάμου και του Λιμενικού

Ταμείου ορίσθηκαν με τις σχετικές αποφάσεις Δήμου Ανατολικής

Σάμου και του Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Σάμου αντίστοιχα που αναφέρονται στο

άρθρο 1 της παρούσας Π.Σ. και είναι :

Ένας (1) εκπρόσωπος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου και

ορίζεται ακολούθως:

1. κ. ΖΩΗ ΤΣΕΡΕ-ΠΥΡΓΙΩΤΗ, με αναπληρωτή τον κ. ΚΟΛΑΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

Δύο (2) εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δήμου

Ανατολικής Σάμου, εκ των οποίων ο ένας εκτελεί και καθήκοντα

Προέδρου και ορίζονται ακολούθως:

2. ΑΓΓΕΛΑ ΚΑΖΑΚΟΥ, Πολιτικός Μηχανικός ως πρόεδρος, Αναπλ.

Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε. Δήμου Ανατολικής Σάμου, με αναπληρωτή

τον κ.ΓΟΥΛΙΕΛΜΟ ΑΝΤΩΝΗ, Μηχανολόγο Μηχανικό, Αναπλ.

Προϊστάμενο του Τμήματος Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων της

Δ.Τ.Ε. Δήμου Ανατολικής Σάμου.

3. κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε,

υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. / Δήμου Ανατολικής Σάμου, με αναπληρωτή την

κ. ΚΑΛΙΡΡΟΗ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε.

Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο η παρούσα σύμβαση.

Στα μέλη του ανωτέρω συλλογικού οργάνου δεν χορηγείται αμοιβή /

αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.

3833/2010.

Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι:

1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαδικασιών για την

υλοποίηση των σκοπών της σύμβασης.

2. Ο έλεγχος της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων

μερών και η σύνταξη σχετικής έκθεσης σε περίπτωση παράβασης των

όρων της σύμβασης.

3. Η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων.

4. Η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών

κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της

παρούσας. Η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος,

εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών μετά

12

από αναλυτική τεκμηρίωση της αίτησης παράτασης και σύμφωνη

γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

5. Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την

ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

6. Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων αναγκαίων για

την εφαρμογή των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

7. Η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αποτελούν

αφετηρίες δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον

Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα την

ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως και

εγγράφως. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής

Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα συνεδριάζει στα γραφεία του

Δήμου Ανατολικής Σάμου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα με την

παρουσία όλων των μελών της οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Τα

πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής θα τηρούνται και θα

φυλάσσονται από τον γραμματέα της Επιτροπής.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να

πλαισιώνεται και από ειδικό επιστημονικό προσωπικό που έχει γνώση

του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και όποτε ζητηθεί από κάποιο

από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την

‘’Τεχνική Επιτροπή”, η οποία μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής

Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί ή εκφέρει άποψη επί ειδικών τεχνικών

θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, χωρίς

δικαίωμα ψήφου. Οι παραπάνω σχετικές γνωμοδοτήσεις δεν είναι

δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 9

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τρόπος Χρηματοδότησης

Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση του έργου, ανέρχεται στο

ύψος των 675.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ -

εργολαβικού οφέλους -αναθεωρήσεων - απολογιστικών-

απροβλέπτων.

Η δαπάνη του Έργου προβλέπεται να καλυφθεί εξ ολοκλήρου

από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προγράμματος «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» στο ΥΠ.ΕΣ με χρηματοδότηση από το

Ευρωπαϊκό ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 (ΑΔΑ Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ)

και αποτελεί μέρος της προγραμματικής σύμβασης.

13

Η χρηματοδότηση του Έργου θα γίνεται σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στη νομοθεσία περί ανάθεσης και εκτέλεσης έργων και

οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά με βάση την πρόοδο του έργου

(πιστοποιημένες εργασίες – εγκεκριμένους λογαριασμούς,

Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών).

Οποιαδήποτε τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ως

προς τη χρηματοδότηση, θα πρέπει να αποστέλλεται εκ νέου για να

λάβει σχετική έγκριση από το ΥΝΑΝΠ.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής

της και λήγει με την οριστική παραλαβή του Έργου και την παράδοσή

του από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου και έχει διάρκεια

έως 31/12/2025 ή έως τη λήξη του προγράμματος χρηματοδότησης

εάν αυτό θα τροποποιηθεί με παρατάσεις.

Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής

σύμβασης επιτρέπεται, έως έξι (6) μήνες, με έγγραφη συμφωνία των

συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της

Επιτροπής Παρακολούθησης.

Οποιαδήποτε τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ως

προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, θα πρέπει να αποστέλλεται

εκ νέου για να λάβει σχετική έγκριση από το ΥΝΑΝΠ.

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η μη άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή

καταστάσεων αντίθετων προς τη σύμβαση αυτή ή η καθυστέρηση στη

λήψη μέτρων που προβλέπει η παρούσα, από οποιοδήποτε

συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των

συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ούτε απαλλαγή από

υποχρέωσή τους ούτε αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα

μέρη, που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την παρούσα σύμβαση.

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Προγραμματικής

Σύμβασης ως προς το αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής

της ή και τη χρηματοδότηση, θα πρέπει να αποστέλλεται εκ νέου στο

ΥΝΑΝΠ για να λάβει σχετική έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της

παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου

για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων

ευθύνεται εις ολόκληρο με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 13

14

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά

στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και

που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια

Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η

υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν

προχωρήσει σε υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται

για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ

συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες,

στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν με ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης

στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων

που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του

Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος

έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι

πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια

ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά

το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε

τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και

συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου

χωρίς την καταβολή αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΡΗΤΡΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της

σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα

συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει

αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο.

Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από

της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα

να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

ΑΡΘΡΟ 16

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στον προσυμβατικό έλεγχο

νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τη σχετική

νομοθεσία (αρ. 27 § α, ν. 3310/2005 και αρ. 25 § 3, ν. 3614/2007).

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα
συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα
και υπογράφεται σε 5 πρωτότυπα από τα οποία έκαστος των
συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2).
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΣΑΜΟΥ
Για το ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΝΤΖΟΣ
Ο Πρόεδρος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΖΩΗ ΤΣΕΡΕ-ΠΥΡΓΙΩΤΗ