12 Νοεμβρίου 2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 16-11-2022ΘΕΜΑ 1Ο :Ενημέρωση-συζήτηση για την Εταιρεία Έρευνας, Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ( ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε.)

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Κονταξής , Πρόεδρος της ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 2Ο: Λειτουργία «Επικούρειου Πολιτιστικού Κέντρου» στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου.

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Πανουράκης, Αντιπεριφερειάρχης Σάμου

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση για άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Λαγουτάρης –Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λέσβου

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Πολιτών στην Περ. Β. Αιγαίου


Εισηγητής: κ. Κων/νος Μουτζούρης, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 5ο: Ανάληψη οφειλών της υπό εκκαθάρισης Ε.Ν.Α. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου από την Π.Ε.

ΧΙΟΥ

Εισηγητής: κ. Παντελής Βρουλής, Αντιπεριφερειάρχης Χίου

ΘΕΜΑ 6Ο: Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, Περιφέρειας Βορείου

Αιγαίου

Εισηγήτρια: κα Κοσμία Μωραίτου, Αν.Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικον.&Δημοσιον. Ελέγχου Π.Ε. της

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΘΕΜΑ 7Ο: Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2022

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 636cf8e2eb32ff008d9e806b στις 10/11/22 15:17

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Καλατζής, Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

ΘΕΜΑ 8Ο : Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθ.29/2022 (ΑΔΑ:Ψ5ΒΧ7ΛΩ-ΛΣΟ) απόφασης

Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, σχετικά με το Σχέδιο Δράσης Αθλητισμού 2022 της

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κουρσουμπάς, Αντιπεριφερειάρχης Μεταναστευτικής Κρίσης,Αθλητισμού

Και Συγκοινωνιών ΠΕ Λέσβου

ΘΕΜΑ 9Ο : Μεταφορά Πιστώσεων για την Επιχορήγηση Αθλητικών Ερασιτεχνικων Σωματείων

ομαδικών Ολυμπιακών Αθλημάτων Εθνικών κατηγοριών βάσει του ΄Αρθρου 66 του Νόμου 4735/2020

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κουρσουμπάς, Αντιπεριφερειάρχης Μεταναστευτικής Κρίσης, Αθλητισμού

και Συγκοινωνιών ΠΕ Λέσβου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΩΝΗΣ