6 Σεπτεμβρίου 2022

Εκδόθηκε το ΦΕΚ για την αναθεώρηση των τιμών επισκευής και ανακατασκευής για τα σεισμόπληκτα κτήρια.


Εκδόθηκε απόφαση ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
υπολογισμού δαπάνης
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ και της αντίστοιχης ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ.
 Το ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ εφαρμόζεται :
🔹️ για φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν από το 2017 και έπειτα 
🔹️ σε πληγείσες περιοχές που έχουν οριοθετηθεί με αποφάσεις από τη ΔΑΕΦΚ του Υπουργείου Υποδομών και ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
🔹️ για δαπάνες εργασιών επισκευής βλαβών κτηρίων από φυσικές καταστροφές
🔸️σε κτήρια που :
➡️  ΔΕΝ ΕΧΕΙ εκδοθεί άδεια επισκευής για την αποκατάσταση των βλαβών 
➡️ ΕΧΕΙ εκδοθεί άδεια επισκευής και οι εργασίες επισκευής ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ξεκινήσει
➡️ ΕΧΕΙ εκδοθεί άδεια επισκευής και οι εργασίες επισκευής ΕΧΟΥΝ ξεκινήσει, βρίσκονται σε εξέλιξη και οι δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής ΔΕΝ έχουν λάβει τη β' δόση στεγαστικής συνδρομής
📌 Το ΠΑΛΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται παραπάνω.
📌 Οι τιμές μονάδας του τιμολογίου αναφέρονται σε πλήρως περαιωμένες εργασίες και περιλαμβάνουν τις δαπάνες :
◾ εργασία μαζί με εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία
◾ εργασία μαζί με ΦΠΑ
◾ προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου όλων των υλικών (και αυτών που δεν ενσωματώνονται)
◾ προεργασίες (αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, καθαρισμοί κ.λπ.), βοηθητικές εργασίες (αντιστηρίξεις, υποστυλώσεις, ικριώματα, ξυλότυποι, σιδηρότυποι κ.λπ.), πρόσθετες ή επακόλουθες εργασίες (αποκατάσταση κατασκευών που θίγονται για να εκτελεστούν οι κύριες εργασίες, όπως επιχρίσματα, χρωματισμοί, επικαλύψεις, προσαρμογές με στοιχεία που δεν κατεδαφίστηκαν κ.λπ.), εργασίες για να προστατευθούν οικοδομικά ή άλλα στοιχεία από φθορές ή ζημιές που είναι πιθανό να προκληθούν από τις εργασίες που εκτελούνται (κάλυψη κ.λπ.) ή στην περίπτωση που δεν αποφευχθούν οι ζημιές για να αποκατασταθούν αυτές εκτός από τις εργασίες που αναφέρεται ρητά ότι κοστολογούνται με άλλα άρθρα του παρόντος τιμολογίου
◾ αμοιβή μελέτης και επίβλεψης του ιδιώτη μηχανικού
◾ απομείωση και φθορά των υλικών και εργαλείων ή μηχανημάτων, καθώς και τις ημεραργίες τους από βλάβη ή για συντήρησή τους
◾ γενικά έξοδα, εργολαβικό όφελος και κάθε απαραίτητη δαπάνη για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση της εργασίας σύμφωνα με τις τοπικές και άλλες ειδικές συνθήκες
◾ τη διαχείριση υλικών απόρριψης που προκύπτουν από τις εγκεκριμένες εργασίες