23 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

 Πέμπτη 25/08/2022 και ώρα 9.00 π.μ. για
συνεδρίαση δια ζώσης και με Τηλεδιάσκεψη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ

Θέμα 19ο: Έγκριση του πρακτικού 21/2022 της γνωμοδοτικής επιτροπής του
άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 της Π.Ε. ΣΑΜΟΥ, για τον διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών
1/2022, διενέργειας δολωματικών ψεκασμών, ετών 2022 – 2024, στο πλαίσιο του
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου και εισήγηση για την
κατακύρωση του αποτελέσματος
Εισηγητής: Τμήμα Ποιοτικού & Φυτουγειονομικού ελέγχου ΠΕ Σάμου κ. Γ. Κατσικογιάννη
(27733 53425)
Θέμα 20ο: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 365.042,69€ με
Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)
Θέμα 21ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής συμβασης καθώς και το σχέδιο αυτής
μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του δήμου Ικαρίας για την υλοποίηση του
έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΚΗΡΥΚΟΥ προϋπολογισμού 80.000,00€ με ΦΠΑ.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)
Θέμα 22ο: Έγκριση αποτελέσματος επιτροπής διαγωνισμού (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ) για τον
Διαγωνισμό αριθμ. 2/2022 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6303569170128e28a8e63b67 στις 22/08/22 13:51
Π.Ε. ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022,2023» (Προϋπολογισμός: € 100.089,60
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%).
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Σειτανίδης (22733
50422)