12 Απριλίου 2009

Η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για το πρόστιμο των 30.000 ευρώ στη Σαμιακή Τηλεόραση

Σήμερα ημέρα Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος Νέστορας Κουράκης και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Ίρις Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης, Κωνσταντίνος Αποστολάς.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την έγκριση μεταβιβάσεως μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ιδιοκτητρίας του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο Σ Α Τ Νομού Σάμου.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 24η Φεβρουαρίου 2009.
3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις:
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία υπάγεται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους.
ΙΙ. Το άρθρο 1 παρ. 13 και 14 Ν. 2328/1995, κατά το οποίο κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού στο σύνολό της ή μετοχών εταιρίας που κατέχει τέτοια άδεια σε ποσοστό που υπερβαίνει 2,5% του κεφαλαίου της, γνωστοποιείται στο Ε.Σ.Ρ το οποίο εγκρίνει τη μεταβίβαση ή υποχρεώνει τον αγοραστή προς μεταβίβαση αυτού.
Αιτιολογικό
Εν προκειμένω εκ των στοιχείων του φακέλου των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού ΣΑΤ Νομού Σάμου και του υποβληθέντος υπομνήματος, προέκυψαν τα ακόλουθα: Ο τηλεοπτικός σταθμός με τον διακριτικό τίτλο ΣΑΤ Νομού Σάμου είχε συμμετάσχει στην διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας και κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 3051/2002 θεωρείται ότι λειτουργεί νομίμως. Η υπ΄αριθμ. 88/21.2.2006 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. δεν ενέκρινε την δια του υπ’ αριθμ.6911/11.2.2003 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Σάμου Νικολάου
1
Αλεξάνδρου Σταθάκιου γενομένη μεταβίβαση 440 μετοχών της εταιρείας ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. από τον Νικόλαο Κατρακάζο στον Αλέξανδρο Καρπάθιο, υποχρεώνοντας τον αγοραστή προς μεταβίβαση των μετοχών σε τρίτον, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών. Η απόφαση κοινοποιήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό την 3.3.2006 δια τηλεομοιοτύπου, όπως προκύπτει εκ της υπό την αυτήν ημερομηνία επιβεβαιώσεως.. Ο ισχυρισμός του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθμού ότι έχει μεταβληθεί το νομικό καθεστώς επί τη βάσει του οποίου εξεδόθη η ως άνω απόφαση δεν ασκεί επιρροή διότι η μεταβολή του νομικού καθεστώτος δεν αναιρεί το κύρος της ως άνω αποφάσεως. Για την εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου. Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης και εκ των μελών ο Γιάννης Παπακώστας, κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η οριστική διακοπή λειτουργίας του.
Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθμό με τις αποφάσεις 267/30.5.2006, 125/4.3.2008 διάφορες κυρώσεις, το πρόστιμο πρέπει να καθοριστεί στο ποσόν των 30.000 ευρώ. Μειοψήφησε η Εύη Δεμίρη, κατά την οποία το πρόστιμο θα έπρεπε να είναι 50.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού ΣΑΤ Νομού Σάμου την διοικητική κύρωση του προστίμου των 30.000 ευρώ
Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:
1. Της εταιρείας ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΣΑΤ Νομού Σάμου που εδρεύει στο Καρλόβασι Σάμου, με ΑΦΜ 094166940, Δ.Ο.Υ. Σάμου.
2. Του Γεωργίου Δανέζη του Σωτηρίου, με ΑΦΜ 015981076, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε κατά την 10η Μαρτίου 2009.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
2