9 Μαΐου 2023

Εισαγγελική εγκύκλιος για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγών

 

Η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Μαρία Παπαγιαννίδου κοινοποίησε χθες στις αρμόδιες υπηρεσίες την ακόλουθη εγκύκλιο:

«Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της με αριθμό πρωτ. 4759/9/2022 εγκυκλίου Εισαγγελέα Αρείου Πάγου με Θέμα: «Ζητήματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαϊών»

 Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των παραγγελλομένων και ειδικότερα παρακαλούμε: «στα πλαίσια των καθηκόντων σας να εντείνετε τους ελέγχους και τις έρευνες μεριμνώντας α) για την αδιάλειπτη και αποτελεσματική επιτήρηση των δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων, για την φύλαξη αυτών από τους κινδύνους, πυρκαϊών, παρανόμων υλοτομιών, εκχερσώσεων και βοσκήσεων, την φύλαξη δασικών έργων, την προστασία της άγριας πανίδας, την πρόληψη δασικών αδικημάτων, ως και στη συνέχεια, την άμεση κατεδάφιση οιουδήποτε παρανόμου κτίσματος ή κάθε φύσεως εγκαταστάσεως σε δάση ή δασικές εκτάσεις και την δήμευση όλων των σχετικών αντικειμένων (αρ. 24, 117 Σ. αρ. 18, 71 Ν. 998/79 ως ισχύει, β) για ό,τι αφορά τα εγκλήματα παράνομης θήρας της άγριας ζωής, τα παράνομα φυτοφάρμακα και τις εκπομπές στον αέρα, στο νερό και στην ξηρά που έχουν αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή, γ) για την λήψη αλλά και τήρηση των μέτρων ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας σύμφωνα και με τις σχετικής διαταγές ΠΥΣ, δ) για τον έλεγχο και αποτροπή της ανεξέλεγκτης, λόγω και της αυξημένης τουριστικής κίνησης, εγκατάλειψης, απόρριψης και διαχείρισης αποβλήτων και λυμάτων, αλλά και σε χώρους απόρριψης -εναπόθεσης αστικών απορριμάτων. ε) για την πλήρη και άμεση εφαρμογή των διατάξεων (αρ. 2 ΠΔ. 180/79 και 80 παρ. 6 Ν.3463/2006) σχετικά με την χορήγηση ή αφαίρεση των αδειών λειτουργίας καταστημάτων και για λόγους αφορώντες την άμεση προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης και της ηχορρυπάνσεως συντρεχουσών προφανώς των νομίμων προϋποθέσεων, στ) για την διενέργεια ελέγχων και την άμεση κατεδάφιση οιουδήποτε παρανόμου κτίσματος -κατασκευάσματος σε αιγιαλό, παραλία, όχθη και παρόχθια ζώνη κλπ, οιαδήποτε μεταβολή αυτών, με κατασκευή, τροποποίηση ή καταστροφή έργων ή του εδάφους ή του πυθμένα, με την λήψη χώματος, λίθων άμμου ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, ερευνωμένου στην περίπτωση της κατ’ εξαίρεση παραχώρησης απλής χρήσης, αν εμποδίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό, στην παραλία, την όχθη ή την παρόχθια ζώνη και το υδάτινο στοιχείο της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού».
Η παρούσα κοινοποιείται και στους ΟΤΑ (Α’ και Β’ βαθμού) ενόψει της υποχρέωσής τους να συνδράμουν την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στην άμεση κατεδάφιση των αυθαιρέτων».


 Πηγή:www.dimokratiki.gr