26 Μαΐου 2023

Μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία υποβολής προσφορών (Τρίτη 23/5/2023 και ώρα 15:00) δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάμος, 24/5/2023
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ                                              
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         
Ταχ. Δνση: Δερβενακίων & Α. Αλέξη                                   
Tηλ : 2273353534   
Fax : 2273027521                                    
Ε-mail:kkes@otenet.gr               

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ TΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝ. ΣΑΜΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  


Κατά τη διαδικασία δημοπράτησης με ανοιχτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αρ. 199776)  του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ – ΚΟΜΒΟ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ)» με αριθμ. πρωτ. Διακήρυξης 7461 - 5/5/2023 (23PROC012615182), μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία υποβολής προσφορών (Τρίτη 23/5/2023 και ώρα 15:00) δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. 
Σύμφωνα με το αρ. 18 της διακήρυξης αν δεν υποβληθεί καμία προσφορά η Αναθέτουσα Αρχή με απόφασή της μπορεί να μεταθέσει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και την ημερομηνία αποσφράγισης σε οποιαδήποτε άλλη μέρα, αναρτώντας την απόφαση αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της και στο ΕΣΗΔΗΣ. 
Λαμβάνοντας υπόψη το αρ. 18 της διακήρυξης 

Εισηγούμαστε

τη λήψη απόφασης μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ – ΚΟΜΒΟ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ)» έως και δέκα (10) ημέρες (και ώρα 15:00) μετά τη δημοσίευση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ/ΚΗΜΔΗΣ της απόφασής σας και της ημερομηνίας αποσφράγισης δυο (2) ημέρες αργότερα (και ώρα 10:00).
                                          
                                                                           Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡ/ΝΗ Δ.Τ.Υ. ΑΝ. ΣΑΜΟΥ
                                                                   
                                                                                           ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΑ