14 Φεβρουαρίου 2022

Δημόσιοι υπάλληλοι: Τι αλλάζει στις αναρρωτικές άδειες

 

Σε πορεία αυτοματοποίησης βρίσκεται η διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών των δημοσίων υπαλλήλων, από την αίτηση του υπαλλήλου και τις διαδικασίες των υγειονομικών επιτροπών έως τη διαχείριση και τελική έγκριση/απόρριψη της χορήγησης αναρρωτικής άδειας από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες των Φορέων.

Όπως προκύπτει από τη σχετική πράξη που αναρτήθηκε την Πέμπτη στη Διαύγεια το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά στην συγκρότηση Ομάδας Εργασίας και Υποομάδων Εργασίας στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, η οποία θα αναλάβει το έργο «Myanarrotikes: Ψηφιοποίηση και Αυτοματοποίηση των διαδικασιών χορήγησης αναρρωτικών αδειών στους δημόσιους υπαλλήλους».

Στόχος της εν λόγω Ομάδας Εργασίας είναι έως και τις 31/07/2022 να μεριμνήσει για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων φορέων στο πλαίσιο της επέκτασης της παραγωγικής λειτουργίας σε όλη τη χώρα να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει τους διαχειριστές των εφαρμογών, να παρακολουθεί την ανάπτυξη του έργου, καταγράφοντας τα αναφυόμενα προβλήματα ή τις νέες ανάγκες καθώς και να δρομολογεί τις νέες υλοποιήσεις για τις επόμενες εκδόσεις των εφαρμογών σε συνεργασία με τους αναδόχους.
Την ίδια ώρα, θα πρέπει να παράξει στατιστικά στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση των αρμοδίων Γενικών Γραμματέων και Υπουργών αναφορικά με την ποσοτική μείωση σε όρους κόστους και χρόνου των διοικητικών βαρών από την υλοποίηση του έργου αλλά και να καταγράφει την διαχρονική πορεία των στατιστικών στοιχείων αυτών.

Τέλος θα πρέπει να αξιολογεί και να υλοποιεί προτάσεις για την περαιτέρω απλούστευση ή/και εξυγίανση των υπαρχόντων διαδικασιών καθώς και να μεριμνά για την υλοποίηση σχετικών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Τα οφέλη
Το έργο αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως η σημαντική μείωση του συνολικού χρόνου διεκπεραίωσης μιας υπόθεσης αναρρωτικής άδειας, η εξάλειψη διακίνησης έγχαρτου υλικού στα στάδια της διαδικασίας και εν τέλει η αξιοσημείωτη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους για το Δημόσιο.
Επιπλέον, το εν λόγω έργο θα συμβάλει στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως υπαγορεύεται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και στον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19, καθώς θα επιτρέπει την εξ αποστάσεως ολοκλήρωση του συνόλου των διαδικασιών.

Η υλοποίησή του προϋποθέτει την συνδρομή μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων φορέων.

Ενδεικτικά θα πρέπει να εμπλακούν:
οι γιατροί που είναι ενεργοί χρήστες της Ηλεκτρονικής συνταγογράφησης,
οι υπηρεσίες Διοικητικού Δημόσιων Φορέων που χρησιμοποιούν την απογραφή,
άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) μελών (ιατρών και γραμματέων κύριων και αναπληρωματικών) των υγειονομικών επιτροπών που θα χρησιμοποιούν το νέο υποσύστημα αναρρωτικών αδειών της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ,
η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών,
το Υπουργείο Υγείας,
οι Υγειονομικές Περιφέρειες (διευθύνσεις πληροφορικής και ανθρωπίνου δυναμικού),
οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (προϊστάμενοι τμημάτων κοινωνικών υποθέσεων, υγείας & πρόνοιας)
η ΗΔΙΚΑ,
η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του ΥΨηΔ και τέλος
η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Δημόσιας Διοίκησης του ΥΨηΔ.
Τα στάδια της ψηφιοποίησης
Όπως αναφέρεται στη σχετική πράξη, θα αυτοματοποιηθούν όλα τα στάδια χορήγησης αναρρωτικών αδειών των δημοσίων υπαλλήλων, από την αίτηση του υπαλλήλου και τις διαδικασίες των υγειονομικών επιτροπών έως τη διαχείριση και τελική έγκριση/απόρριψη της χορήγησης αναρρωτικής άδειας από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες των Φορέων.

Για την επιτευχθεί ωστόσο το παραπάνω θα υλοποιηθεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. μεγάλος αριθμός διαλειτουργικοτήτων μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφής) και της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, οι οποίες θα πρέπει να υπηρετούν μία από τις βασικότερες αρχές της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, την αρχή «μόνον άπαξ».

Όταν ολοκληρωθούν τα παραπάνω θα εκδοθεί σχετική ΚΥΑ, η οποία και θα θέσει το έργο σε πιλοτική εφαρμογή και μετά το δοκιμαστικό στάδιο το myanarrotikes θα επεκταθεί σε όλο τον Δημόσιο τομέα.

Πηγή newmoney.gr