27 Απριλίου 2020

Φωτιά στο Περιβάλλον το νέο μεταναστευτικό νομοσχέδιο!


Φωτιά στο περιβάλλον βάζουν οι προκλητικότατες αυθαιρεσίες της πολεοδομικής και χωροταξικής  νομοθεσίας υπέρ των μεταναστευτικών δομών στο νέο νομοσχέδιο/ έμπνευση Μηταράκη & Σια.

Όπου να 'ναι, ό,τι να ' ναι, χύμα στο κύμα, κατά παρέκκλιση ολόκληρης της πολεοδομικής νομοθεσίας αφού όποιο  έκτρωμα δομής μεταναστών χτίζεται, θα χτίζεται άνευ οικοδομικής άδειας, και αρχιτεκτονικής μελέτης, άνευ ελέγχου, άρα άνευ υπευθύνου μηχανικού και υπηρεσίας. Κατά παρέκκλιση και των χρήσεων γης σε εκτάσεις τεράστιων διαστάσεων, δημιουργώντας μια,  "εφήμερη" χωρίς όμως ημερομηνία λήξης, αναρχία που επίσης προκλητικά αγγίζει άμεσα το άρθρο 24 παρ. 2 του  Συντάγματος της Ελλάδας.


Και όλη αυτή την πολεοδομική, χωροταξική, περιβαλλοντική αναρχία θέλουν οι Μηταράκης & Σια να την κάνουν νόμο του Κράτους.

 Ενός κράτους κατά παρέκκλιση.

Είμαστε περίεργοι για την θέση που θα πάρει ο Οικονόμου, υφυπουργός του ΥΠΕΝ, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  που όσο ονειρεύεται καταργηση της εκτός σχεδίου δομησης
και άλλα τέτοια ωραία, καρατομήται η σπουδή του από μια άλλη παρέα που θέλει να γίνει όλη η Ελλάδα ένα τεράστιο, άναρχο hot spot.

Είμαστε περίεργοι για την αντίδραση της Προέδρου της Δημοκρατίας κας. Σακελαροπούλου, πρώην Πρόεδρο του ΣτΕ με μεγάλο ενδιαφέρον και προσωπική, υποδειγματική αρθρογραφική διαδρομή στα πολεοδομικά και περιβαλλοντικά θέματα της χώρας.

 Και όλη αυτή η αναρχία συντελείται σε τέτοιο βαθμό και με τέτοιο τρόπο που προκαλούν ανενδοίαστα το αίσθημα δικαίου, κατά παρέκκλιση ακόμη και του χρόνου αφού ουδείς υπογράφει το τέλος της προσωρινότητας των "προσωρινών" εγκαταστάσεων.

 Έως ότου δούμε κήπους πέριξ των κοντεϊνερόσπιτων, αφού "ουδέν μονιμότερο του προσωρινού".

Το σημείο του νομοσχεδίου:

Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4375/2016 τροποποιείται ως εξής: «3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης και για λόγους εθνικού συμφέροντος, για τις ανάγκες εγκατάστασης των δομών του άρθρου 10 σε ακίνητα του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. ή Ο.Τ.Α., σε ακίνητα ευρισκόμενα εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) του άρθρου 43 παρ. 1 και 4 του ν. 3982/2011, σε κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους, χερσαίες ζώνες λιμένων ή σε ιδιωτικά ακίνητα, επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης των εν λόγω ακινήτων και των ήδη υφιστάμενων σε αυτά κτιρίων, καθώς και η εκτέλεση των αναγκαίων μετασκευών, η τοποθέτηση ή ανέγερση, επισκευή, αναβάθμιση ή κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υποδομών, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής πολεοδομικής ή άλλης διάταξης. Η παρέκκλιση ισχύει όσο διαρκεί η ως άνω νέα χρήση. Οι εγκαταστάσεις έχουν προσωρινό χαρακτήρα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό και απομακρύνονται, όταν εκλείψει η ανάγκη εγκατάστασης, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου. Ειδικά για την εγκατάσταση των παραπάνω προσωρινών εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές απαιτείται το ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου να είναι τέσσερις χιλιάδες (4.000) τετραγωνικά μέτρα και να διασφαλίζεται η ύπαρξη υπαίθριων χώρων και δικτύου εσωτερικών μετακινήσεων οχημάτων και πεζών με επιφάνεια τουλάχιστον 20% της συνολικής έκτασης του γηπέδου. Προς εξυπηρέτηση των δομών που θα εγκατασταθούν στα εν λόγω ακίνητα, είναι επίσης δυνατή η κατά παρέκκλιση έγκριση κατασκευής νέων ή επισκευής ή αναβάθμισης υφιστάμενων εγκαταστάσεων και υποδομών στην ευρύτερη περιοχή πέριξ αυτών. Για την αλλαγή χρήσης και τις κατασκευές δεν απαιτείται έκδοση έγκρισης ή άδειας δόμησης ή εργασιών μικρής κλίμακας ή άδεια κατεδάφισης και για τις αναγκαίες εγκαταστάσεις και υποδομές δεν απαιτείται έκδοση έγκρισης ή άδειας λειτουργίας ή σχετική γνωστοποίηση. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπου απαιτείται, γίνεται σύμφωνα με το ν. 4014/2011 (Α΄ 209), τυχόν δε αναγκαίες τροποποιήσεις ήδη υπάρχουσας περιβαλλοντικής αδειοδότησης συντελούνται με την κατάθεση φακέλου τροποποίησης εντός ενός έτους από την αλλαγή χρήσης. Η άδεια χωροθέτησης και κατασκευής χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, η οποία μπορεί να εξειδικεύει τους όρους και τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ως άνω ρυθμίσεων και να αφορά ήδη υφιστάμενες δομές και εκτελεσθείσες εργασίες. Για την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης υποβάλλει προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αίτηση που περιλαμβάνει: α) τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης, β) γενικό σχέδιο διάταξης των εγκαταστάσεων και γ) τεχνική έκθεση. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου τηρεί τον φάκελο στο αρχείο του και τον ενημερώνει με κάθε άλλη ειδική μελέτη ή στοιχείο που απαιτείται ανά περίπτωση, προς διασφάλιση της τήρησης των κανόνων ασφαλείας, πυροπροστασίας και υγιεινής, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Σε κάθε περίπτωση, κάθε αλλαγή χρήσης ακινήτου προς εγκατάσταση των δομών του άρθρου 10, καθώς και η ίδια η εγκατάσταση και λειτουργία των δομών αυτών και των συνοδών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων στα ως άνω ακίνητα με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου, δεν αποτελεί κώλυμα, ούτε επηρεάζει τη νομιμότητα δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή, για την αδειοδότηση των οποίων, ακόμα και αν πρόκειται για ειδικές κατηγορίες δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με ειδικές διατάξεις, δεν λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη, εγκατάσταση και λειτουργία των εν λόγω δομών».