1 Ιουλίου 2017

ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΜΟΥ: ΤΟ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ ΕΧΕΙ ΣΒΗΣΕΙ. ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ...Με αυτή τη διαπίστωση έκλεισε τη σημερινή συνέντευξή του στο ραδιοσταθμό 2000fm ο  κ. Γ.Κολλάρος, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σάμου. Λυπηρά λόγια, αν όχι απογοητευτικά, ιδιαίτερα όταν βγαίνουν από τα χείλη ενός έγκριτου δημόσιου λειτουργού.

Μίλησε, για τα σοβαρά και χρονίζοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη μας με πρώτο αυτό του νέου, Προαναχωρησιακού Κέντρου Σάμου και του παράδοξου τρόπου που αυτή η έκταση του κάποιου μεταβιβάσθηκε σε κάποιους άλλους, στο Δήμο; στο Ελληνικό Δημόσιο; στην Περιφέρεια; σε όλους μαζί; απ όλους μαζί; από το Γιάννη που πίνει στο Γιάννη που κερνάει;

Μίλησε, για προφανή, μη σύννομη ενέργεια μεταβίβασης του ακινήτου που ανήκει;  σε κάποιον ενώ επεσήμανε ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος αυτές οι ενέργειες πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της διαφάνειας, κι εμείς συμπληρώνουμε, και της δημοσιοποίησης και της διάθεσης αυτών των στοιχείων σε κάθε ενδιαφερόμενο φορολογούμενο πολίτη αυτής της χώρας!.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η έκταση του Κέντρου μεταναστών, με όποιο τίτλο φοράει σήμερα, δεν εντάχθηκε στα όρια κτηματογράφησης της Δ.Κ Σαμίων, ενώ η  πρόσφατη Υπουργική Απόφαση Καμμένου Φεκ 3786 Β΄/2016 «Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.) και ο  ν. 4407-2016 Φεκ 134 Α΄/2016 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» αναφέρουν ότι:

 ....Άρθρο 11

Τρόπος και διαδικασία αξιοποίησης
1. Τα Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ. και Τ.Α.Α. υποχρεούνται να αποστείλουν στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καταστάσεις με την πλήρη ταυτότητα των ακινήτων ιδιοκτησίας τους που δεν χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, προς αξιοποίηση. Τα Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α. έχουν την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου για όλα τα ακίνητα ιδιοκτησίας τους. Οι καταστάσεις αυτές επικαιροποιούνται και αποστέλλονται αμελλητί στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. με ευθύνη των Ταμείων.

Διερωτώμεθα: ΔΗΛΑΔΗ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΚΠΟΙΗΘΗΚΑΝ  ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, (ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΕΑ ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ), ΠΑΡΗΛΘΕ;   

2. Η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. επιλέγει τα ακίνητα, των οποίων η αξιοποίηση θα διενεργείται αποκλειστικά με εκμίσθωση κατόπιν χρηματικής ή άλλης αντιπαροχής αποτιμητής σε χρήμα. Οι συμβάσεις που συνάπτονται περιλαμβάνουν υποχρεωτικά ρήτρα αναπροσαρμογής του ύψους της αντιπαροχής ανά πενταετία, τουλάχιστον στο ύψος του δείκτη τιμών καταναλωτή.

3. Η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. ενημερώνει τα Ταμεία για τα ακίνητα τα οποία επιλέγει προς αξιοποίηση.

4. Το Συμβούλιο Άμυνας (Σ.ΑΜ.), με απόφασή του, κατόπιν εισήγησης της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., η οποία περιλαμβάνει το σχέδιο διακήρυξης του διαγωνισμού και το σχέδιο της σύμβασης ως παράρτημά της, τα οποία αποτελούν προϊόντα συνεργασίας της με το οικείο Ταμείο, εγκρίνει την επιλογή κάθε ακινήτου για αξιοποίηση με τη διαδικασία του παρόντος νόμου, καθορίζει τον ειδικότερο τρόπο της αξιοποίησης, τη χρήση του ακινήτου, την τιμή εκκίνησης του ετήσιου ανταλλάγματος, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 5% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή, σε περίπτωση μη υπαγωγής στο αντικειμενικό σύστημα, κατώτερη του 5% επί της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται νόμιμα από τη φορολογική αρχή και παρέχει την έγκριση έναρξης της διαδικασίας της επόμενης παραγράφου. «Στη συνεδρία του Σ.ΑΜ. μετέχει για την παροχή γνώμης ο Διευθυντής του οικείου Ταμείου εφόσον τα αξιοποιούμενα ακίνητα ανήκουν στο Τ.ΕΘ.Α., το Τ.Ε.Σ., και το Τ.Α.Α. και Πρόεδρος του οικείου Ταμείου εφόσον τα αξιοποιούμενα ακίνητα ανήκουν στο Μ.Τ.Σ. το Μ.Τ.Ν. και το Μ.Τ.Α..»

5. Η αξιοποίηση των ακινήτων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, γίνεται με ηλεκτρονικό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό. Στη διαγωνιστική διαδικασία, η προκήρυξη του διαγωνισμού περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα:
α) τα πλήρη στοιχεία του ακινήτου προς αξιοποίηση, τη διάρκεια της σύμβασης, την τιμή εκκίνησης του ετήσιου ανταλλάγματος...

Άρθρο 12

Ειδικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Σ.ΑΜ. ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, ιδίως για λόγους εθνικής άμυνας και ασφάλειας.
2. ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 25 ΕΩΣ 27, 29 ΚΑΙ 30 ΤΟΥ Ν. 1892/1990 (Α 101).

Διερωτώμεθα: ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΜΜΕΝΟ Η ΑΓΟΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ  ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ;

Άρθρο 13

Αξιοποίηση ακινήτων από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης
Κατ’ εξαίρεση η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., μπορεί να συνομολογεί απευθείας με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), καθώς και με νομικά πρόσωπα που ανήκουν ή εποπτεύονται από αυτούς, τους όρους για την αξιοποίηση ακινήτων, που αναφέρονται στο άρθρο 10 και βρίσκονται στην περιοχή τους, χωρίς τη διαδικασία των παραγράφων 4 έως 12 του άρθρου 11, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
Α) ΟΙ Ο.Τ.Α. Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ Η ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ Η ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΣΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
β) η συμφωνηθείσα αντιπαροχή αποτιμώμενη σε χρήμα δεν υπολείπεται του 5% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή σε περίπτωση μη υπαγωγής στο αντικειμενικό σύστημα, του 5% επί της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται νόμιμα από τη φορολογική αρχή,
γ) η σχετική συμφωνία εγκρίνεται από το Σ.ΑΜ..

 Με αυτά τα δεδομένα, λέμε να μην απορήσουμε όταν διαπιστώσουμε ότι για το υπόλοιπο της έκτασης των περίπου 12 στρεμμάτων που βρίσκεται το παλιό Πεδίο Βολής ο Δήμος Σάμου έχει συνάψει συμβόλαιο με το ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. για την εκμετάλλευση και τη μετατροπή του σε Κέντρο Μεταναστών.

Με τη διαφορά ότι αυτό το συμβόλαιο θ’ έχει ανταλλαχτεί μ’ ένα άλλο, με το συμβόλαιο της Σαμιακής κοινωνίας.

Αναμένουμε τη συνεδρίαση του Δικηγορικού Συλλόγου Σάμου η οποία όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος προγραμματίζεται την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να συζητηθεί τόσο το θέμα του Κέντρου μεταναστών, όσο και των υποδομών της πόλης μας, έργα εκατομμυρίων ευρώ που πριν καν λειτουργήσουν χρειάστηκαν …service.


ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ.