30 Μαΐου 2017

Απευθείας ανάθεση παροχής προµήθειας δυο (2) αεροπορικών εισιτηρίων, για τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Ηραία – Πυθαγόρεια 2017.


Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
4. Την ανάγκη του Νοµικού Προσώπου για την παροχή της προµήθειας αυτής
5. Tην υπ` αρ. 29/2017 απόφαση του ∆κ/Σ περί ∆ιοργάνωσης Φεστιβάλ «Ηραία – Πυθαγόρεια
2017».
6. Τις εξασφαλισµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 του ΝΠ∆∆ στο
ΚΑΕΞ. 15.6474.0001 ΄΄ Εκδηλώσεις Τουριστικής Προβολής Φεστιβάλ Ηραία – Πυθαγόρεια΄΄
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία Πρακτορείο Γενικού Τουρισµού Καρανικολάου
Φωτεινός µε έδρα το Πυθαγόρειο Σάµου, Τ.Κ 83103 και ΑΦΜ 038194760, ∆.Ο.Υ Σάµου.

2. Η ανάθεση αφορά την παροχή προµήθειας δυο (2) αεροπορικών εισιτηρίων από Αθήνα για
Σάµο και αντιστρόφως, για τον καλλιτεχνικό διευθυντή τον κ. Σωτήριο Μαργιωρή και τον
οµιλητή, τον κ. Μανώλης Πλειώνης, Καθηγητή Αστροφυσικής ΑΠΘ, για την εκδήλωση του
Φεστιβάλ Ηραία – Πυθαγόρεια 2017΄΄ Το σκοτεινό σύµπαν ΄΄.
3. Η παρούσα ανάθεση ισχύει µε την ολοκλήρωση της παραλαβής της προµήθειας των
εισιτηρίων.
4. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 331,00 ευρώ συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ.

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΥΠΟΥΛΟΣ