30 Μαΐου 2017

Απευθείας ανάθεση παροχής προµήθειας τεσσάρων (4) αεροπορικών εισιτηρίων, για τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Ηραία – Πυθαγόρεια 2017.


Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
4. Την ανάγκη του Νοµικού Προσώπου για την παροχή της προµήθειας αυτής
5. Tην υπ` αρ. 29/2017 απόφαση του ∆κ/Σ περί ∆ιοργάνωσης Φεστιβάλ «Ηραία – Πυθαγόρεια
2017».
6. Τις εξασφαλισµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 του ΝΠ∆∆ στο
ΚΑΕΞ. 15.6474.0001 ΄΄ Εκδηλώσεις Τουριστικής Προβολής Φεστιβάλ Ηραία – Πυθαγόρεια΄΄
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία Πρακτορείο Γενικού Τουρισµού Καρανικολάου
Φωτεινός µε έδρα το Πυθαγόρειο Σάµου, Τ.Κ 83103 και ΑΦΜ 038194760, ∆.Ο.Υ Σάµου.

2. Η ανάθεση αφορά την παροχή προµήθειας τεσσάρων (4) αεροπορικών εισιτηρίων από Αθήνα
για Σάµο και αντιστρόφως, για τον καλλιτεχνικό διευθυντή τον κ. Σωτήριο Μαργιορή , για τους
οµιλητές , τον κ. Νικόλαο Σπύρου (Αφυπηρετήσα) Καθηγητή Αστροφυσικής Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης, τον κ. Χαράλαµπο Σπυρίδων Οµότιµο Καθηγητή Φυσικής Ακουστικής
Πανεπιστηµίου Αθηνών και την βοηθό του, την κα. Άννα Σπυρίδη , για τις εκδηλώσεις του
Φεστιβάλ Ηραία – Πυθαγόρεια 2017:
1. « Αρίσταρχος ο Σάµιος – Ίωνες Φιλόσοφοι & Κοσµολογική Επιστήµη» στις 26-05-2017.
2. « Πυθαγόρου Παρακαταθήκη, του πρώτουσε όνοµα και ουσία Φιλοσόφου» στις 29-05-
2017 .
3. Η παρούσα ανάθεση ισχύει µε την ολοκλήρωση της παραλαβής της προµήθειας των
εισιτηρίων.
4. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 858,60 ευρώ συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ.

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ