10 Απριλίου 2012

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ.Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται σε χίλια εκατόν πενήντα (1.150)ΕΥΡΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.Πρ.:9938/1192
ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ
Στη Σάμο Σάμου σήμερα 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της
Περιφερειακής Ενότητας Σάμου (Διοικητήριο, οδός Δερβενακίων και Αλέξη Αλέξη) μεταξύ των παρακάτω
συμβαλλομένων:
α) Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, Αντιπεριφερειάρχης Σάμου, που ενεργεί για λογαριασμό της Περιφερειακής
Ενότητας Σάμου και Ικαρίας, ΑΦΜ 997817101
β) Παναγιώτη Λυμπέρης, κάτοικος Καρλόβασου- Σάμου, Α.Φ.Μ.301066555 ο οποίος
εκπροσωπείται από τον πατέρα του Αλέξανδρο Λυμπέρη με βάση το πληρεξούσιο
αρ.6105/2011 του Δημητρίου Παπαργυρού Συμβολαιογράφου Καρλοβάσου.
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία και ανεπιφύλακτα αποδεκτά τα παρακάτω :
1. Ο πρώτος από τους παραπάνω συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που παρίσταται, μισθώνει μετά την
Απόφαση της Επιτροπής Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
αρίθμ. 14/28-2-12, η οποία έχει διατυπωθεί στο αρίθμ. 2/2012 Πρακτικό της, το οίκημα του παραπάνω
δεύτερου συμβαλλόμενου του οποίου αυτός είναι ιδιοκτήτης και το οποίο βρίσκεται στη πόλη του
Καρλοβάσου, στη συμβολή των οδών Γοργύρας και Θεμ. Σοφούλη, και αποτελείται από ισόγεια αίθουσα
ωφέλιμης επιφάνειας διακοσίων δέκα (210) τετραγωνικών μέτρων, πατάρι ωφέλιμης επιφάνειας εκατόν
εξήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (165τ.μ.) και δύο (2) ιδιόκτητους χώρους στάθμευσης οχημάτων.
2. Το οίκημα θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου που
έχουν έδρα το Καρλόβασι.
3. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) ετών και θα μπορεί να παρατείνεται για πέντε (5) ακόμη το πολύ
έτη με απλή και μόνο δήλωση της Επιτροπής Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου, που θα κοινοποιείται στον εκμισθωτή τουλάχιστο δεκαπέντε (15) μέρες πριν τη λήξη της
μισθωτικής σύμβασης (άρθρο 21, Π.Δ. 242/1996).
4. Η μίσθωση θα αρχίσει την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012 και θα αποδεικνύεται με πρωτόκολλο
παράδοσης - παραλαβής από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας που θα εγκατασταθεί στο ακίνητο.
5.ΕΥΡΩ
Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται σε χίλια εκατόν πενήντα (1.150) συμπεριλαμβανομένων όλων των
κρατήσεων. Αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνει στο τέλος της πενταετούς μίσθωσης, εφόσον
παραταθεί η μίσθωση, και θα είναι ίση με τον τιμάριθμο του κόστους ζωής, όπως αυτός έχει καθορισθεί
από τη Στατιστική Υπηρεσία κατά το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο. Η αναπροσαρμογή του μισθώματος
θα γίνεται με ευθύνη του προϊσταμένου της Υπηρεσίας που στεγάζεται το ακίνητο σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου στο τέλος κάθε
τριμήνου σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις πληρωμές των δαπανών αυτής της κατηγορίας από τους φορείς
του Δημοσίου.
6. Ο δεύτερος των παραπάνω συμβαλλομένων θα επιβαρυνθεί με όλες τις δαπάνες που θα χρειασθούν και θα
μεριμνήσει για την εκτέλεση όλων των αντίστοιχων εργασιών, ώστε το μισθωμένο οίκημα να παραδοθεί τη
παραπάνω ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης με πλήρη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων του
ΑΔΑ: Β4Ω07ΛΩ-ΛΑΙ
(ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, τηλεφωνικές συνδέσεις). εν θα επιβαρυνθεί με
δαπάνες σύνδεσης αυτών των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα ΟΤΕ, ΕΗ, ΟΤΑ. Επίσης υποχρεώνεται για τις
δαπάνες καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας ως και τις δαπάνες εκκενώσεως
βόθρων, όταν παραστεί ανάγκη κατά τη διάρκεια της μισθώσεως και να διατηρεί το ακίνητο ασφαλισμένο
κατά της πυρκαγιάς. Στην αντίθετη περίπτωση η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου απαλλάσσεται κάθε
υποχρέωσης ζημιών που θα προξενηθούν από πυρκαγιά.
7. Ο δεύτερος των παραπάνω συμβαλλομένων θα έχει την υποχρέωση σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης να
ενεργεί όλες τις αναγκαίες επισκευές, να επανορθώνει όλες τις συνήθεις λόγω χρήσης φθορές μέσα σε
συγκεκριμένη προθεσμία που θα καθορίζεται κάθε φορά με γραπτή ειδοποίηση της Π.Ε. Σάμου και σε
περίπτωση που δεν θα ανταποκρίνονται ή θα αρνούνται να το πράξουν, η Π.Ε. Σάμου θα διατηρεί το
απόλυτο δικαίωμα να προβαίνει σε μονομερή λύση της παρούσας ή να διακόπτει τη πληρωμή των
μισθωμάτων μέχρι την εκτέλεση των ζητούμενων επισκευών ή να τις πραγματοποιήσει σε βάρος του
ιδιοκτήτη από τις πιστώσεις που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό του για μισθώματα. Το ποσό της
δαπάνης, που θα γίνει, παρακρατείται από τα πρώτα, μετά την επισκευή, μισθώματα που πρόκειται να
πληρωθούν, μετά από σχετική βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας της Π.Ε Σάμου ή Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων, που ορίζεται από την Π.Ε. Σάμου και τον εκμισθωτή και εάν αυτός αρνηθεί, αφού
κληθεί εγγράφως, μόνο από τη Π. Ε Σάμου.
8. Η Π.Ε. Σάμου θα έχει το δικαίωμα να εγκαθιστά στο οίκημα οποιαδήποτε υπηρεσία της χωρίς για το λόγο
αυτό ο δεύτερος των συμβαλλομένων να δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση ή πρόσθετο μίσθωμα.
9. Σιωπηρή αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση από την Π.Ε Σάμου δεν θα μπορεί να γίνει για οποιοδήποτε λόγο.
10. Η Π.Ε Σάμου μπορεί, ενώ διαρκεί η μίσθωση και χωρίς καμιά αποζημίωση στον εκμισθωτή, να
λύσει μονομερώς τη μίσθωση, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του εκμισθωτή, εφόσον ειδοποιεί
αυτόν με έγγραφό της, τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της λήξης της
σύμβασης στις περιπτώσεις που :
α) καταργηθεί το σύνολο ή μέρος των στεγαζόμενων στο ακίνητο υπηρεσιών,
β) μεταφέρει την υπηρεσία σε ιδιόκτητο ακίνητο ή άλλη έδρα, έστω και προσωρινά,
γ) προσφερθεί από τρίτον η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου
δ) αναδιοργανωθεί η υπηρεσία κατά τη διάρκεια της μισθώσεως, ώστε αυτό να μην εξυπηρετεί τις
ανάγκες της ή να μην είναι απαραίτητο.
11. Η Π.Ε Σάμου θα ευθύνεται για την αποκατάσταση φθορών και ζημιών που θα γίνονται πέραν αυτών που θα
οφείλονται στη συνήθη χρήση.
Το παρόν μισθωτήριο συμβόλαιο αναγνώσθηκε ενώπιον των παραπάνω υπογράφτηκε νόμιμα από αυτούς σε τρία
πρωτότυπα, εκ των οποίων παραλαμβάνουν από ένα ο κάθε συμβαλλόμενος και ένα η αρμόδια Δ.Ο.Υ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον εκμισθωτή ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΉΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
δυνάμει του αριθμ. 6105/2011
πληρεξουσίου
του Δημητρίου Παπαργυρού
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ