13 Φεβρουαρίου 2010

Το άρθρο 20 του Νόμου 3622/2007 που αρνείται να εφαρμόσει ο Πρόεδρος του Λ.Τ.Σάμου κ.Σαπουνάς

Κύριε Πρόεδρε του Λιμενικού Ταμείου Σάμου τον νόμο τον εφαρμόζετε και δεν τον ερμηνεύετε ,είστε και δικηγόρος ας μη το ξεχνάμε!!!

Τι σκοπιμότητες εξυπηρετεί η στάση σας;

ΝΟΜΟΣ 3622/2007 – ΦΕΚ 281/Α'/20.12.2007

Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις.

Αρθρο
20

Λιμενικά τέλη επιβατών και οχημάτων

Σκοπός και τρόπος επιβολής τους

1. Σε πάσης φύσεως όχημα επιβιβαζόμενο ή αποβιβαζόμενο σε ή από πλοίο γραμμών εσωτερικού ή εξωτερικού, με ελληνική ή ξένη σημαία, κινούμενο επί τροχών, είτε αυτοδυνάμως είτε ρυμουλκούμενο, επιβάλλεται ειδικό τέλος χρήσεως λιμένα υπέρ των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων επιβίβασης και αποβίβασης. Το τέλος είναι ανταποδοτικό για την κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία και εκσυγχρονισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων και υποδομών που απαιτούνται για την καλύτερη διακίνηση των πάσης φύσεως οχημάτων που έχουν σκοπό την επιβίβασή τους στα πλοία ή την αποβίβασή τους από αυτά. Του τέλους αυτού απαλλάσσονται τα πάσης φύσεως οχήματα των Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Το τέλος χρήσεως λιμένα συνίσταται σε συνολικό ποσοστό 5% στην τιμή του εισιτηρίου ή του ναύλου και αναγράφεται στα εισιτήρια αναλυτικά ως 2,5% υπέρ του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα επιβίβασης και 2,5% υπέρ του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα αποβίβασης. Σε περίπτωση που ο λιμένας επιβίβασης ή αποβίβασης βρίσκεται στο εξωτερικό, το συνολικό ποσοστό του τέλους εισπράττεται υπέρ του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα του εσωτερικού. Το ανωτέρω τέλος εισπράττεται και αποδίδεται με ευθύνη αυτών που τα εκδίδουν στο λογαριασμό του δικαιούχου, μαζί με υπεύθυνη δήλωση και κατάσταση εμφαίνουσα τον αριθμό των εκδοθέντων εισιτηρίων ή ναύλων και το καταβλητέο χρηματικό ποσό.

3. Οι υποχρεώσεις των εκδιδόντων τα εισιτήρια ή τους ναύλους οχημάτων, ο τρόπος ελέγχου ορθής απόδοσης του τέλους, η είσπραξη των οφειλομένων από τους δικαιούχους φορείς, καθώς και οι κυρώσεις ποινές για μη είσπραξη, μειωμένη είσπραξη ή καθυστέρηση απόδοσης του τέλους υπέρ των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2399/1996 (ΦΕΚ 90 Α ), όπως τροποποιήθηκαν από τις αντίστοιχες του ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α ) και του ν. 2881/ 2001 (ΦΕΚ 16 Α') για τα λιμενικά τέλη επιβατών, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα τέλη οχημάτων, εκτός των παραγράφων 8 και 10 του άρθρου 6 του ν. 2399/1996.

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2399/1996, όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτωση (α) της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 2575/1998 και από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του π.δ. 242/2003 (ΦΕΚ 219 Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Σε κάθε επιβάτη που επιβιβάζεται σε ή αποβιβάζεται από πλοίο, επιβάλλεται ειδικό ανταποδοτικό τέλος χρήσεως λιμένα υπέρ των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων επιβίβασης και αποβίβασης, για την κατασκευή, συντήρηση και εκσυγχρονισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων.»

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2399/1996, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 2575/1998, καθώς και από την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του π.δ. 242/2003, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Το τέλος συνίσταται σε συνολική ποσοστιαία προσαύξηση 5% στην τιμή του εισιτηρίου ή του ναύλου για τους επιβάτες των πάσης φύσεως Ε/Γ, Ε/ΓΟ/Γ και υδροπτερύγων πλοίων γραμμών εσωτερικού και εξωτερικού, με ελληνική ή ξένη σημαία και αναγράφεται στα εισιτήρια αναλυτικά ως 2,5% υπέρ του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα επιβίβασης και 2,5% υπέρ του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα αποβίβασης.»

6. Η είσπραξη και απόδοση των ανωτέρω δικαιωμάτων μπορεί να ανατεθεί, με απόφαση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα, και σε εντεταλμένους τρίτους. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των δικαιωμάτων αυτών από τους υπόχρεους καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

7. Τα ανωτέρω ποσοστά των ειδικών τελών επί οχημάτων και επιβατών μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

8. Τα ποσοστά των παραγράφων 2 και 5 δεν ισχύουν για τον Ο.Λ.Π. Α.Ε., τον Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και τους Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. που συστάθηκαν με το ν. 2932/2001, οι οποίοι εκδίδουν τιμολόγια ύστερα από απόφαση των Δ.Σ. αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση επιβίβασης από λιμένα αρμοδιότητας των ανωτέρω φορέων, ο αντίστοιχος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα αποβίβασης θα δικαιούται το ποσοστό των προηγούμενων παραγράφων, εφόσον πρόκειται για Λιμενικό ή Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Σε περίπτωση αποβίβασης σε λιμένες αρμοδιότητας Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., οι εν λόγω φορείς δικαιούνται τα ποσοστά που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα τιμολόγια αυτών.

9. Η αμοιβή των υπευθύνων για την απόδοση του ειδικού τέλους οχημάτων και επιβατών καθορίζεται σε ποσοστό 5% στο εισπραττόμενο ποσό για τους επιβάτες και σε ποσοστό 4% στο εισπραττόμενο ποσό για τα οχήματα. Η εν λόγω αμοιβή καταβάλλεται στον δικαιούχο με απόφαση του φορέα διοίκησης, μετά τη διενέργεια ελέγχου από αυτόν και σύμφωνα με τη διαδικασία εξόφλησης των δαπανών του.

10. Πέραν των ποινών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, σε περίπτωση οφειλής ή καθυστέρησης απόδοσης των λιμενικών τελών και δικαιωμάτων υπέρ των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων (Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και Λιμενικών Ταμείων), ανεξάρτητα από το αν αυτά βαρύνουν το πλοίο, τους επιβάτες, τα οχήματα ή τα φορτία και ανεξαρτήτως των υποχρέων καταβολής αυτών, οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του οικείου φορέα μπορούν να απαγορεύουν τον απόπλου των πλοίων.

11. Οι διατάξεις του ν.δ. 44/1973, καθώς και κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη, καταργούνται.