6 Ιουνίου 2024

Ἡ μεγάλη ἐθνική προδοσία μέ τήν ΑΟΖ νησίδων τοῦ Αἰγαίου

 

Διώχνουν τούς βοσκούς πού τίς κατοικοῦν καί τά πρόβατα πού θεμελιώνουν τό κριτήριο οἰκονομικῆς ζωῆς γιά νά ἔχουν ἀποκλειστική οἰκονομική ζώνη, προκειμένου νά προστατεύσουν …σαλιγκάρια, …σαῦρες καί θαλασσοπούλια! – Τί συνέβη στήν Σύρνα καί ἕξι ἀκόμη βραχονησῖδες; – Ποιοί ὑποχρεώνουν τόν Δῆμο Ἀστυπαλαίας νά παύσει νά μισθώνει ἐκτάσεις; – Πρωτοφανής ἀπεμπόλησις ἐθνικῆς ἐπικρατείας καί ἐθνικοῦ πλούτου

ΠΟΙΕΣ σκοπιμότητες ἐξυπηρετεῖ ἡ ἀπόσυρσις κατοίκων καί κοπαδιῶν αἰγοπροβάτων ἀπό ἕνα σύμπλεγμα βραχονησίδων, στίς θαλάσσιες περιοχές, τίς ὁποῖες ἡ Τουρκία θεωρεῖ «γκρίζες ζῶνες»;

Μέ μεγάλη ἔκπληξη διαβάσαμε ἐκτενές (δισέλιδο ρεπορτάζ) πρωινῆς ἐφημερίδος, ἡ ὁποία παρουσίαζε τήν ἀπομάκρυνση κοπαδιοῦ ἀπό τήν νησῖδα Σύρνα, προαναγγέλλοντας ταυτοχρόνως ὅτι ὁ Δῆμος Ἀστυπαλαίας, στόν ὁποῖο ὑπάγεται τό μικρό νησί, δέν πρόκειται νά μισθώσει καί πάλι γιά βόσκηση τό συγκεκριμένο νησί, καθώς καί τά ἄλλα ἕξι εὑρισκόμενα στήν περιοχή. Καί τοῦτο, διότι κάποιοι οἰκολόγοι ἀνεκάλυψαν ὅτι ἐξ αἰτίας τῆς βοσκήσεως τά νησιά ἐρημοποιοῦνται, μέ ἀποτέλεσμα νά κινδυνεύουν ἕνα εἶδος σαλιγκαριῶν καί μιά σαύρα, ἐνῷ ἐκφράζεται σκεπτικισμός καθώς ἡ περιοχή εἶναι «πέρασμα» γιά ἐνδημική ὀρνιθοπανίδα καί κητοειδῆ.

Αὐτό ὅμως σημαίνει ὅτι ἀπεμπολεῖ ἡ Ἑλλάς τό δικαίωμα νά κηρύξει ΑΟΖ πέριξ τῶν νησιῶν αὐτῶν. Πράγματι, συμφώνως πρός ἀποφάσεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου, οἱ ὁποῖες ἑδράζονται στό Δίκαιο τῆς Θαλάσσης, προκειμένου μιά νησίς νά δικαιοῦται νά ἔχει ΑΟΖ, πρέπει νά ἔχει κατοίκους (πραγματικούς κατοίκους καί ὄχι ἁπλῶς μιά στρατιωτική φρουρά) καί νά συντηρεῖ αὐτόνομη οἰκονομική ζωή. Καί στήν συγκεκριμένη περίπτωση, γίνεται ἀκριβῶς αὐτό. Οἱ βοσκοί ἀπομακρύνονται, συνεπῶς οἱ κάτοικοι ἐκλείπουν. Τά κοπάδια ἀποσύρονται, ὁπότε παύει νά ἀσκεῖται αὐτοτελής οἰκονομική δραστηριότης. Ἀκόμη καί τά φωτοβολταϊκά, τά ὁποῖα ἐπίσης συνιστοῦν οἰκονομική δραστηριότητα, ξηλώνονται.

Καί θέλουν νά μᾶς πείσουν ὅτι χάριν τῶν σαλιγκαριῶν καί τῆς σαύρας ἀπεμπολεῖται ἕνα κυριαρχικό δικαίωμα ὁλοκλήρου συμπλέγματος νησιῶν. Ποιοί ἐπέβαλαν αὐτήν τήν μετάλλαξη; Ποιοί ὑπεχρέωσαν τόν Δῆμο Ἀστυπαλαίας νά μήν ξαναμισθώσει ἐκτάσεις στίς νησῖδες; Καί ἐπειδή, ὅπως ἀντιλαμβανόμεθα τά πράγματα, μόνον ἡ Τουρκία ἐξυπηρετεῖται ἀπό τήν κατάσταση αὐτή, ἐρωτοῦμε, ὑποκρύπτονται κάποιες συμφωνίες «κάτω ἀπό τό τραπέζι» μέ τήν Ἄγκυρα; Συνεζητήθησαν αὐτά μεταξύ Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν ἤ μεταξύ Γεραπετρίτη καί Φιντάν;

Δέν θεωροῦμε καθόλου τυχαῖο τό γεγονός ὅτι τήν περιοχή αὐτή, ἡ ὁποία περιλαμβάνεται στήν ἔκταση στήν ὁποία ἡ Ἑλλάς θέλησε νά δημιουργήσει θαλάσσιο πάρκο, ἡ Τουρκία θεωρεῖ «ἀδιευκρινίστου κυριαρχίας» καί ἀντιστοίχως θεωρεῖ καί τό καθεστώς κυριαρχίας στίς νησῖδες της ἀμφισβητήσιμο.

Πῶς μπορεῖ νά χαρακτηρισθεῖ κατόπιν τούτου τό γεγονός ὅτι μέ «δούρειο ἵππο» τήν οἰκολογία καί τήν προστασία τῶν σαλιγκαριῶν, ἀπεμπολεῖται μιά βάσις ἀσκήσεως κυριαρχικῶν δικαιωμάτων;

Εἶναι ἤ δέν εἶναι μιά μεγάλη προδοσία;

Τό θέμα, δυστυχῶς, ἀνακαλεῖ στήν μνήμη μας τήν περίπτωση τοῦ ἐκλιπόντος Ἀντώνη Βεζυρόπουλου, τοῦ βοσκοῦ τῶν Ἰμίων, ἡ ἀπομάκρυνσις τοῦ ὁποίου ἀπό τίς νησῖδες «σφράγισε» τήν ὑποχώρηση τῆς Ἑλλάδος ὡς πρός τό καθεστώς τῶν νήσων αὐτῶν.

Ἕνα ἄλλο ἐρώτημα εἶναι ἄν καί κατά πόσον γνωρίζει τήν παράμετρο αὐτή ὁ καθηγητής Γιοχάνες Φουφόπουλος τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μίσιγκαν, ὁ ὁποῖος μελετᾶ τά νησιά καί ὁ ὁποῖος διατυπώνει τήν ἄποψη, ὅτι ἡ βόσκησις σέ αὐτά πρέπει νά ἀπαγορευθεῖ τελείως. Τό αὐτό ἰσχύει καί γιά τήν ἐπιστημονική ὁμάδα μέ ἐπί κεφαλῆς καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης πού ἀσχολεῖται μέ τήν βιοποικιλότητα στά νησιά αὐτά. Καί ποιός εἶναι ὁ ρόλος τοῦ Ὀργανισμοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος καί Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς (ΟΦΥΠΕΚΑ), ὁ διευθύνων σύμβουλος τοῦ ὁποίου συμμετέχει στήν ὁμάδα; Τέτοιοι ὀργανισμοί πρέπει νά ἀναλαμβάνουν ἐνέργειες γιά τήν στήριξη τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας τῆς χώρας. Ὄχι τό ἀντίθετο.