15 Φεβρουαρίου 2024

ΥΠΕΣ: Εξέδωσε εγκύκλιο για την επιλογή Διοικήσεων Φορέων του Δημοσίου

 

Εγκύκλιο σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 5062/2023 για την «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας»  εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Η εγκύκλιος αφορά την επιλογή διοικήσεων φορέων ΟΜΑΔΑΣ Β΄.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Φορείς κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες, ανάλογα με το εύρος και το είδος των αρμοδιοτήτων τους.

·      Στην ομάδα Α εντάσσονται Νομικά πρόσωπα των οποίων οι αρμοδιότητες εκτείνονται σε όλη την επικράτεια, μαζί με τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας.

·      Στην ομάδα Β εντάσσονται τα Νομικά πρόσωπα με αρμοδιότητες ειδικού ή τοπικού χαρακτήρα, όπως δημόσιες βιβλιοθήκες ή αθλητικά κέντρα.

·      Στην ομάδα Γ εντάσσονται τα νοσοκομεία της χώρας.

Η διαδικασία επιλογής Διοικήσεων είναι διαφορετική ανά κατηγορία, ανάλογα με το εύρος και το είδος αρμοδιοτήτων των φορέων.

Στην εγκύκλιο που εξέδωσε το ΥΠΕΣ, η οποία αφορά την επιλογή διοικήσεων φορέων ΟΜΑΔΑΣ Β΄ σημειώνεται:
Για τους φορείς της Ομάδας Β΄ απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής για την επιλογή των διοικήσεων, πέραν των όσων ειδικώς ορίζονται ότι απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις του φορέα, είναι τα εξής:

(α) Πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) ή μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αρμοδίως αναγνωρισμένο πτυχίο ή

μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος της αλλοδαπής,

(β) καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής ή της ισπανικής ή της ιταλικής γλώσσας και

(γ) εξαετής, τουλάχιστον, εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Διευκρινίζεται ότι είτε το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός ή ο διδακτορικός τίτλος σπουδών της περ. (α), είτε η εργασιακή εμπειρία της περ. (γ) για τρία (3), τουλάχιστον, έτη, απαιτείται να τελούν σε

συνάφεια προς την προκηρυσσόμενη θέση. Η συνάφεια εξειδικεύεται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε ως προς το αντικείμενο δραστηριότητας του φορέα είτε ως προς την άσκηση διοίκησης.

ΠΗΓΗ https://www.aftodioikisi.gr/