7 Φεβρουαρίου 2024

Ειδικό σύμβουλο χωροταξίας θα προσλάβει ο δήμαρχος Ρόδου

 


Ειδικό σύμβουλο για θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας, πρόκειται να προσλάβει ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αλεέξανδρος Κολιάδης.

Στην Απόφασή του αναφέρει τα εξής:
«1. Την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου δημάρχου, ΠΕ κατηγορίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για θέματα πολεοδομίας - χωροταξίας.

Ειδικότερα, θα παρέχει εξειδικευμένες γνώμες και υπηρεσίες σχετικά με χωροταξικό, περιφερειακό και πολεοδομικό σχεδιασμό, βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, χρήσεις γης, χωροθέτηση και αδειοδότηση επενδύσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές, αναπτυξιακή στρατηγική, πολεοδομική οργάνωση, αστικές αναπλάσεις, ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δήμου στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11-17) και ειδικότερα:

- Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του Ν.3584/2007).

- Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007).

- Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007).

- Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν.3584/2007).

- Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (άρθρο 16 του Ν.3584/2007).

- Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007).

2. Πτυχίο Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολών της αλλοδαπής.

3. Να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση στους τομείς πολεοδομίας-χωροταξίας.

4. Να έχουν καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας.

5. Κάθε πρόσθετο προσόν που ενισχύει την αίτηση των ενδιαφερομένων θα συνεκτιμηθεί».

 ΠΗΓΗ https://www.rodiaki.gr/