25 Ιανουαρίου 2024

Θέση συμπαραστάτη του δημότη προκήρυξε ο δήμαρχος Ρόδου Η νέα δημοτική αρχή του Δήμου Ρόδου κίνησε χθες τις διαδικασίες για την προκήρυξη της θέσεως συμπαραστάτη του δημότη.
Ο θεσμός που γεννήθηκε το 2010 με τον Καλλικράτη, καταργήθηκε από τον Κλεισθένη (παρ.2 αρ.174 ν.4555/2018), αλλά επανήλθε στη ζωή από την νέα Κυβέρνηση με το αρ.7 του ν.4623/2019.


Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.
Επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία.
Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του Συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Υπογραμμίζουμε ότι ως Συμπαραστάτης δεν μπορεί να επιλεγεί Αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή βουλευτής.
Επίσης, ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο αρ.14 του ν.3852/2010 ως ισχύει.
Η θητεία του ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
Ο Συμπαραστάτης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.
Ο Συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των Υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός 30 ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους.
Υποστηρίζεται διοικητικά από τις Υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή.
Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο Συμπαραστάτης δύναται να υποβάλει συστάσεις προς τις Υπηρεσίες του Δήμου για την αποτροπή επανάληψής τους.
Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως Ανεξάρτητης Αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και Αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.
Με την προκήρυξη καλείται κάθε ενδιαφερόμενος κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία έκδοσης και ανάρτησης της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με την οποία καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της προβλεπομένης στο νόμο προκήρυξης και μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για την επιλογή εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας προσώπου ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Ρόδου, να υποβάλει δήλωση- αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Ν.4804/2021 (Α΄90) καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Ρόδου.

Από: Δαμιανός Αθανασίου


 
 Πηγή:www.dimokratiki.gr