13 Νοεμβρίου 2023

Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες από την ίδια την εταιρεία εκ των υστέρων εκπονείται συγκοινωνιακή μελέτη παραλείψεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Ανατολικής Σάμου

 

Αρχές Οκτωβρίου ο Δήμαρχος Στάντζος ανάρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο σχετικά με το ξεκίνημα των εργασιών του βιολογικού καθαρισμού 

Μεταξύ των άλλων σημείωσε ότι τα ευρήματα που θα συγκεντρωθούν σχετικά με την ποιότητα του έργου θα τα αποστείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα διάφορα Υπουργεία, ώστε να αποδοθούν και ευθύνες για το έργο

Προφανώς θα ξέχασε το έτος 2013 που ήταν Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου επί δημαρχίας Θάνου ότι εάν αναζητηθούν ευθύνες θα καταλογιστούν και  σε άλλα άτομα εκτός από τον ίδιο(κάτι που δεν πρόκειται να συμβεί ΠΟΤΕ)

Το έργο λοιπόν ξεκίνησε το καλοκαίρι αλλά <<ξέχασε ο φορέας διαχείρισης>>του έργου να προχωρήσει στις σχετικές αδειοδοτήσεις όπως π.χ συγκοινωνιακές ρυθμίσεις , απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να υπογραφεί το ΦΕΚ.οπως π.χ έγινε με την αμφιδρόμηση της οδού Καλιστράτους


Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών που στάλθηκε στους δήμους μεταξύ των άλλων απαγορεύσεων κατά την προεκλογική περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 διαβάζουμε τα παρακάτω:

<<Eιδικότερα, οι βασικοί περιορισμοί-απαγορεύσεις που εντοπίζονται στη δημοτική λειτουργία κατά την προεκλογική περίοδο – και τους οποίους οφείλουν να γνωρίζουν τόσο τα αιρετά όσο και τα υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων αλλά και οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι – κωδικοποιούνται παρακάτω:


(1) Λήψη αποφάσεων από τα Δημοτικά Συμβούλια & τα νομικά πρόσωπα των Δήμων    


Το Δημοτικό Συμβούλιο, ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014).

Διευκρινίζεται, ότι ο ανωτέρω περιορισμός αφορά μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο και ΔΕΝ αφορά το Δήμαρχο και την Οικονομική Επιτροπή, τα οποία είναι διακριτά όργανα από το Δημοτικό Συμβούλιο και επομένως, μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις, χωρίς κάποιο περιορισμό.

Όσον αφορά τα Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων – σύμφωνα και με την υπ. αρ. 56846/10.11.2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. – σημειώνεται ότι «οι αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κατά το διάστημα του ενός μήνα που προηγείται των δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, θα πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα τους περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία για το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελεί το κυρίαρχο αποφασιστικό όργανο των δήμων.

 Στο πλαίσιο αυτό, τα Διοικητικά Συμβούλια των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις εφόσον πρόκειται για τα τρέχοντα ζητήματα που άπτονται της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας των νομικών αυτών προσώπων, την κάλυψη υποχρεώσεων και την ανταπόκριση σε προθεσμίες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τα θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης».

Τέλος και σε ότι αφορά τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, δεν προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία, κάποιος περιορισμός ως προς το περιεχόμενο ή τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από πλευράς τους.


(2) Διαγωνιστικές διαδικασίες – δημόσιες συμβάσεις     


Σύμφωνα με το άρθρο 93, παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/ 2006) και το άρθρο 65, παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που
αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.


  Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Δ.Σ. ΔΕΝ μπορεί – στο ανωτέρω διάστημα – να λάβει αποφάσεις για αναθέσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών για θέματα μη έκτακτου χαρακτήρα που αφορούν τακτικό προγραμματισμό όπως π.χ. για τη συντήρηση οδοποιίας, την ανάπλαση ενός δρόμου ή μιας πλατείας, ή την προμήθεια οχημάτων ή γραφικής ύλης.


 Εάν πρόκειται για μία απρόβλεπτη ανάγκη (π.χ. θεομηνία ή κάποιο άλλο θέμα που αν δεν ληφθεί απόφαση θα υπάρξει πρόβλημα στη λειτουργία του Δήμου), τότε το Δ.Σ. μπορεί να λαμβάνει σχετικές αποφάσεις.

Προς επίρρωση των παραπάνω, το ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ με το υπ. αρ. 57960/7.10.2010 έγγραφο του  επισημαίνει ότι «ο Δήμαρχος και η Οικονομική Επιτροπή, ως διακριτά όργανα διοίκησης των Δήμων από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά το άρθρο 19, παρ. 1 του ΚΔΚ , ασκούν για όλο το εναπομείναν διάστημα της διανυόμενης δημοτικής περιόδου αρμοδιότητες που συμπλέκονται με τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση κατακύρωσης ή έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης και αφορούν πράξεις που έχουν ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και πράξεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, καθώς και αρμοδιότητες που συμπλέκονται με κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ». Τα ανωτέρω είναι σαφές πως ισχύουν για όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες και όχι μόνο για όσες είναι συγχρηματοδοτούμενες.>>

Από τα παραπάνω προκύπτει επίσης πως η Οικονομική Επιτροπή, μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς κανέναν περιορισμό, εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις όπου προαπαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτή δεν έχει ληφθεί.>>

Σύμφωνα με την νομοθεσία αρμόδιος φορέας για τις εκ του νόμου αδειοδοτήσεις  ο φορέας διαχείρισης του έργου που είναι ο Δήμος 

 Από την αρχή που ξεκίνησε το έργο (ήταν και προεκλογική περίοδος )ζητούσε η δημοτική αρχή από την Αστυνομία 48ωρες άδειες ώστε να συνεχιστεί το έργο

Στην Αστυνομία μέχρι και σήμερα δεν έχουν προσκομιστεί οι απαραίτητες άδειες με αποτέλεσμα στις 8-11-2023 να κληθεί  στην Αστυνομία ο Αντιδήμαρχος κ.Μητσός για  εξηγήσεις για την μη προσκόμιση των σχετικών αδειών

Σήμερα 11-11-2023 σε δημοσιογραφική αναζήτηση επισκεφτήκαμε το Καλάμι όπου και  βρίσκονται  τα μηχανήματα του εργολάβου που έχει αναλάβει το έργο.

Από το προσωπικό του έργου ακούσαμε ότι η Αστυνομία σταμάτησε το έργο δίνοντας ακόμα ένα 48ωρο για να τακτοποιηθούν οι εργασίες

Στη συνέχεια είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον εργολάβου του έργου τον κ.Μιχάλη Μπουχλή ό οποίος μας είπε ότι θα αποσταλεί στα μέσα ενημέρωσης ένα δελτίο τύπου με τις σχετικές επεξηγήσεις 

Βάσει των προαναφερομένων απαγορεύσεων κατά την προεκλογική περίοδο φαίνεται να μην υπάρχει η δυνατότητα απόφασης εκ μέρους του δημοτικού συμβουλίου και στην συνέχεια την έκδοση ΦΕΚ

Σήμερα ενημερώθηκε και ο Βουλευτής καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης για το θέμα και αναμένεται η εξεύρεση νόμιμης λύσης 

Τέλος σε ότι αφορά τον Αντιδήμαρχο κ.Μητσό σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί του αρνήθηκε ότι κλήθηκε στην Αστυνομία είπε ότι θα συνεχιστεί το έργο προφανώς και με άλλες 48ωρες άδειες και θα ρυθμιστεί και το θέμα της έκδοσης  ΦΕΚ

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και έκδοση ΦΕΚ μόνο η νέα Δημοτική Αρχή έχει αυτό το δικαίωμα αφού οι προεκλογικοί περιορισμοί ισχύουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023

. Χρηματοδότηση : Το έργο ‘’ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΑΜΟΥ’’ αποτελεί το 1ο Υποέργο της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ» το οποίο με την 17884 / 2.3.2022 (ΑΔΑ

Ψ01Τ46ΜΤΛΣ-14Λ) απόφαση Αν/τη Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε στο πρόγραμμα ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΡΙΤΣΗΣ’’.

Η χρηματοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθεί μέσω σύμβασης επενδυτικού δανείου μεταξύ Δήμου

Ανατολικής Σάμου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων

της σύμβασης γίνεται από το Π.Δ.Ε. του ΥΠ.ΕΣ με μεταφορά πιστώσεων σε ειδικό λογαριασμό του

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.


Ο Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αρ. 20/2023(ΑΔΑ: ΨΑΗΠ46ΜΦΟΤ-017) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανατολικής Σάμου: «Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού έργου “Αντικατάσταση κεντρικού καταθλιπτικού δικτύου μεταφοράς λυμάτων πόλεως Σάμου”.» έγινε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου στις 20 .03.2023

Αρ. Πρωτ.: 7436

(Σχετ.: 5577)

Που σημαίνει ότι υπήρχε αρκετός χρόνος ώστε να εξασφαλιστούν οι εκ του νόμου σχετικές άδειες

Γιατί δεν το φρόντισαν οι με αρμοδιότητα εμπλεκόμενοι;

Πάσα απάντηση δεκτή