20 Οκτωβρίου 2023

Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων - Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της 2ης φάσης 2022

 

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, για το Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων γνωστοποίησε τα εξής: «Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για την 2η φάση 2022 του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων» και ορίζουμε νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης την Πέμπτη 30-11-2023.»

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4113.80-02/4107/2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 7214/31-12-2022).

Σημειώνεται ότι υποβάλλονται μόνο τα παραστατικά της συγκεκριμένης περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών για χρηματοδότηση, από 1-7-2022 έως και 31-12-2022 και δεν δύναται τα παραστατικά της 1ης Φάσης Χρηματοδότης να υποβληθούν στην περίοδο της παρούσας Φάσης (2ης)».