29 Σεπτεμβρίου 2023

Οι δεσμεύσεις μας για την ορθή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Το δημοτικό συμβούλιο είναι ένα από τα πέντε όργανα που διοικούν τον Δήμο και αποφασίζει για όλα τα θέματα, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή που το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια το δημοτικό συμβούλιο έχασε τον ρόλο που οφείλει να έχει και επιπρόσθετα, μη τηρώντας την τυπική νομοθεσία, έγινε και χώρος απροσπέλαστος στους πολίτες.


Η "Ανατροπή", με υποψήφιο Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου τον Χρήστο Χατζηχριστοδούλου, θέτει τις αρχές ώστε το δημοτικό συμβούλιο να κερδίσει την αίγλη που του αξίζει, στοχεύοντας στη συνεργασία με τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς ώστε να αποφασίζονται τα θέματα προγραμματισμού, ιδεών και προοπτικής για το μέλλον του τόπου. Επιπρόσθετα, δέσμευση της δημοτικής παράταξης "Ανατροπή" είναι, ακόμη και τα ζητήματα αποκλειστικής αρμοδιότητας του Δημάρχου, να συζητούνται και να λαμβάνουν έγκριση του δημοτικού συμβουλίου, εφόσον πρόκειται για θέματα υψηλής σημασίας.
Οι δεσμεύσεις μας για το νέο δημοτικό συμβούλιο είναι οι εξής:
Συζήτηση και λήψη απόφασης ως μοναδικό θέμα του πρώτου δημοτικού συμβουλίου, κατά την έναρξη της νέας θητείας και μετά το τυπικό συμβούλιο εκλογής  Προέδρου και μελών της οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής, θα είναι η λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου και η μεταρρύθμιση του κανονισμού λειτουργίας του, ώστε να αποφασιστούν διαδικαστικά θέματα, να επανακαθοριστούν η σειρά και ο χρόνος των ομιλητών, οι ώρες, οι  ημέρες συμβουλίου και ο ανώτερος αριθμός θεμάτων συζήτησης.
Αναβάθμιση του ρόλου του προεδρείου, ώστε Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας να έχουν ουσιαστική και ουσιώδη συμμετοχή στην λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου. Οι τρεις αυτοί θεσμικοί φορείς θα συνεδριάζουν 2 μέρες πριν το προγραμματισμένο συμβούλιο, ώστε να συζητούν τα θέματα και να έχουν πλήρη γνώση για καθένα ξεχωριστά.
Προγραμματισμένη ομαδική ενημέρωση των επικεφαλής των παρατάξεων, μια ημέρα πριν την συνεδρίαση του συμβουλίου, από το προεδρείο με την συμμετοχή του Δημάρχου, όπου θα λύνονται τυχόν απορίες επί των θεμάτων συζήτησης και θα προγραμματίζεται η σωστή ροή συζήτησης της επόμενης ημέρας.
Αποστολή πλήρων εισηγήσεων για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης και συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης, μόνο για έκτακτο θέμα ή κατεπείγον.
Λειτουργία της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου, παρουσία και προϊσταμένων τμημάτων μία μέρα πριν κατά τις απογευματινές ώρες και δύο ημέρες πριν το προγραμματισμένο συμβούλιο, ώστε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να πληροφορηθούν επί των θεμάτων της συνεδρίασης.
Θέσπιση ειδικής συνεδρίασης αφιερωμένης στον προγραμματισμό έργων των κοινοτήτων, όπου οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα ενημερώνουν το σώμα για εκκρεμότητες και προτάσεις που έχουν. Η συνεδρίαση θα είναι ετήσια, προ των συνεδριάσεων τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του επόμενου έτους.
Πρόσκληση των Προέδρων των κοινοτήτων σε κάθε συμβούλιο. Για κάθε θέμα συζήτησης, θα υπάρχει προκαθορισμένος χρόνος ομιλίας για την τοποθέτηση των  Προέδρων σε θέματα που είτε αφορούν την κοινότητά τους  είτε όχι.
Επικαιροποίηση του δικαιώματος ψήφου των Προέδρων, σε θέμα σχετικό με την κοινότητα αυτών, αλλά και επέκταση αυτού του δικαιώματος σε όλους τους Προέδρους όταν το θέμα συζήτησης έχει έμμεση σχέση με τις κοινότητές τους, π.χ. στην ψήφιση τεχνικού προγράμματος πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου όλοι οι Πρόεδροι.
Θέσπιση χρόνου ερωτήσεων ή τοποθετήσεων οποιουδήποτε δημότη ή φορέα σε κάθε θέμα συζήτησης του συμβουλίου.
Θέσπιση ειδικών ετήσιων συνεδριάσεων, διαχωρισμένες σε τομείς ή κλάδους, όπου θα καλούνται ως εισηγητές οι διάφοροι σύλλογοι, σωματεία ή φορείς της Σάμου και θα ενημερώνουν το σώμα για τις ετήσιες προγραμματισμένες δράσεις τους και για την συμμετοχή ή βοήθεια που επιθυμούν από τον Δήμο.
Θέσπιση ειδικής συνεδρίασης, αφιερωμένη στην παιδεία και στους νέους, όπου θα λαμβάνονται αποφάσεις στήριξης των νέων και οργάνωσης μελλοντικών ευκαιριών, ύστερα από τοποθετήσεις φορέων της Σάμου, εκπροσώπους σχολείων, εκπαιδευτικών και γονέων, αλλά και επιστημονικούς φορείς.
Προσομοίωση δημοτικού συμβουλίου νέων, στο πρότυπο της Βουλής των Εφήβων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης  είναι η παρότρυνση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των νέων να εκφράζουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο δημοκρατικού διαλόγου, η εξοικείωση με την λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου και η συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
Διεξαγωγή προγραμματισμένων συμβουλίων και σε άλλες περιοχές εκτός από την έδρα του Δήμου, όπου θα συζητούνται θέματα της συγκεκριμένης περιοχής και θα δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους δημότες να παρακολουθούν και να τοποθετούνται πάνω σε αυτά.

Ανατροπή… το πρόγραμμά μας, δημιουργία για το μέλλον!