3 Μαΐου 2023

Η απόσπαση που μετατράπηκε σε μετακίνηση...Αυτά που προβλέπει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας εφαρμόζονται;

 

Σχεδόν σε όλα τα δελτία τύπου του Συλλόγου των  εργαζομένων στο Νοσοκομείο της Σάμου μας επισημαίνουν την έλλειψη υγειονομικών στο Νοσοκομείο της Σάμου και πολλά άλλα 

Όπως διαπιστώνουμε από την διαύγεια ο αρμόδιος της 2ης ΔΥΠΕ Διοικητής απόσπασε για δύο χρόνια στο κέντρο υγείας Καρλοβάσου εργαζόμενη στο Νοσοκομείο  στις 5-2-2020 για δύο χρόνιαΣτη συνέχεια με μια ακόμα απόφαση στις 17-1-2022 ο Διοικητής Ροιλός Χρήστος αποφάσισε την παράταση για ένα ακόμα χρόνο της εργαζομένης στο κέντρο υγείας ΚαρλοβάσουΤέλος όπως προκύπτει από τα δημοσιευμένα έγγραφα στην διαύγεια στις 19-4-2023 αποφασίζει ο Διοικητής την μετακίνηση πλέον της εργαζομένης για 3 ακόμα μήνες στο κέντρο υγείας του Καρλοβάσου Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Α2Β/Γ.Π.ΟΙΚ.22225/2016 ΦΕΚ 839/Β/30-3-2016 το χρονικό διάστημα των αποσπάσεων ορίζεται στα 2 έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος μετά από αίτηση του υπαλλήλου


Από τα έγγραφα προκύπτει ότι μόλις τελείωσε η απόσπαση του εργαζομένου μετατράπηκε σε μετακίνηση

η νομοθεσία αναφέρει :

Το άρθρο 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (εφεξής Υπαλληλικού Κώδικα), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 68: Απόσπαση

 

1. Η απόσπαση, ήτοι η απομάκρυνση του υπαλλήλου για ορισμένο χρονικό διάστημα από την υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική θέση που κατέχει και η ανάθεση σε αυτόν καθηκόντων σε άλλη υπηρεσία, διενεργείται για την κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα, και αφορά την άσκηση καθηκόντων κλάδου για τον οποίο ο υπάλληλος διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση την οποία ανήκει οργανικά.

2. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών κάθε μορφής ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε υπηρεσία άλλου Υπουργείου ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

3. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου από μία αρχή σε άλλη του ίδιου Υπουργείου ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από τον οικείο Υπουργό, αντιστρόφως και μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο πλαίσιο της ενδοϋπουργικής κινητικότητας.


4. Η απόφαση απόσπασης εκδίδεται εντός 3 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων.


5. Η διάρκεια των ανωτέρω αποσπάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 έτος συνολικά. Με πρωτοβουλία της υπηρεσίας υποδοχής και συναίνεση του υπαλλήλου είναι δυνατή η παράτασή της για 3 μήνες. Κατ' εξαίρεση η απόσπαση σε υπηρεσία απομακρυσμένης παραμεθόριας περιοχής δύναται να παραταθεί κατά 1 έτος.

 

6. Η απόσπαση παύει αυτοδικαίως, όταν λήξει το χρονικό όριο της παραγράφου 5. 

Ο υπάλληλος με τη λήξη της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά στη θέση του χωρίς άλλη διατύπωση. Αν εκκρεμεί αίτημα μετάταξης του αποσπασμένου υπαλλήλου στον ίδιο φορέα, η απόσπαση παρατείνεται μέχρι τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης και πάντως όχι πέραν των 3 μηνών από τη λήξη της απόσπασης.

 

7. Οι αποδοχές του αποσπασμένου υπαλλήλου καταβάλλονται από την υπηρεσία υποδοχής.

 
8. Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου, με γενικές ή ειδικές διατάξεις, πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.

9. Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας, εάν προηγουμένως δεν έχει γίνει δεκτή αίτηση απαλλαγής του από τα εν λόγω καθήκοντα. Αν ο αποσπασμένος υπάλληλος επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας, παύει αυτοδικαίως η απόσπαση από την τοποθέτησή του ως προϊσταμένου.


10. Η απόσπαση μπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου της παραγράφου 5 για λόγους αναγόμενους στην υπηρεσία.


11. Δεν επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης, με εξαίρεση την απόσπαση για συνυπηρέτηση συζύγων και την απόσπαση σε υπηρεσία απομακρυσμένης-παραμεθόριας περιοχής.
 

12. Διατηρούνται σε ισχύ μόνο οι ειδικές διατάξεις που προβλέπεται ρητά ότι εξαιρούνται από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.}

 
Ρωτάμε τον Σύλλογο των εργαζομένων την διοικήτρια του Νοσοκομείου και τον διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ και με δεδομένη την διαμαρτυρία εργαζομένων και πολιτών με τις μετακινήσεις του Υγειονομικού προσωπικού ποια είναι η άποψη τους για όλα αυτά;

 Αυτά που  προβλέπει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας εφαρμόζονται;

Προφανώς για να βγαίνουν και τα έγγραφα στην δημοσιότητα φαντάζομαι ότι όλα έχουν γίνει νόμιμα όμως κάποιες απαντήσεις τις χρειαζόμαστε είτε θετικές είτε αρνητικές