7 Μαρτίου 2023

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΝΟΣ BOOTH ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΟΥ ΕΟΤ ΣΤΗΝ ITB ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Ποσού 4.200,00€ (με Φ.Π.Α.)

 


Στην Σάμο σήμερα ημέρα Πέμπτη 29/12/2022 και ώρα 12.00 μ.μ στο γραφείο Δημάρχου οι
παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1. Η Κα Κάϊλα Δέσποινα αντιδήμαρχος Δήμου Ανατολικής Σάμου και νόμιμος εκπρόσωπος
του Δήμου Ανατολικής Σάμου που εδρεύει στην Σάμο, Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Σάμου ΤΚ
83100, με ΑΦΜ: 997966689 Δ.Ο.Υ ΣΑΜΟΥ και
2.Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ), με ΑΦΜ 090010364
Ο πρώτος συμβαλλόμενος, καλούμενος του λοιπού «συμβαλλόμενος», έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 του Ν. 4412/2016.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120.
3.Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου
Ανατολικής Σάμου σε βάρος του Κ.Α.Ε 00.6432.0001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
4.α) Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 17280 20/12/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
22REQ011861543 και β) την υπ` αρ πρωτ. 17281 20/12/2022 πρόσκληση υποβολής
προσφοράς 22PROC011861959
γ)τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης
5. Την προσφορά ΤΟΥ ΕΟΤ
6. Την υπ αρ. 2785 /2022 απόφαση δημάρχου η οποία αφορά ενοικίαση booth στο περίπτερο
του ΕΟΤ στην έκθεση ITB BERLIN


Άρθρο 1 Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΒΟΟΤΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΟΥ
ΕΟΤ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΤΒ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
Άρθρο 2 Διάρκεια
Η διάρκεια της Σύμβασης ισχύει με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας δηλαδή λήξη μετά
τις 09/03/2023.
Άρθρο 3 Αμοιβή - Τρόπος πληρωμής
1. Ως αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου ορίζεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων
ευρώ 4.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
2. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της έκθεσης
Άρθρο 4 Χρηματοδότηση της σύμβασης
Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί πίστωση 4.200,00€ με
το Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α.Ε 00.6432.0001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Άρθρο 5 Υποχρεώσεις συμβαλλόμενων
Α. Του αναδόχου
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση των παραπάνω εργασιών (άρθρο 1 ) σύμφωνα με
την αρ. πρωτ. 2785 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης της υπηρεσίας.
2. Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα λήψης της ανωτέρω αμοιβής με τον τρόπο που ορίζεται
ανωτέρω.
Β. Του Δήμου Ανατολικής Σάμου
1. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου είναι υποχρεωμένος, εφόσον βεβαιώνεται η καλή
εκτέλεση των εργασιών, να καταβάλει στον ανάδοχο την ανάλογη αμοιβή.
2. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που
προβλέπονται από τα άρθρα 681 και επόμενα του Α. Κ. δηλαδή σε περίπτωση που ο
ανάδοχος δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του (όπως αυτές αναφέρονται στη
σύμβαση) να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς
τον ανάδοχο κανενός ποσού, εκτός του ποσού που αναλογεί στην εργασία που μέχρι τότε
παρασχέθηκε από τον αντισυμβαλλόμενο για τη συγκεκριμένη περίοδο, ύστερα από
βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας από την αρμόδια επιτροπή του Νομικού Προσώπου.
Άρθρο 6 Εφαρμοστέο δίκαιο -αρμοδιότητα
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας είναι η τήρηση των όρων της
σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, για την επίλυση τυχόν διαφοράς ή διαφορετικής ερμηνείας
των συμφωνηθέντων όρων, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Σάμου
Άρθρο 7 Λύση της σύμβασης
1. Η σύμβαση λύεται, με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται
στο άρθρο 2 της παρούσας.
2. Η σύμβαση μπορεί να λυθεί μονομερώς με έγγραφη δήλωση του συμβαλλόμενου μέρους
που επιθυμεί τη λύση της. Η λύση επέρχεται ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία της δήλωσης.
Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον αντισυμβαλλόμενο η αναλογούσα αμοιβή για τις
μέχρι την ημερομηνία της λύσης εκτελεσθείσες από τον αντισυμβαλλόμενο εργασίες,
σύμφωνα με τον τρόπο καταβολής της αμοιβής που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως
ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
29/12/2022
 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ