24 Ιανουαρίου 2023

«ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΩΗΝ ΧΩΡΟΥ ΚΥΤ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ»
 Μετά την  οριστική απομάκρυνση του πρώην  ΚΥΤ της πόλεως Σάμου και στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αποκατάσταση του χώρου   και της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΩΗΝ ΧΩΡΟΥ ΚΥΤ -  ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ», παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των γαιοτεμαχίων πέριξ του πρώην ΚΥΤ των οποίων  οι ιδιοκτησίες χρησιμοποιήθηκαν για διαμονή από τους  πρόσφυγες/μετανάστες  και χρήζουν καθαρισμό, όπως προσκομίσουν, εφόσον το επιθυμούν, τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά για την ομαλή εκτέλεση του έργου. 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά :


- Υπεύθυνη Δήλωση – Αίτηση συναίνεσης καθαρισμού του γηπέδου τους  (προσκομίζεται από το Δήμο)
- Ταυτότητα
- Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας
- Σχέδιο ιδιοκτησίας (τοπογραφικό διάγραμμα) ή εκτύπωση κτηματολογίου
- Ε9
Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την αποξήλωση /καθαίρεση των υποδομών του πρώην ΚΥΤ  Σάμου,  τον διαχωρισμό των υλικών ανά ρεύμα, καθώς  και την πραγματοποίηση νέων αναλύσεων εδαφικών δειγμάτων (Α΄Φάση). 
Υπεύθυνη διαχείρισης αιτήσεων και επικοινωνίας η νομικός – ειδική σύμβουλος του Δήμου κα Παρασκευή Γαβριήλογλου. Τηλέφωνο 22733-50144 και  e-mail : p.gavriiloglou@0866.syzefxis.gov.gr 
Καταληκτική ημερομηνία συλλογής των δικαιολογητικών η 17η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14:00 . 
Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου