30 Ιανουαρίου 2023

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου την 31 η του μηνός Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του (πλατεία Πυθαγόρα)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΣΑΜΟΥ

1. Εισήγηση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ
Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος - Δ/νση Διοικητικών υπηρεσιών
2. Εισήγηση για αύξηση ωρών απασχόλησης καθαρίστριας σχολικού κτιρίου, με σχέση
εργασίας ΙΔΟΧ, ωρομίσθιας, μερικής απασχόλησης.
Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος - Δ/νση Διοικητικών υπηρεσιών.
3. Απολογισμός Δ/νσης Πολιτισμού Τουρισμού και Άθλησης 2022 « Ενέργειες – Δράσεις
Τουριστικής Προβολής 2022».
Εισηγητής: Δ/νσης Πολιτισμού Τουρισμού και Άθλησης.
4. Εισήγηση ετήσιου σχεδίου προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2023 και Κατανομή –
Χρηματοδότηση – Εκτέλεση Προϋπολογισμού 2023.
Εισηγητής: Δ/νσης Πολιτισμού Τουρισμού και Άθλησης.


5. Ενημέρωση επί του επιχειρησιακού προγράμματος για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς έτους 2023.
Εισηγητής: Καρράς Ευάγγελος αντιδήμαρχος.
6. Έναρξη διαδικασίας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στάθμευσης οχημάτων στην είσοδο
του οικισμού Ηραίου Κοινότητας Παγώνα έκτασης 8 στρεμμάτων.
Εισηγητής: Καρράς Ευάγγελος αντιδήμαρχος.
7. Επαναληπτική Δημοπρασία εξεύρεσης μίσθωσης χώρων στάθμευσης στην Κοινότητα Χώρας
και στον οικισμό Ποτοκακίου Κοινότητας Χώρας.
 Εισηγητής: Καρράς Ευάγγελος αντιδήμαρχος.
8. Έναρξη δημοπρασίας μίσθωσης τριών (3) χώρων στην Κοινότητα Πυθαγορείου στις
περιοχές: πλησίον Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως, πλησίον αρχαιολογικού Μουσείου
Πυθαγορείου και περιοχής παλαιά πολυκατοικία.
Εισηγητής : Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος.
9. Έναρξη διαδικασίας εκμίσθωσης ακινήτου Κοινότητας Σπαθαραίων.
Εισηγητής : Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος.
10. Ορισμός μελών διενέργειας δημοπρασιών για αγορά εκποίηση, μίσθωση ή εκμίσθωση
ακινήτων ή κινητών πράγματων βάσει του Π.Δ 270/81 για τος έτος 2023.
Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος
11. Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης και καταλληλότητας ακινήτων και κινητών
πραγμάτων προς μίσθωση εκμίσθωση , αγορά και εκποίηση για το έτος 2023.
Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος – Αρβανίτη Παρασκευή Δημοτική
Σύμβουλος – Γαρουφαλής Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος.
12. Επικύρωση απόφασης Ο.Ε. υπ αρίθμ. 400/2022 «Εισήγηση πρόσληψης προσωπικού στο
Τμήμα Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου», σύμφωνα με το ΦΕΚ 12 Ά 2023 «Πολυεπίπεδη
3
διακυβέρνηση διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» άρθρο 37.
Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος.
13. Επικύρωση απόφασης Ο.Ε. υπ αρίθμ. 434/2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του
άρθρου 100 του Ν.3852/2010 Μεταξύ «ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΡΣΕΩΝ» και του «ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΑΞΗ
ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΚΑ ΕΞΗ (16) ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30/10/2020, σύμφωνα με το ΦΕΚ 12 Ά
2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες
διατάξεις» άρθρο 37.
Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος.
14. Επικύρωση απόφασης Ο.Ε. υπ αρίθμ. 417/2022 «Διαγραφές Τελών από χρηματικούς
καταλόγους», σύμφωνα με το ΦΕΚ 12 Ά 2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση διαχείριση
κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» άρθρο 37.
15. Επεκτάσεις Ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
16. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
4