29 Δεκεμβρίου 2022

Θ. Πλεύρης: Αναστολή λειτουργίας σε δύο φαρμακαποθήκες

 

Ξεκάθαρος ότι "κανείς δεν θα παίζει με τη δημόσια υγεία" εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης με αφορμή  της παγκόσμιας έλλειψης φαρμάκων λόγω μεγάλης ζήτησης κ μειωμένης παραγωγής.

Σε ανάρτησή του ο κ. Πλεύρης τόνισε: "Οι εντολές σαφείς: αναστολή λειτουργίας σε όποιον δεν συνεργάζεται, όπως σε 2 φαρμακαποθήκες.Ο έλεγχος αφορά όλους φάρμ. εταιρίες, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία".
Η απόφαση αφορά την OLYMPOS PHARM, στην Κατερίνη και την ΑΖ ΦΑΡΜ, στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης.

Η αναστολή της άδειας χονδρικής πώλησης αποφασίστηκε λόγω "της άρνησης να θέσουν ανά πάσα στιγμή για επιθεώρηση, τους χώρους, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό" στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του ΕΟΦ, που "αποτελεί ελάχιστη προϋπόθεση κατοχής της άδειας".

Ο ΕΟΦ ενημερώνει πως η αναστολή ισχύει μέχρι οι φαρμακαποθήκες να επιθεωρηθούν και μέχρι τότε δεν νομιμοποιούνται να διαθέτουν και να διακινούν φαρμακευτικά προϊόντα.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Μεσογείων 284
155 62 Χολαργός
Διεύθυνση: Ελέγχου Παραγωγής και
 Κυκλοφορίας Προϊόντων
Τμήμα: Ελέγχου Κυκλοφορίας
Πληροφορίες: Σ.Σταμάτη
Τηλέφωνο: 213 2040283
Fax: 210 6549500
e-mail: market-surveillance@eof.gr Προς : OLYMPOS PHARM M.IKE
 2o χλμ Επαρχ.Οδού Κατερίνης-Ν.Εφέσου
 601 00 Κατερίνη
2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ: Αναστολή Άδειας Χονδρικής πώλησης φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση στη φαρμακαποθήκη
 OLYMPOS PHARM M.IKE, 2o χλμ Επαρχ.Οδού Κατερίνης-Ν.Εφέσου, 601 00 Κατερίνη
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α΄/11-1-1983), όπως ισχύει και ιδίως την περίπτωση ζ) της
παρ. 1 του άρθρου 3 η οποία τέθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 17 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α’/1-3-
2012).
2. Τις διατάξεις του ΝΔ 96/1973 (ΦΕΚ Α’ 172) και ιδίως του άρθρου 19, όπως ισχύει
3. To Π.Δ. υπ΄αριθμ. 142/1989 (ΦΕΚ 68 Α΄/7-3-1989) “Οργανισμός Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων”,
όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. με αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 (ΦΕΚ 1049 Β΄/29-4-2013) περί
«Εναρμόνισης της Ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα της
παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε
συμμόρφωση με την υπ. αριθμ.2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση « (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με
την Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη
νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (L174/1.7.2011)», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΔΥΓ3α/Γ.Π.οικ.
90023/2013 (ΦΕΚ 2485 Β΄/3-10-2013) και ιδιαίτερα τα άρθρα 103 παρ.5 και 106) και ειδικότερα το
άρθρο 106 περί ελαχίστων προϋποθέσεων των κατόχων αδειών χονδρικής.
5. Τις διατάξεις της παρ.4 άρθρου 33 του Ν.1316/83 περί παρακώλυσης του έργου του ΕΟΦ.
6. Την υπ. Αριθμ. 69/2022 εντολή ελέγχου του ΕΟΦ
7. Τo από 16/12/22 έγγραφo θυροκόλλησης
8. Το γεγονός των μη επαληθευόμενων ισχυρισμών κατά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες με την εταιρεία.
9. Την υπ. αρ. 143593/22-12-22 προσκόμιση απόψεων της εταιρείας.
Χολαργός, 28-12-2022
Αρ. Πρωτ. :144935
2
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την αναστολή της υπ. αριθμ. 81225/7-12-2022 άδειας χονδρικής πώλησης στη φαρμακαποθήκη OLYMPOS
PHARM M.IKE, 2o χλμ Επαρχ.Οδού Κατερίνης-Ν.Εφέσου, 601 00 Κατερίνη, λόγω της άρνησης να θέσουν
ανά πάσα στιγμή για επιθεώρηση, τους χώρους, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που αναφέρονται στο
άρθρο 105 στοιχείο α) της Κ.Υ.Α. ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013, στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του ΕΟΦ,
που αποτελεί ελάχιστη προϋπόθεση κατοχής της άδειας.
Η αναστολή ισχύει για χρονικό διάστημα μέχρι να επιθεωρηθεί από τον ΕΟΦ.
Ως εκ τούτου η φαρμακαποθήκη δεν νομιμοποιείται όσο διαρκεί η αναστολή να διαθέτει και να διακινεί
φαρμακευτικά προϊόντα .
Ο Πρόεδρος ΔΣ/ΕΟΦ
 Δ.Φιλίππου
Εσωτερική Διανομή
 Δ/νση ΕΠΚΠ - Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας

https://www.capital.gr/