9 Δεκεμβρίου 2022

12.000,00 € για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων στην πλατεία Πυθαγόρα και στον εμπορικό δρόμο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 389α/2022
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 24η /29-11-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Ανατολικής Σάμου (Δια Ζώσης).

Θέμα:Ειδίκευση πιστώσεων Π/Υ 2022.
Στη Σάμο σήμερα την 29η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ανατολικής, δια Ζώσης, ύστερα από
την αριθ.15715/25-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε στα
μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.


 Πριν την συνεδρίαση διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο
επτά (7) μελών συμμετείχαν τα τέσσερα (4) μέλη :
Παρόντες
1.Διονυσίου Γεώργιος Πρόεδρος
2.Βαλκαμλής ΒασίλειοςΑντ/δρος
3.Μητσός Μιχαήλ Μέλος
4.Μαυρατζώτης Ελισσαίος μέλος
Απόντες
1.Καϊλά Δέσποινα μέλος
2.Χατζηχριστοδούλου Χρήστος μέλος
3.Τσερε Πυργιώτη Ζωή

Τα πρακτικά τηρήθηκα από τον υπάλληλο του Δήμου Καραδημητρίου Κων/νο.
Ο Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούμενος το 5ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του σώματος
εισήγηση της Δ/νσης Πολιτισμού Τουρισμού και Άθλησης που αναφέρει τα εξής:
ΘΕΜΑ: Ειδίκευση πιστώσεων Π/Υ 2022.
Ο Δήμαρχος:
[...] «ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των
2
πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν
απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι
απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται
απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που
χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά
η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο
αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού."
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18:
"2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του
άρθρου 158 και του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70
παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο
αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται
εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου
αυτού.».
Από τμήμα Πολιτισμού Τουρισμού και Άθλησης έχει αποσταλεί η παρακάτω
προτάσεις προκειμένου ο Δήμος να προσχωρήσει σε δαπάνες και αφορούν το
κατωτέρω θέμα.
Υποστήριξη Εκδήλωσης στις 18/12 η οποία θα περιλαμβάνει
 Σχεδιασμός, εκτύπωση, τοποθέτηση-αποξήλωση 6 banner 100 αφίσες
 Κατασκευή περιπτέρου 5Χ2,5m στην πλατεία Πυθαγόρα
 Λειτουργία περιπτέρου κατά την εκδήλωση με διμελές προσωπικό για το
κέρασμα του κόσμου εξοπλισμένο πάγκους, καρέκλες και εστία για την
προετοιμασία ζεστού κρασιού
 Παρουσία «Άγιου Βασίλη» καθ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης»
 Μεταφορά και τοποθέτηση εξέδρας
 Ντύσιμο εξέδρας με μουσαμά και τοποθέτηση τάπητα του δήμου στην
 εξέδρα
 Υποστήριξη Ενδιάμεσων εκδηλώσεων Συλλόγων
Παροχή περιπτέρου 5χ2,5m «σπιτάκι του άγιου Βασίλη» εξοπλισμένο με όλες τις
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και στολισμό από 15/12/22 εως 26/12/22 στις ημ/νιες
που θα αποφασιστούν. Παροχή ηχητικού συστήματος – μικροφωνικής στους
συλλόγους και laptop για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων. Παροχή πάγκων κατ
εντολή των συλλόγων. Επίβλεψη με προσωπικό 1 ατόμου καθ όλη τη διάρκεια των
εκδηλώσεων.
Υποστήριξη με διμελές εξειδικευμένο προσωπικό στην εκδήλωση με την ΕΟΣΣ
Σάμου στις18/12/2022 για την απασχόληση των παιδιών
3
 Κύριες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
Διάρκεια εκδηλώσεων από 21/12 έως και 24/12 και από 26/12 έως και 31/12/2020
 Παροχή 2 περιπτέρων στην πλατεία Πυθαγόρα 5Χ2,5m πλήρως εξοπλισμένων
 και στολισμένων με παροχή ήχου
 Λειτουργία περιπτέρων με διμελές προσωπικό καθ όλη τη διάρκεια των
 εκδηλώσεων 10:00-14:00 και 17:30-20:30 και εποπτεία αυτών
 Οργάνωση 4 παράλληλων εκδηλώσεων-δρωμένων στην πλατεία Πυθαγόρα και
 στον εμπορικό δρόμο κατά τη διάρκεια του 10ημερου καθ υπόδειξη και σε
 συμφωνία με το Δήμο με διαγωνισμούς και κληρώσεις
 Σχεδιασμός, εκτύπωση, τοποθέτηση-αποξήλωση 10 banner 100 αφίσες με το
 πρόγραμμα των εκδηλώσεων
 Παρακαλούμε όπως μας εγκρίνεται την εξειδίκευση πιστώσεων 12.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από τον κωδικό ΚΑΕ 15.6471.0002 Έξοδα
Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων ΔΕ Βαθέος, του Π.Υ. οικ. Έτους 2022 του Δήμου.
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) το άρθρο 203 του Ν.4555/18
2) την περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1
του άρθρου 14 του Ν.4625/19
3) Την υπ’ αριθ. 21/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την κατάρτιση του
Π/Υ και την υπ’ αριθ. 9884/8-3-2022 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου για την επικύρωσή του
4) Την υπ’αριθμ.πρωτ. 12053 Παροχή σύμφωνης γνώμης από τον ΕΟΤ.
5) την παραπάνω εισηγήση.
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ειδίκευση πίστωσης ποσού 12.000,00 € από τον ΚΑΕ 15.6471.0002 «ΕΞΟΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ» για την
πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων στην πλατεία
Πυθαγόρα και στον εμπορικό δρόμο.
Η απόφαση πήρε α/α 389α/2022
4
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
 ΤΥ (τα παρόντα μέλη)
 ΤΥ
Σάμος 29-11-2022
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
Διονυσίου Γεώργιος
Αντιδήμαρχος
Εσωτερική διανομή
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ/νση Πολιτισμού Τουρισμού και Άθλησης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
κ. Δήμαρχο
Εκτελεστική Επιτροπή