23 Σεπτεμβρίου 2022

Στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου ανήκει η κυριότητα του δημοσίου ακινήτου και παραχωρεί την χρήση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Κάνουμε ανάρτηση μιας σειράς δημοσίων εγγράφων όπου αποδεικνύεται  η κυριότητα του δημοσίου ακινήτου(Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο ) στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου .
Αφορά την παραχώρηση την χρήση του δημοσίου ακινήτου πρώτα στην πρώην Νομαρχία και μετά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ως διάδοχος φορέας της( πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου)

Στις 26 Ιουνίου 2003 η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου ζήτησε την παραχώρηση του δημοσίου κτήματος 


Στις 23 Οκτωβρίου 2003 η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου ανακαλεί την παραχώρηση του ακινήτου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Στις 23 Οκτωβρίου 2003 το δημόσιο ακίνητο παραχωρεί την χρήση στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου 
Στις 23 Οκτωβρίου 2003 η Κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου  παραχωρεί την χρήση του δημοσίου ακινήτου και σε ότι αφορά την παραχώρηση 8  παρ  ε  επισημαίνει  ότι:

Ο παραχωρησιολήπτης <<Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση >>θα αναλάβει να εξασφαλίσει την συνέχιση της δραστηριότητας των Συλλόγων που στεγάζονται στο δημόσιο ακίνητο με την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών

Το έγγραφο υπογράφεται από τον Διευθύνοντα  Σύμβουλο της Κτηματικής Υπηρεσίας και όχι από τον αρμόδιο Υπουργό 
 


Στις 16 Δεκεμβρίου 2010 η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου παραχωρεί αυτή τη φορά την χρήση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και στο δημόσιο ακίνητο αντικαταστάθηκε ο όρος <<Συνεδριακό Κέντρο>> και έτσι εφεξής ονομάζεται Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο Σάμου

Σε αυτή την παραχώρηση προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διαπιστώνουμε το εξής :

1.Από κανένα σημείο του εγγράφου της παραχώρησης δεν προκύπτει η παραχώρηση χώρων σε συλλόγους και 

2.Το έγγραφο του Παραχωρητηρίου  υπογράφεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό ως ΜΕΤΟΧΟΥ για την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου  Στις 4 Ιουνίου 2019 γίνεται τροποποίηση της πράξης ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΜΟΥ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Βόρειο Αιγαίο 2014-2020>>