31 Μαΐου 2022

Πρόβλημα με την κυκλοφοριακή ρύθμιση μόνιμης αμφιδρόμησης τμήματος της οδού Καλλιστράτους Πόλεως Σάμου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ      
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

  ΠΡΟΣ:  Δήμο Ανατολικής  Σάμου
              Τμήμα Υποστήριξης 
              Πολιτικών Οργάνων  
              Δημοτικό Συμβούλιο                
              Πλατεία Αγ. Σπυρίδωνα
              
  KOIN. : Δήμο Ανατολικής  Σάμου
               Διεύθυνση Τεχνικής Yπηρεσίας
               Πλατεία  Αγ. Σπυρίδωνα
               

  
 ΘΕΜΑ:  Ενημέρωση σχετικά με την υπ’ αριθ. 6/2022 απόφασή σας                 
      
      Με το αρ.πρωτ.:3475/28.3.2022  έγγραφό  σας, περιήλθε στην Υπηρεσία μας φάκελος της υπ’ αριθ. 6/2022  απόφασή σας που αφορά σε κυκλοφοριακή  ρύθμιση μόνιμης αμφιδρόμησης τμήματος της οδού Καλλιστράτους Πόλεως Σάμου. 

      Κατόπιν εξέτασης της μελέτης  που συνοδεύει την ανωτέρω απόφαση από το τεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας  μας και λαμβάνοντας υπόψη τα γεωμετρικά στοιχεία του εν λόγω τμήματος προς μόνιμη αμφιδρόμηση προκύπτει μείζον θέμα για τις θέσεις στάθμευσης των μόνιμων κατοίκων της περιοχής για τις οποίες ο Δήμος  σας  σε αντίστοιχη προηγούμενη απόφασή του (128/2019) είχε δεσμευτεί για την εξεύρεση χώρων στάθμευσης των, θέμα για το οποίο δεν γίνεται αναφορά και κατ’ επέκταση δεν επιλύεται από την εν θέματι νέα απόφασή σας. Ένεκα αυτού η υπηρεσία μας αδυνατεί να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για την διαδικασία έκδοσης  κανονιστικής απόφασης από τον Συντονιστή ΑΔΑι. 
   Επιπροσθέτως, ύστερα από αξιολόγηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της περιοχής που έχουμε στην διάθεση μας, παρακαλούμε όπως εξετάσατε την περίπτωση τοποθέτησης  φωτεινής σηματοδότησης γεγονός το οποίο μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα αμφιδρόμησης αλλά και στάθμευσης των μόνιμων κατοίκων της περιοχής.
     Είμαστε στην διάθεση σας για  περαιτέρω διευκρινίσεις. 
                                                                                      Ε.Γ.Γ. ο Αναπλ.  Προϊστάμενος του
                                                                                    Τμήματος  Τεχνικής Υποστήριξης                                                                         
                                                              
                                                                                   Δημήτρης  Καναβός