27 Μαΐου 2021

Και συνεχίζονται οι ενοικιάσεις ακινήτων στου Ζερβού επιπλέον 14 στρέμματα από την Ειρήνη Κυριαζή

 


Απόφαση απ’ ευθείας σύναψης σύμβασης μίσθωσης γεωτεμαχίων στη θέση «ΖΕΡΒΟΥ» του
Δήμου Ανατολικής Σάμου, Δημοτικής Ενότητας Βαθέως της Νήσου Σάμου, Π.Ε. Σάμου, Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου, για την επέκταση του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης με την εγκατάσταση
Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής για τη προσωρινή υποδοχή και φιλοξενία πολιτών τρίτων χωρών ή
ανιθαγενών αιτούντων άσυλο.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα»(ΦΕΚ 98 Α ́).
β. του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’143), όπως ισχύει.
γ. του άρθρου 96 παρ. 2 του ν. 4368/2016 "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις" (Α' 21).
δ. του Ν. 4375/2016 (Α ́ 51), «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών,
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος
διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ε. του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ 43 Α' ) "Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις".
στ. του Ν.4686/2020 (ΦΕΚ 96/Α/12-5-2020) «Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας,
τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A΄ 169), 4375/2016 (A΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και
άλλες διατάξεις».
ζ. του Ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
η. του Ν.4762/2020 (Α΄251) «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».
2. Το Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
μετονομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας και Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α’ 208). 
2
3. Το Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων Υπουργείων» (ΦΕΚ 119 Α).
4. Το Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123 Α ́).
5. Το Π.Δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων
του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 4 Α ́).
6. Το Π.Δ. 6/2020 « Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (ΦΕΚ 5 Α ́).
7. Το Π.Δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του
Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (ΦΕΚ 10 Α ́).
8. Το Π.Δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου» (ΦΕΚ 34 A ́).
9. Το Π.Δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (ΦΕΚ 255 A ́).
10. Την υπ’ αριθμ. 2969/2-12-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας - Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών, «Σύσταση Κέντρων
Πρώτης Υποδοχής και προσωρινών Δομών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων
πολιτών τρίτων χωρών» (Β’2602).
11. Την υπ’ αριθμ. 3215/14-6-2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Άδεια χωροθέτησης και κατασκευής για τη μετεγκατάσταση
και λειτουργία Νέου Κέντρου Υποδοχής και ταυτοποίησης στη Νήσο Σάμο» (Β’2759).
12. Την με αρ. 1671/20.2.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου «Διορισμός του Εμμανουήλ Λογοθέτη ως μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Υ.Ο.Δ.Δ.
122).
13. Την με αρ. ΤΤ 12208/16-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΧΨΘ46ΜΔΨΟ-3Ψ5) απόφαση του Υπουργού
Μετανάστευσης και Ασύλου «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και
Ασύλου» (Υ.Ο.Δ.Δ 876).
14. Την με αρ. 13.429/27.10.2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου στον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων
Άσυλο στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου» (Β΄4812).
15. Την από 16-4-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου 3702 (ΑΔΑ:9ΚΦΒ46ΜΔΨΟ-37Ξ) απόφαση του
Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Προέγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης στον
Προϋπολογισμό Εξόδων του Ε.Φ. 1055-201 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής,
Υποδοχής και Ασύλου» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που αφορά τη μίσθωση χώρων
στη Σάμο με σκοπό τη δημιουργία δομής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, για τα οικονομικά έτη 2021,
2022, 2023, 2024 και 2025.
16. Την από 14-5-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου 121 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής
Αιτούντων Άσυλο για την ανάγκη επέκτασης του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης που ευρίσκεται
στη θέση «ΖΕΡΒΟΥ» του Δήμου Ανατολικής Σάμου, Π.Ε. Σάμου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την
εγκατάσταση Δομής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016, ως έκτακτο αναγκαίο μέτρο για την
αποσυμφόρηση στα πλαίσια αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
17. Την με αριθ. 4426/15.05.2020 (ΑΔΑ:ΩΙ2Λ46ΜΔΨΟ-ΣΟ2), Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για τη μίσθωση γεωτεμαχίων στη θέση «ΖΕΡΒΟΥ» του Δήμου Ανατολικής Σάμου, Δημοτικής Ενότητας
Βαθέως της Νήσου Σάμου, Π.Ε. Σάμου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, για την επέκταση του Κέντρου
Υποδοχής και Ταυτοποίησης με την εγκατάσταση Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής για τη προσωρινή
υποδοχή και φιλοξενία πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών αιτούντων άσυλο.
18. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4602/20.05.2020 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Κυριαζή Ειρήνης του
Ευρυσθένη, αποκλειστικής κυρίας γεωτεμαχίου, συνολικού εμβαδού 13.406,95 τ.μ. στη θέση
«ΖΕΡΒΟΥ» του Δήμου Ανατολικής Σάμου, Δημοτικής Ενότητας Βαθέως της Νήσου Σάμου, Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου.
19. Το με αριθ. 129/27.05.2020 Πρακτικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης &
Ασύλου για την καταλληλότητα γεωτεμαχίων στη θέση «ΖΕΡΒΟΥ» του Δήμου Ανατολικής Σάμου,
Δημοτικής Ενότητας Βαθέως της Νήσου Σάμου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
3
20. Την αριθμ. 5099/29.05.2020 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου του
Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση άδειας
χωροθέτησης και κατασκευής – άρση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής » (ΦΕΚ 2043 Β').
21. Το με αριθ. 242/18.06.2020 Διευκρινιστικό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Μετανάστευσης & Ασύλου για τις μισθώσεις γεωτεμαχίων σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ.
4426/15.05.2020, 4427/15.05.2020, 4428/15.05.2020 Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στη
θέση «Ζερβού» του Δήμου Ανατολικής Σάμου της Νήσου Σάμου, στη θέση «Ορμός Λακκί» του Δήμου
Λέρου, της Νήσου Λέρου, στη θέση «Μεσοβούνι» του Δήμου Κω της Νήσου Κω».
22. Την με αριθ. πρωτ. 5034/01.07.2020 (ΑΔΑ:6Β9646ΜΔΨΟ-Θ36) Απόφαση του Υπουργού
Μετανάστευσης & Ασύλου «Έγκριση πρακτικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Μετανάστευσης & Ασύλου για την καταλληλότητα γεωτεμαχίων στη θέση «ΖΕΡΒΟΥ» του Δήμου
Ανατολικής Σάμου, Δημοτικής Ενότητας Βαθέως της Νήσου Σάμου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου».
23. Την με αριθ. πρωτ. 11500/17.09.2020 (ΑΔΑ:ΩΕΞΣ46ΜΔΨΟ-Ρ4Θ) Απόφαση του Υπουργού
Μετανάστευσης & Ασύλου «Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας των παραγράφων 4 και
5 της υπ’ αριθ. 4426/15.05.2020 (ΑΔΑ:ΩΙ2Λ46ΜΔΨΟ-ΣΟ2), Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για τη μίσθωση γεωτεμαχίων στη θέση «ΖΕΡΒΟΥ» του Δήμου Ανατολικής Σάμου, Δημοτικής Ενότητας
Βαθέως της Νήσου Σάμου, Π.Ε. Σάμου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, για την επέκταση του Κέντρου
Υποδοχής και Ταυτοποίησης με την εγκατάσταση Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής για τη προσωρινή
υποδοχή και φιλοξενία πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών αιτούντων άσυλο».
24. Την υπ’ αριθ. 13429/27.10.2020 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου στον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής
Αιτούντων Άσυλο στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου» (ΦΕΚ Β΄ 4.812/01-11-2020).
25. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2930/30-11-2020 (ΑΔΑ:6ΤΕΘ46ΜΔΨΟ-ΝΘ9) εγκύκλιο του Γραφείου
Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου με θέμα «Εκκρεμείς και νέες μισθώσεις ακινήτων για την
στέγαση μεταναστών».
26. Την με αριθ. πρωτ. 15044/10.12.2020 (ΑΔΑ:6ΡΑ346ΜΔΨΟ-ΥΒΛ) απόφαση της Υπηρεσιακής
Γραμματέως «Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας των παραγράφων 4 και 5 της υπ’ αριθ.
4426/15.05.2020 (ΑΔΑ:ΩΙ2Λ46ΜΔΨΟ-ΣΟ2), Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη μίσθωση
γεωτεμαχίων στη θέση «ΖΕΡΒΟΥ» του Δήμου Ανατολικής Σάμου, Δημοτικής Ενότητας Βαθέως της
Νήσου Σάμου, Π.Ε. Σάμου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, για την επέκταση του Κέντρου Υποδοχής και
Ταυτοποίησης με την εγκατάσταση Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής για τη προσωρινή υποδοχή και
φιλοξενία πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών αιτούντων άσυλο».
27. Την με αριθ. 15278/16.12.2020 (ΑΔΑ:ΨΟ2Ρ46ΜΔΨΟ-Ζ1Χ) Απόφαση του Υπουργού
Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα «Κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού
έτος 2021 των Ειδικών Φορέων 1055-101 (Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών,
Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού
Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου), 1055-202 (Γενική Γραμματεία
Μεταναστευτικής Πολιτικής), 1055-203 (Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο), 1055-204
(Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων), 1055-205 (Ειδική Γραμματεία Συντονισμού
Εμπλεκόμενων Φορέων) και 1055-501 (Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές
Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματεία ή λειτουργούν στο Υπουργείο) του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου σε αναλυτικούς λογαριασμούς εξόδων».
28. Την με αριθ. πρωτ. 1323/29.01.2021 (ΑΔΑ: Ω0ΓΚ46ΜΔΨΟ-ΛΝΞ) Απόφαση της Υπηρεσιακής
Γραμματέως του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου: «Τροποποίηση της αριθ. πρωτ.
5034/01.07.2020 Απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα «Έγκριση πρακτικού
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου για την καταλληλότητα
γεωτεμαχίων στη θέση «ΖΕΡΒΟΥ» του Δήμου Ανατολικής Σάμου, Δημοτικής Ενότητας Βαθέως της
Νήσου Σάμου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου».
29. Την από 11-02-2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2153 (ΑΔΑ:ΩΙΡΔ46ΜΔΨΟ-ΗΩΞ) απόφαση α/α
132, για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2021 του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Ε.Φ. 1055-203 0000000 Γενική Γραμματεία Υποδοχής
Αιτούντων Άσυλο – Α.Λ.Ε. 2440989001 «Λοιπά Μισθώματα».
30. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 35 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α’) 
4
περί επιτελικού κράτους, η αποστολή της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης είναι η εκτέλεση και
διαφύλαξη των επιταγών του Συντάγματος και των νόμων, η προστασία του δημοσίου συμφέροντος,
η μέριμνα για την παροχή ποιοτικών δημοσίων υπηρεσιών στην κοινωνία και η εν γένει προστασία
της ισότητας, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, οι αρχές της καλής διακυβέρνησης
και της χρηστής διοίκησης, καθώς και οι γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του
Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4270/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την απ’ ευθείας σύναψη σύμβασης μίσθωσης γεωτεμαχίου, συνολικού εμβαδού 13.406,95 τ.μ. που
βρίσκεται στη θέση «ΖΕΡΒΟΥ» του Δήμου Ανατολικής Σάμου, Δημοτικής Ενότητας Βαθέως της Νήσου
Σάμου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπως αυτό αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 3063/31.07.2020 πράξη
αποδοχής κληρονομιάς εξ αδιαθέτου, με την ιδιοκτήτρια και εκμισθώτρια Ειρήνη Κυριαζή του
Ευρυσθένη με ΑΦΜ 045608416, Δ.Ο.Υ. ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ. Το συγκεκριμένο γεωτεμάχιο αποτυπώνεται με
τα περιμετρικά στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-Α9-Α10-Α11-Α12-Α13-Α14-Α15-Α16-Α17-Α18-
Α19-Α20-Α21-Α22-Α23-Α24 στο από 11/06/2020 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου
μηχανικού Νεστορόπουλου Ε. Απόλλων. Η συγκεκριμένη μίσθωση αφορά την εγκατάσταση της δομής
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 και συγκεκριμένα την επέκταση του Κέντρου Υποδοχής και
Ταυτοποίησης με την εγκατάσταση Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής για τη προσωρινή υποδοχή και
φιλοξενία πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών αιτούντων άσυλο.
2. Η διάρκεια της ανωτέρω μίσθωσης θα άρχεται από την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως και
θα λήγει την 31-12-2025. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου διατηρεί το δικαίωμα
μονομερούς παράτασης της μίσθωσης, με την έγγραφη ενημέρωση του εκμισθωτή πριν την λήξη της,
για πέντε (5) επιπλέον έτη, με το ίδιο μίσθωμα και τους ίδιους όρους.
3. Το μηνιαίο μίσθωμα, για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ορίζεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα
ευρώ (180,00€) ανά στρέμμα και συνολικά στο ποσό των 2.413,25 ευρώ για το αγροτεμάχιο.
4. Η κάλυψη της σχετικής δαπάνης θα βαρύνει τις πιστώσεις του Α.Λ.Ε. 2440989001 «Λοιπά
μισθώματα» του Ειδικού Φορέα 1055-203 «Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο» του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικών ετών 2021-2025 του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.
5. Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα βάσει νομίμου παραστατικού, στο όνομα του
εκμισθωτή.
6. Η εκμισθώτρια, παρακαλείται όπως προσέλθει στα γραφεία του τμήματος Έργων, Δράσεων και
Συμφωνιών – Πλαίσιο της Δ/νσης Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας (Λ. Θηβών 196-198, Άγιος
Ιωάννης Ρέντης, Γραφείο 315, 3ος όροφος) για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης.

 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


 Δρ. ΦΩΤΕΙΝΗ Τ. ΚΟΥΛΟΥΡΗ