5 Απριλίου 2021

Απόφαση ΠΣ για παραχώρηση χώρων του Επικουρειου Πολιτιστικού Κέντρου στο Ινστιτούτο Μακροζωίας
Η επίσημη απόφαση του ΠΣ σχετικά με το Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο όπου ξεκάθαρα αναφέρεται ότι δεν πρόκειται για συνολική παραχώρηση του στο Ινστιτούτο Μακροζωίας αλλά για παραχώρηση χώρων. 

Ως ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ θέσαμε το θέμα της μη αξιοποίησης του κτιρίου του τ.ΚΕΓΕ από τον Ινστιτούτο εδώ και 4 χρόνια γεγονός  που δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες κατά πόσο το ΙΝστιτούτο θα δραστηριοποιηθεί τώρα ανεξάρτητα αν θα πάρει τη χρηματοδότηση του από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Επίσης θέσαμε και τα  θέματα ηθικής τάξεως σε ότι αφορά στη συμμετοχή ενός ενεργεία βουλευτή στο όλο εγχείρημα.

Ως παράταξη που θέλουμε να δούμε την οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση τόσο του Βαθιού όσο και της Σάμου ολόκληρης, θα θέλαμε να δούμε από τη πλευρά της Περιφερειακής Αρχής μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη διαχείριση όχι μόνο του Επικούρειου αλλά όλων των δημόσιων χώρων αλλά και των κληροδοτημάτων με ξεκάθαρους αναπτυξιακούς και κοινωνικούς στόχους.  

Στη διάθεση σας για την όποια διευκρίνιση.
Γ.Σπιλάνης


Περιοχή συνημμένων


Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://www.epresence.gov.gr ), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) και β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020),
Μυτιλήνη 18 Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00
[ Πρόσκληση Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου 13226/332/11-03-2021.]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Έγκριση παραχώρησης χώρου του << Επικούρειου Πολιτιστικού Κέντρου Σάμου >> στο << Ερευνητικό Ινστιτούτο για την μακροζωία και την πρόληψη των ασθενειών του γήρατος.
Έγκριση τροποποίησης (α) Κανονισμού Λειτουργίας και Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, (β) Κανονισμού Λειτουργίας Παραρτήματος Κοινωνικού Παντοπωλείου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου και (γ) ορισμός Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Έγκριση προτάσεων Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανάπτυξης Ιαματικού Τουρισμού & Τουρισμού Ευεξίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το σχέδιο Νόμου που αφορά στην ίδρυση ανώνυμης εταιρείας για τις ιαματικές πηγές.
Συζήτηση επί του << Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο >> & Έκδοση ψηφίσματος.
Συζήτηση και διατύπωση προτάσεων επί του σχεδίου Νόμου << Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών >> του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ


Κωνσταντίνος ΑΡΩΝΗΣ Πρόεδρος Π.Σ.
Παντελής ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ Αντιπρόεδρος Π.Σ.
Μαγδαληνή ΤΟΥΦΟΥ Γραμματέας Π.Σ.
Παναγιώτης ΚΟΥΦΕΛΟΣ Μέλος Π.Σ.
Παντελής ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΣ =/=
Βασίλειος ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ =/=
Άγγελος ΒΛΑΤΤΑΣ-ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ =/=
Αναστασία ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ =/=
Παντελής ΒΡΟΥΛΗΣ =/=
Δημήτριος ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑΣ =/=
Νικόλαος ΝΥΚΤΑΣ =/=
Αριστείδης ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΣ =/=
Χριστιάνα ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ =/=
Θεόδωρος ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ =/=
Καλλιόπη ΓΟΜΟΥ-ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ =/=
Ευστράτιος ΚΥΡΑΤΖΗΣ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ =/=
Λεωνίδας ΑΘΗΝΑΔΗΣ =/=
Παντελεήμων ΛΕΓΑΤΟΣ =/=
Παρασκευάς ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ =/=
Γεώργιος ΚΥΡΙΑΖΗΣ =/=
Σουλτάνα ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ =/=
Κωνσταντίνος ΑΔΑΜΙΔΗΣ =/=
Παναγιώτης ΓΕΝΟΥΖΟΣ =/=
Παναγιώτης ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ =/=
Παναγιώτης ΠΡΟΒΕΤΖΑΣ =/=
Νικόλαος ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ =/=
Χριστόφορος ΚΡΙΜΙΖΗΣ =/=
Στυλιανός ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ =/=
Νικόλαος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ =/=
Αγλαΐα ΚΥΡΑΤΣΑ =/=
Γεώργιος ΑΜΠΑΖΗΣ =/=
Σταμάτιος ΦΙΛΙΠΠΗΣ =/=
Στυλιανός ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ =/=
Ιωάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ =/=
Μαρία ΝΙΚΟΛΑΡΑ =/=
Αγλαΐα ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ =/=
Εμμανουήλ ΚΑΡΛΑΣ =/=
Ευστράτιος ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ =/=
Νικόλαος ΜΑΝΑΒΗΣ =/=

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1) Γεώργιος ΝΟΜΙΚΟΣ 2) Παντελέων ΒΕΡΡΗΣ
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρισταμένου του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνου Ι. Μουτζούρη.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο υπάλληλος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Θεόδωρος Σαμίου για την τήρηση των πρακτικών.
Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης o Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου κ. Βασίλειος Πανουράκης αφού πήρε το λόγο, μεταξύ άλλων τα οποία περιλαμβάνονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, έθεσε υπόψη του Σώματος την παρακάτω εισήγηση και ζήτησε την κατά Νόμο έγκριση:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ « ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΑΜΟΥ »  ΣΤΟ «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΗΡΑΤΟΣ».
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.  
2. Το Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου». 
3. Το με αρ. 1966/16-12-2010 παραχωρητήριο της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ), περί παραχώρησης της χρήσης του Β.Κ. 53  δημόσιου ακινήτου, στην τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου, με σκοπό την επισκευή και ανακαίνιση του ακινήτου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ  και χρήση του ως «Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο Σάμου».
4. Την απόφαση ένταξης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΒΑ με κωδικό ΟΠΣ 5003086 δημόσιας δαπάνης  3.149.594,09 €. 
5. Την ολοκλήρωση του έργου που αφορά, κτίριο εμβαδού  1.061,43 τ.μ. όπου έγινε σειρά ενισχύσεων, επισκευών και επεμβάσεων στην εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με σκοπό την αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων του κτιρίου στην αρχική τους μορφή και την επισκευή και αναδιαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων, με σκοπό την εξυπηρέτηση νέων χρήσεων, βάσει σύγχρονων προδιαγραφών, οι οποίες εξασφαλίζουν τη λειτουργική επανένταξη του παλαιού αυτού και σημαντικού κτιρίου στη ζωή της πόλης της Σάμου.
6. Το γεγονός της μη απαξίωσης του φυσικού αντικειμένου όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, σε σχέση με την αδυναμία κάλυψης  λειτουργικών χρηματοοικονομικών αναγκών  συντήρησης και χρήσης του κτιρίου από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου σε συνδυασμό με την έλλειψη στελέχωσης της από προσωπικό.
7. Την αίτηση του «Ερευνητικού Ινστιτούτου για τη Μακροζωία και την Πρόληψη των ασθενειών του Γήρατος» για παραχώρηση χώρου στο προαναφερόμενο κτήριο, με σκοπό την  δραστηριοποίηση του στην επέκταση των δράσεων του, που ενσαρκώνουν το ιδανικό της μακροζωίας, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Σάμου και Ικαρίας, με περαιτέρω προοπτική στην μελέτη των παραγόντων που προάγουν την μακροζωία. Παράλληλα προτείνονται επικουρικές δράσεις όπως η διοργάνωση εκδηλώσεων για το κοινό και την επιστημονική ιατρική κοινότητα, η ίδρυση ενός μουσείου μακροζωίας εντός του χώρου για την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου. Η συμβολή του Ινστιτούτου στην επικοινωνιακή προβολή, θα αποτελεί ιδανικό προορισμό για σχολικές εκδρομές, για ομαδικές εκδρομές, όσο και για ατομικές επισκέψεις. Ο επιμορφωτικός χαρακτήρας της δράσης θα ενισχύσει τον τουρισμό του νησιού και θα συμβάλει στην μελλοντική αυτοχρηματοδότηση του χώρου.
8. Το με αρ. πρωτ. οίκ. 12059/629/05-03-2021 έγγραφο της ΠΕ Σάμου, που επισυνάπτεται και αναφέρεται σε απόψεις των Περιφερειακών Συμβούλων της Σάμου, επί  του θέματος, όπως εκφραστήκαν σε σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Σάμου . 
Κατόπιν των ανωτέρω, Εισηγούμαι
1. Την έγκριση παραχώρησης χώρου του « Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο Σάμου » στο « Ερευνητικό Ινστιτούτο για τη Μακροζωία και την Πρόληψη των ασθενειών του Γήρατος » με  σκοπό την επέκταση δράσεων που ενσαρκώνουν το ιδανικό της μακροζωίας στη Σάμο και Ικαρία.
2. Την εξουσιοδότηση της Περιφερικής Αρχής για διαβούλευση με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ώστε να διασφαλιστεί χρηματοδότηση επί εικοσαετία, της υλοποίησης δράσεων σχετικές με την μελέτη και έρευνα της μακροζωίας στα νησιά Σάμο και Ικαρία, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Εκ μέρους της Περιφερειακής Παράταξης << Λαϊκή Συσπείρωση Βορείου Αιγαίου >> ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σταμάτιος Φιλιππής  αφού πήρε το λόγο, μεταξύ άλλων τα οποία περιλαμβάνονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, είπε ότι η Λαϊκή Συσπείρωση Βορείου Αιγαίου στηρίζει την πρόταση των φορέων του πολιτισμού για αναβολή του θέματος και κατέθεσε την πρόταση της, για να παραμείνει και να λειτουργήσει για το σκοπό που χρηματοδοτήθηκε και ανακαινίστηκε, δηλαδή την στέγαση των φορέων του πολιτισμού και της ερασιτεχνικής δημιουργίας. Σε ότι αφορά στην χρηματοδότηση και στην λειτουργία του, θέση μας παραμένει να απαιτήσει η Περιφέρεια να χρηματοδοτηθεί η ίδια από τα αρμόδια Υπουργεία (Πολιτισμού και Ανάπτυξης) αφού όπως υποστηρίζει δεν μπορεί να «αντέξει» το λειτουργικό κόστος του κτιρίου το οποίο ούτως ή άλλως θα χρηματοδοτείται όπως «εγγυήθηκε» ο τοπικός βουλευτής για μια 20ετία από τα υπουργεία, λόγω  της σύμπραξης που θα γίνει δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η άλλως, να συζητήσει τη συνλειτουργία του μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Αν. Σάμου. Τονίζουμε για μία ακόμη φορά πως δεν είμαστε αντίθετοι με την επιστημονική έρευνα, αρκεί αυτή να γίνεται από το δημόσιο και να χρηματοδοτείται από το Κράτος, να είναι δωρεάν και σε όφελος όλου του λαού. Τέλος καλούμε όλους τους φορείς του πολιτισμού και άλλους φορείς του νησιού, αλλά και όλο το λαό να αντιδράσουν άμεσα τις επόμενες ημέρες, ώστε να ακυρωθεί η απόφαση και να παραχωρηθεί ο χώρος του Επικούρειου στους φορείς πολιτισμού και της ερασιτεχνικής δημιουργίας και στο λαό του νησιού μας. Δηλώνουμε θα είμαστε στο πλευρό των φορέων, θα τους στηρίζουμε με όλες της τις δυνάμεις και για αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε την εισήγηση.
Ο επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης << Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά >> Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Μανάβης αφού πήρε το λόγο, μεταξύ άλλων τα οποία περιλαμβάνονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, είπε ότι σύμφωνα με την εισήγηση το Επικούρειο που έχει παραχωρηθεί από το δημόσιο στην Περιφέρεια για την δημιουργία πολιτιστικού κέντρου θα παραχωρηθεί στο Ινστιτούτο έρευνας στο οποίο πρόεδρος είναι ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. Στεφανάδης. Στα εισηγητικά κείμενα δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για το συγκεκριμένο ίδρυμα και όπως φάνηκε από την συζήτηση θα αλλάξει και η χρήση του κτηρίου παρά το ότι είναι δεσμευτική. Η θέση της παράταξης μας είναι πως το Επικούρειο πρέπει να στεγάσει τα πολιτιστικά σωματείου που εδρεύουν στο Βαθύ. Η Περιφέρεια στο πλαίσιο των δαπανών που κάνει κάθε χρόνο για τον τομέα του πολιτισμού να αναλάβει την κάλυψη του λειτουργικού κόστους του κτηρίου. Είμαστε αντίθετοι με την παραχώρηση στο Ινστιτούτο έρευνας για την μακροζωία και καταψηφίζουμε την εισήγηση.
Στο σημείο αυτό ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Κάρλας   αφού πήρε το λόγο, μεταξύ άλλων τα οποία περιλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά είπε ότι  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι το Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο σαν όραμα και σαν πράξη οικοδομήθηκε για να στεγάσει τις ομάδες Τέχνης και Πολιτισμού της Σάμου και τις κάθε είδους πολιτιστικές δραστηριότητες στο νησί: τοπικές, εθνικές και παγκόσμιες. Επομένως κάθε συζήτηση σχετική με το Επικούρειο έχει αναφορά καθοριστική στους συντελεστές για τους οποίους προγραμματίστηκε και κατασκευάστηκε. Το Ερευνητικό Ινστιτούτο για τη Μακροζωΐα και την πρόληψη των ασθενειών  του γήρατος ζητά χώρο στο Επικούρειο για να στεγάσει τις δραστηριότητές του στη Σάμο. Αυτό το γεγονός είναι πρόκληση κατά την άποψή μου, θετική κατ’ αρχήν. Όμως το αν θα γίνει συστέγαση ή όχι, είναι υπόθεση και των φορέων του Σαμιακού Πολιτισμού, της Ιατρικής Κοινότητας, της Αυτοδιοίκησης Ά Βαθμού και της Σαμιακής κοινωνίας εν γένει.  Κατ’ αρχάς λοιπόν πρέπει πριν αποφασιστεί οτιδήποτε να γίνει πλατιά συζήτηση, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας, του Ερευνητικού Ινστιτούτου για τη Μακροζωΐα με τους φορείς του Πολιτισμού, την Ιατρική Κοινότητα και τους Δήμους του νησιού. Πρέπει να βρεθεί ένα modus vivendi  και το modus operandi ανάμεσα σε όλους με κυρίαρχη τη θέση των βασικών συντελεστών για τους οποίους έγινε το Επικούρειο. Πάντα υπήρχε και υπάρχει το θέμα της λειτουργίας του Επικούρειου Κέντρου σε συνάρτηση με τα οικονομικά δεδομένα και την εκάστοτε συγκυρία. Η παράταξή μας ασχολήθηκε σοβαρά με το θέμα και διερεύνησε τις δυνατότητες συζητώντας με ανθρώπους με γνώση και εμπειρία σ’ αυτά. Η πλειοψηφία αναφέρεται στην ανάγκη δημιουργίας και στη Σάμο φορέα διαχείρισης που θα αγκαλιάζει όλα τα σχετικά κτίρια και ιδρύματα του Νομού και θα διαχειρίζεται παραγωγικά τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που δίνονται μέσα από τις χορηγίες των τοπικών φορέων (Δήμοι, επιμελητήρια, σύλλογοι), του Υπουργείου Πολιτισμού και των άλλων συναρμόδιων υπουργείων και φορέων του Κράτους καθώς και των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιωτών χωρίς βέβαια όρους και δεσμευτικές προϋποθέσεις. Τέτοιοι φορείς υπάρχουν και λειτουργούν σε πολλά μέρη της Ελλάδας (Κρήτη, Λέσβος, Ρόδος, Μακεδονία κλπ.) και αποτελούν μέτρο και πυξίδα πορείας. Η πρόταση του Ερευνητικού Ινστιτούτου  να αναλάβει τα λειτουργικά έξοδα του Επικούρειου Κέντρου είναι θετική, παρά το γεγονός ότι μας θλίβει και μας συνθλίβει σαν Αυτοδιοίκηση που ζητάμε και δεν λαμβάνουμε την ώρα που οι ιδιώτες και για παρεμφερές αντικείμενο ζητούν και λαμβάνουν. Αυτό είναι πολιτικό πρόβλημα σοβαρό και καταγγελτέο. Σε γενικές γραμμές υπερισχύει, τις κρίσιμες αυτές ώρες που περνά το νησί μας, να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία που δίνεται στην παρούσα πολιτική συγκυρία για το καλό του τόπου. Στη συζήτηση που θα ξεκινήσει και που πρέπει καθοριστικά να έχει γρήγορη αρχή, λογική διάρκεια με κανόνες και γρήγορο και ελπίζω αίσιο τέλος, να διερευνήσουμε, να ιχνηλατήσουμε και να βρούμε λύση και πρόταση που θα προάγει τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε το Επικούρειο με τον προσφορότερο, παραγωγικότερο και ενωτικό τρόπο. Προτείνω την αναβολή του θέματος και τη διενέργεια διαβούλευσης υπό την αιγίδα της Περιφέρειας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και την, εντός 20ημέρου το αργότερο, συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του Περιφερειακού μας Συμβουλίου. Είναι, πιστεύω, χρήσιμο τελειώνοντας και όχι μόνο χάριν της ιστορίας να τονίσω ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο Σάμου το 2003 επέτυχε την παραχώρηση του κτιρίου από την Κτηματική ΑΕ επ’ αόριστον και το 2010 την επικαιροποίηση της παραχώρησης αυτής ενώ επικρέμονταν η απειλή να παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, με στόχο μας την στέγαση δράσεων πολιτισμού. Ονοματοδοτήσαμε το έργο ως Επικούρειο, ολοκληρώσαμε τη μελέτη και στη συνέχεια επιτεύχθηκαν η ένταξη του και η κατασκευή του και τώρα βρισκόμαστε εν τω τελειούσθαι. Οι σύλλογοι που στεγάζονταν στο παλιό καπνοκοπτήριο επί των ημερών μας (2003-2010) ήταν οι εξής:
1. Θεατρική Ομάδα Σάμου
2. Κινηματογραφική Λέσχη
3. Περιοδικό Απόπλους
4. Φιλοτεχνικός Όμιλος Σάμου (Φ.Ο.Σ)
5. Λύκειο Ελληνίδων 
6. Σύλλογος Αλληλεγγύη για τους Πρόσφυγες
Όλοι αυτοί συνέδραμαν στην συντήρηση του κτιρίου που ήταν υπό κατάρρευση και στήριξαν με κάθε τρόπο τις προσπάθειες μας να το διεκδικήσουμε και να το πάρουμε από την κτηματική ΑΕ, να αναθέσουμε μελέτη και να την εντάξουμε εν τέλει σε χρηματοδοτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα υλοποίησης. Όλοι αυτοί έχουν δικαιώματα και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να έρθουν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Ψηφίζω ναι με τις πολλές επιφυλάξεις που προανέφερα και με την ρήτρα της στέγασης όλων των πολιτιστικών συλλόγων στο Επικούρειο και της έναρξης, έστω και την υστάτην, διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας.
Η επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης << Εμείς για το Αιγαίου >> Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Χριστιάνα Καλογήρου  αφού πήρε το λόγο, μεταξύ άλλων τα οποία περιλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, δήλωσε ότι η παράταξη της θα υπερψηφίσει την εισήγηση υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων της παραχώρησης, καθώς και της χρηματοδότησης του έργου μέσω ΕΣΠΑ.
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, αφού έλαβε υπόψη του, όλα τα παραπάνω, τη σχετική εισήγηση, τις σχετικές διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις του Ν.3852/2010:
Με ψήφους:
         30 ΥΠΕΡ 
         09 ΚΑΤΑ ( Π.Σ. κ.κ. Α.Κυρίτση,Γ.Αμπαζής,Σ.Φιλιππής, Σ.Σταμούλος,Ι.Σπιλάνης,Μ.Νικολάρα,Α.Αργυρούδη,
                                                      Ν.Μανάβης,Ε.Γεωργούλας.)
Αποφασίζει 
Εγκρίνει την παραχώρηση χώρου του « Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο Σάμου » στο « Ερευνητικό Ινστιτούτο για τη Μακροζωία και την Πρόληψη των ασθενειών του Γήρατος » με σκοπό την επέκταση δράσεων που ενσαρκώνουν το ιδανικό της μακροζωίας στη Σάμο και Ικαρία, κατά την εισήγηση και υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων της παραχώρησης, καθώς και της χρηματοδότησης του έργου μέσω ΕΣΠΑ.
Εξουσιοδοτεί την Περιφερική Αρχή Βορείου Αιγαίου για διαβούλευση με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ώστε να διασφαλιστεί χρηματοδότηση επί εικοσαετία, της υλοποίησης δράσεων σχετικές με την μελέτη και έρευνα της μακροζωίας στα νησιά Σάμο και Ικαρία, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΩΝΗΣ                    ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥΦΟΥ                      ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
Ακριβές Αντίγραφο
Εντολή Προέδρου
Θεόδωρος Σαμίου