14 Δεκεμβρίου 2020

Ακόμα μαζεύουν χωράφια στη Ζερβού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης & Προμηθειών
Τμήμα Προμηθειών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Αθήνα, 10.12.2020
Αρ. Πρωτ. Οικ.: 15044
ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας των παραγράφων 4 και 5 της υπ’
αριθ. 4426/15.05.2020 (ΑΔΑ:ΩΙ2Λ46ΜΔΨΟ-ΣΟ2), Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για τη μίσθωση γεωτεμαχίων στη θέση «ΖΕΡΒΟΥ» του Δήμου Ανατολικής Σάμου, Δημοτικής
Ενότητας Βαθέως της Νήσου Σάμου, Π.Ε. Σάμου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, για την
επέκταση του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης με την εγκατάσταση Κλειστής
Ελεγχόμενης Δομής για τη προσωρινή υποδοχή και φιλοξενία πολιτών τρίτων χωρών ή
ανιθαγενών αιτούντων άσυλο».
ΑΠΟΦΑΣΗ


Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα»(ΦΕΚ 98 Α ́).
β. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112).
γ. του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’143), όπως ισχύει.
δ. του ν.4375/2016 (Α ́ 51), «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας
Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές
διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
(αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς
προστασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
2
ε. του Ν.4686/2020 (ΦΕΚ 96/Α/12-5-2020) «Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας,
τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A΄ 169), 4375/2016 (A΄ 51), 4251/2014 (Α΄
80) και άλλες διατάξεις».
2. Του άρθρου 17 του Ν.4650/20 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 207).
3. Του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού,
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων (ΦΕΚ Α’ 208).
4. Το Π.Δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 149 Α’).
5. Το Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων Υπουργείων»
(ΦΕΚ 119 Α).
6. Το Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123 Α ́).
7. Το Π.Δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, καθορισμός των
αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 4 Α ́).
8. Το Π.Δ. 6/2020 « Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (ΦΕΚ 5 Α ́).
9. Το Π.Δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (ΦΕΚ 10 Α ́).
10. Το Π.Δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (ΦΕΚ 34 A ́).
11. Την υπ’ αριθμ. 2969/2-12-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας - Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών,
«Σύσταση Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και προσωρινών Δομών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο
και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών» (Β’2602).
12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 12208/16-10-2020 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου»
(ΦΕΚ 876/τ.Υ.Ο.Σ.Σ./21-10-2020) με ΑΔΑ: ΩΧΨΘ46ΜΔΨΟ-3Ψ5.
13. Την με αριθ. 4426/15.05.2020 (ΑΔΑ:ΩΙ2Λ46ΜΔΨΟ-ΣΟ2), Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τη μίσθωση γεωτεμαχίων στη θέση «ΖΕΡΒΟΥ» του Δήμου Ανατολικής
Σάμου, Δημοτικής Ενότητας Βαθέως της Νήσου Σάμου, Π.Ε. Σάμου, Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου, για την επέκταση του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης με την εγκατάσταση
Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής για τη προσωρινή υποδοχή και φιλοξενία πολιτών τρίτων
χωρών ή ανιθαγενών αιτούντων άσυλο.
14. Την υπ΄ αριθμ. 11500/17.09.2020 (ΑΔΑ:ΩΕΞΣ46ΜΔΨΟ-Π4Θ) απόφαση του Υπουργού
Μετανάστευσης και Ασύλου «Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας των
παραγράφων 4 και 5 της υπ’ αριθ. 4426/15.05.2020 (ΑΔΑ:ΩΙ2Λ46ΜΔΨΟ-ΣΟ2), Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη μίσθωση γεωτεμαχίων στη θέση «ΖΕΡΒΟΥ» του Δήμου
Ανατολικής Σάμου, Δημοτικής Ενότητας Βαθέως της Νήσου Σάμου, Π.Ε. Σάμου, Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου, για την επέκταση του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης με την
εγκατάσταση Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής για τη προσωρινή υποδοχή και φιλοξενία πολιτών
τρίτων χωρών ή ανιθαγενών αιτούντων άσυλο».
3
15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2930/30-11-2020 (ΑΔΑ:6ΤΕΘ46ΜΔΨΟ-ΝΘ9) εγκύκλιο του Γραφείου
Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου με θέμα «Εκκρεμείς και νέες μισθώσεις ακινήτων για
την στέγαση μεταναστών».
16. Την υπ΄αριθμ. 15043/10.12.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και
Προμηθειών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την χορήγηση παράτασης της
συνολικής προθεσμίας των παραγράφων 4 & 5 της με αριθ. 4426/15.05.2020
(ΑΔΑ:ΩΙ2Λ46ΜΔΨΟ-ΣΟ2), Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη μίσθωση
γεωτεμαχίων στη θέση «ΖΕΡΒΟΥ» του Δήμου Ανατολικής Σάμου, Δημοτικής Ενότητας Βαθέως
της Νήσου Σάμου, Π.Ε. Σάμου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η
σχετική διαδικασία.
17. Τις συνθήκες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
λόγω της λήψης μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από την πανδημία COVID-19.
18. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 35 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ
133 Α’) περί επιτελικού κράτους, η αποστολή της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης είναι η
εκτέλεση και διαφύλαξη των επιταγών του Συντάγματος και των νόμων, η προστασία του
δημοσίου συμφέροντος, η μέριμνα για την παροχή ποιοτικών δημοσίων υπηρεσιών στην
κοινωνία και η εν γένει προστασία της ισότητας, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής
αλληλεγγύης, οι αρχές της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης, καθώς και οι
γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 33 του ν. 4270/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Παρατείνουμε τη συνολική προθεσμία για την υποβολή των νομιμοποιητικών εγγράφων και
για την κατάρτιση της σύμβασης μίσθωσης αντίστοιχα που ορίζεται με τις παραγράφους 4
και 5 της υπ’ αριθ. 4426/15.05.2020 (ΑΔΑ:ΩΙ2Λ46ΜΔΨΟ-ΣΟ2), Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τη μίσθωση γεωτεμαχίων στη θέση «ΖΕΡΒΟΥ» του Δήμου Ανατολικής
Σάμου, Δημοτικής Ενότητας Βαθέως της Νήσου Σάμου, Π.Ε. Σάμου, Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου, έως την 30
η
Ιουνίου 2021.
 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


 Δρ. ΦΩΤΕΙΝΗ Τ. ΚΟΥΛΟΥΡΗ