15 Μαΐου 2024

Ζήτημα «τουρκικῆς μειονότητος» στά Δωδεκάνησα ἔθεσε γιά πρώτη φορά ὁ Ἐρντογάν Γιά τουρκική μειονότητα «τῆς Ἑλλάδος» ὁμίλησε ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος, γιά μουσουλμανική μειονότητα «τῆς Θράκης» ὁ Πρωθυπουργός – Ἔθαψαν τόν βυζαντινό πολιτισμό γιά χάρη τοῦ …Ἰσλάμ – Συμβιβασμός Μητσοτάκη μέ τήν ἀπόφαση γιά μετατροπή τῆς Μονῆς τῆς Χώρας σέ τζαμί μέ ἀντάλλαγμα …ἐπισκέψεις σέ συγκεκριμένες ὧρες!

Η ΛΕΞΙΣ «Αἰγαῖο» δέν ἠκούσθη κἄν κατά τίς δηλώσεις στίς ὁποῖες προέβησαν ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης καί ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν, μετά τήν χθεσινή συνάντησή τους στήν τουρκική πρωτεύουσα. 

Ὡς ἐκ τούτου, οὐδόλως στοιχειοθετεῖται ὁ ἰσχυρισμός τῶν ὑποστηρικτῶν τῆς Κυβερνήσεως, ὅτι ἡ ἔκβασις τῆς συναντήσεως ἀποτιμᾶται ὡς θετική. Οἱ κυβερνητικοί ἀξιωματοῦχοι, ἀπ’ ἐναντίας, θά πρέπει νά ἀνησυχοῦν, διότι δέν ἀποκλείεται ἐντός τῶν ἀμέσως προσεχῶν ἡμερῶν νά γίνουν «ἀποκαλύψεις» ἀπό Τούρκους ἐπισήμους. Δέν θά εἶναι ἡ πρώτη φορά ἄλλως τε πού τό περιβάλλον τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν φέρνει σέ δύσκολη τήν ἑλληνική Κυβέρνηση προβάλλοντας συζητήσεις οἱ ὁποῖες ἀρχικῶς δέν εἶχαν δημοσιοποιηθεῖ. Θά ἔπρεπε νά ἀπασχολεῖ πιεστικῶς τήν ἑλληνική Κυβέρνηση τό ἐρώτημα πῶς θά διαχειρισθεῖ ἡ Ἄγκυρα τά «ἀλληλένδετα θέματα» κυριαρχίας καί συνεκμεταλλεύσεως πού εἶναι βέβαιον ὅτι συνεζητήθησαν.

Τό σημαντικό ὅμως εἶναι ὅτι γιά –πρώτη φορά– ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος ἀνεφέρθη σέ «τουρκική μειονότητα στήν Ἑλλάδα.» Ἄνοιξε δηλαδή ἕνα καινούργιο κεφάλαιο διεκδικήσεων, ἀφοῦ εἶναι προφανές ὅτι ἀναφέρεται καί σέ μουσουλμάνους τῆς Ρόδου καί τῆς Κῶ, ἴσως δέ καί τῆς Θεσσαλονίκης. Ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός ὅμως ἀντιπαρῆλθε μᾶλλον χλιαρά τήν δήλωση αὐτή, κάνοντας ἀναφορά στήν συνθήκη τῆς Λωζάννης καί ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ Ἑλλάς ἐμμένει στίς προβλέψεις της. «Ὁ χαρακτηρισμός τῆς μειονότητας ὡς θρησκευτικῆς προβλέπεται ἀπό τή Συνθήκη τῆς Λωζάννης» ἀνέφερε ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός ἐπικεντρώνοντας τήν ἀπάντησή του στήν μουσουλμανική μειονότητα τῆς Θράκης καί χωρίς νά σχολιάσει κἄν τήν «διεύρυνση» τῶν διεκδικήσεων Ἐρντογάν σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα. Ἀντιπαρῆλθε τά λεχθέντα ἀπό τόν Τοῦρκο Πρόεδρο, σιωπηρῶς καί αἰδημόνως.

Ἐνῷ ὅμως οἱ ἀναφορές στήν Θράκη ἦσαν τόσο περιορισμένες, περισσότερο χρόνο ἀφιέρωσαν Μητσοτάκης καί Ἐρντογάν σέ ἕναν διάλογο γιά τά συμβαίνοντα στήν Μέση Ἀνατολή. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐχαρακτήρισε τήν Χαμάς τρομοκρατική ὀργάνωση προκαλῶντας τήν ἄμεση ἀντίδραση τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος ἀπέρριψε τόν χαρακτηρισμό, ἀναφέροντας ταυτοχρόνως τήν θετική στάση τῆς Ἑλλάδος γιά τούς Παλαιστινίους στόν ΟΗΕ. Ἐξέθεσε δηλαδή τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό ἀπέναντι στό Ἰσραήλ.

Πιστεύει κανείς ὅτι δέν θά τά πράξει ἐπικαλούμενος τά ζητήματα τοῦ Αἰγαίου, ἄν ἔχει τήν εὐκαιρία;

Ὅμως καί αὐτά τά ὁποῖα ἐδήλωσαν οἱ δύο ἡγέτες γιά τήν Μονή τῆς Χώρας δέν μποροῦν νά θεωρηθοῦν ἐνθαρρυντικά. Ναί μέν ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός ἐξέφρασε τήν δυσαρέσκειά του γιά τήν μετατροπή τῆς Μονῆς τῆς Χώρας σέ τζαμί, ἀλλά ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν ἀντιπαρῆλθε τό σχόλιό του διαβεβαιώνοντας ἁπλῶς ὅτι ὅλοι θά μποροῦν νά ἐπισκέπτονται τήν ἱστορική βυζαντινή ἐκκλησία.

Συμβιβαζόμενος μέ τήν ἀπόφαση Ἐρντογάν εἶπε: «Μέ εἰλικρίνεια συζητήσαμε τή δυσαρέσκειά μας γιά τό γεγονός ὅτι ἡ Μονή τῆς Χώρας θά λειτουργήσει πιά ὡς τέμενος. Ὁ κ. Ἐρντογάν ἄκουσε ὅσα εἶπα καί πιστεύω ὅτι, κατ’ ἐλάχιστον, εἶναι σημαντικό νά μποροῦμε νά διαφυλάξουμε τήν πολιτιστική ἀξία τοῦ μνημείου, γιά νά μπορεῖ νά εἶναι ἐπισκέψιμο ἀπό ὅλους». Θά εἶναι λοιπόν ἁπλῶς ἐπισκέψιμη ἡ ἐκκλησία τῆς Μονῆς σέ συγκεκριμένες μόνον ὧρες καί χωρίς νά εἶναι βέβαιον ὅτι θά δοῦν τά ἐξόχου κάλλους ψηφιδωτά της, τά ὁποῖα θά καλυφθοῦν μέ λευκό ὕφασμα προκειμένου ὁ χῶρος νά καταστεῖ κατάλληλος γιά ἰσλαμική λατρεία. Οὐδεμία ἀναφορά σέ βυζαντινό πολιτισμό ὁ ὁποῖος «θάβεται» κάτω ἀπό τά σεντόνια τοῦ Ἰσλάμ, ὑπό τήν ἐκκωφαντική σιωπή τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. Ἄς μᾶς συγχωρήσουν, ἀλλά ἀκούγοντας τίς δηλώσεις ἡ ἐντύπωσις πού μᾶς ἐδημιουργήθη εἶναι ὅτι ἡ συζήτησις ἐπί τοῦ θέματος ἦταν ἁπλῶς προσχηματική.

Καί ὅμως, στό τέλος, ἡ ἑλληνική ἀντιπροσωπεία ἐπεσήμανε τήν… ἐπιτυχία τοῦ ταξιδιοῦ στήν Ἄγκυρα στό δεῖπνο πού παρέθεσε ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος, ὅπου ἐσερβιρήσθησαν ἀγκινάρες καί κεμπάπ τά ὁποῖα κατηναλώθησαν ὑπό τούς ἤχους ἀνατολίτικης μουσικῆς μέ οὔτι.

ΠΗΓΗ ΕΣΤΙΑ