3 Νοεμβρίου 2023

Ξετυλίγοντας το κουβάρι της παραχώρησης από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου της δωρεάν παραχώρησης ακινήτου ιδιοκτησίας της στην πόλη της Σάμου

Ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ.Βασίλης Πανουράκης σε δηλώσεις του στον Ραδιοφωνικό Σταθμό 2000fm τονίζει ότι δεν τον είχε ενημερώσει κανείς κατά την διάρκεια της θητείας του για όλες αυτές τις αλλαγές 


Αρκετό καιρό πριν τη δωρεάν  σύμβασης  παραχώρησης ακινήτου από την περιφέρεια βορείου Αιγαίου δηλαδή την 22α Μαρτίου 2023 ένα (αόρατο χέρι)κινεί τα νήματα για την αλλαγή χρήσης του διωρόφου κτιρίου από γραφεία σε χώρο ωδείου

 .Η αίτηση για την αλλαγή χρήσης κατατέθηκε από την Αρχιτέκτονα κ.Στέλλα Γρύλλου  και υπάλληλο των Τεχνικών Υπηρεσιών της Αντιπεριφέρειας την 10-10-2022

Αναρωτιόμαστε ποιος έδωσε το πράσινο φως  ώστε να κατατεθεί η αίτηση για αλλαγή χρήσης του κτιρίου;

Να σημειωθεί ότι η πολιτεία (ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ) δαπάνησε περίπου 1 εκκ ευρώ για την ανακαίνιση του κτιρίου 

                                                                 
                                                         
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για τη χορήγηση της Έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας είναι τα ακόλουθα:

α) αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα,

β) εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων, όπως δασαρχείου, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, κατά περίπτωση,

γ) τεχνική έκθεση μηχανικού και προϋπολογισμός έργου,

δ) βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ή απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή, ελλείψει αυτού, το προσαρτώμενο σε δικαιοπραξία τοπογραφικό, διάγραμμα της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης,

ε) φωτογραφίες του ακινήτου,

στ) αντίγραφο της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης του κτιρίου, εφόσον υφίσταται κτίριο ή κτίσματα.

Σε περίπτωση κτισμάτων ή διηρημένων ιδιοκτησιών, που έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών, κατατίθεται βεβαίωση εξαίρεσης ή περαίωσης από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την πράξη ή την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. ή βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής από το ηλεκτρονικό σύστημα του Τ.Ε.Ε. ή βεβαίωση εξόφλησης του τριάντα τοις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου από το ηλεκτρονικό σύστημα του Τ.Ε.Ε., ανάλογα με τις διατάξεις του νόμου στον οποίο έχουν υπαχθεί,

ζ) δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγη.