11 Οκτωβρίου 2023

Παράνομη παρουσία τουρκικών αλιευτικών στα ελληνικά χωρικά ύδατα, 500 μέτρα από τις ελληνικές ακτές, στη νήσο Σάμο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Κοιν.: 1. Υπουργείο Εξωτερικών (Γρ. κ. Υπουργού)
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γρ. κ. Υπουργού)
Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο
Βουλευτή κ. Π. ΠαπαδάκηΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ' αριθ. πρωτ. 681/12-09-2023 Ερώτησης των Βουλευτών κ. Κ. Βελόπουλου και κ. Π. Παπαδάκη».

Επί των διαλαμβανομένων στην εν θέματι Ερώτηση γνωρίζεται ότι σχετικά με την αλιεία από πλοία ξένης εθνικότητας, σύμφωνα με το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, στην αιγιαλίτιδα ζώνη του Ελληνικού κράτους απαγορεύεται η αλιεία με πλοία ανήκοντα, τόσο από πλευράς εθνικότητας όσο και πλοιοκτησίας, κατά πλειοψηφία σε υπηκόους τρίτων χωρών. Σύμφωνα δε με το άρθρο 398 του ν. 4619/2019 «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα» (Α΄95), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 97 του ν. 4855/2021 (Α΄215)

«Όποιος ασκεί αλιευτική δραστηριότητα με σκάφος ή άλλο πλωτό μέσο που φέρει σημαία τρίτης χώρας, χωρίς την προβλεπόμενη κατά τις οικείες διατάξεις άδεια της αρμόδιας Αρχής, εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης και των εσωτερικών υδάτων της Ελληνικής επικράτειας, τιμωρείται με φυλάκιση».
Παράλληλα, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1010/2009 της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2009 καθορίζουν το ενωσιακό σύστημα πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. α του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, ορίζεται ότι
«Η παράνομη αλιεία αναφέρεται σε αλιευτικές δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται από ημεδαπά ή αλλοδαπά αλιευτικά σκάφη σε θαλάσσια ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους, χωρίς την άδεια του εν λόγω κράτους, ή κατά παράβαση της νομοθεσίας και των κανονισμών του», ενώ το άρθρο 3 παρ. 1 περιπτ. (α) του ίδιου Κανονισμού προβλέπει ότι: «Υπάρχει υποψία ότι αλιευτικό σκάφος επιδίδεται σε ΠΛΑ αλιεία εάν έχει αποδειχτεί ότι, κατά παράβαση των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης που ισχύουν στην οικεία περιοχή, αλίευσε χωρίς ισχύουσα άδεια ή έγκριση εκδοθείσα από το κράτος σημαίας ή από το οικείο παράκτιο κράτος». Στο Παράρτημα ΧΑ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1010/2009 καθορίζεται το έντυπο (έκθεση επιτήρησης), το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται από τα κράτη μέλη σε περίπτωση διόπτευσης αλιευτικών σκαφών που επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία εντός ελληνικών χωρικών υδάτων (Ε.Χ.Υ.).
Τονίζεται ότι από την αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχουν δοθεί οδηγίες στις Λιμενικές Αρχές της χώρας ώστε σε περίπτωση διαπίστωσης αλιείας εντός ελληνικών χωρικών υδάτων από αλιευτικά σκάφη ξένης εθνικότητας να προβαίνουν, μεταξύ άλλων, στη σύνταξη του σχετικού εντύπου, να συγκεντρώνουν το τυχόν συνοδευτικό οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο) και να το υποβάλλουν σε αυτήν, προκειμένου εν συνεχεία να διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ομοίως, τα περιστατικά παράνομης εισόδου